Ukaz Enum [VBA]

Določite skupine ne-UNO konstant ali sezname vrednosti (enumeracije), ki poenostavijo programiranje in zagotavljajo preglednost kode.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

Skladnja ukaza Enum


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametri:

V dani enumeraciji zberi vrednosti, ki so medsebojno logično odvisne.

Primer:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Številske vrednosti s seznama se upodobijo kot podatkovna vrsta Long. Funkcije Basic lahko dostopajo do seznamov vrednosti, vendar mora imeti vsak seznam vrednosti in vrednost edinstveno ime v knjižnici in modulih.


Raba:

Prikaz vrednosti konstant WindowManager po skupinah:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Številčenja lahko z definicijami ukazov Type razširite tudi na druge vrste podatkov. Za ilustracijo tega problema si oglejte Klicanje skriptov Python iz Basica.


Podprite nas!