Predmet Err [VBA]

Uporabite predmet VBA Err za javljanje oz. ravnanje z napakami pri izvajanju.

Err je vgrajeni globalni predmet VBA, ki omogoča:

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Predmet VBA Err ima naslednje lastnosti in metode:

Lastnosti


     Err.Description As String
   

Lastnost Description podaja naravo napake. Description podrobno oriše različne razloge, ki bi lahko povzročili napako. Idealno ponuja več možnih ukrepov, ki lahko pomagajo razrešiti težavo in preprečiti njeno ponovno pojavljanje. Njen ekvivalent v Basicu je funkcija Error za vnaprej določene napake LibreOffice.


     Err.Number As Long
   

Koda napake, povezana z napako. Privzeta lastnost predmeta Err je Number. Ekvivalent v LibreOffice Basic je funkcija Err.


     Err.Source As String
   

Source nakazuje ime rutine, ki povzroča napako. Source pride v poštev pri uporabniško določenih napakah.

Metode


     Err.Clear()
   

Ponastavi opis, Erl, številko in vir trenutne napake. Ekvivalent v LibreOffice Basic je ukaz Resume.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Javi uporabniško določene napake ali vnaprej določene napake. Ekvivalent v LibreOffice Basic je ukaz Error.

Parametri

Število: uporabniško določena ali vnaprej določena koda napake, ki bo javljena.

note

Kode napake med 0 in 2000 so rezervirane za LibreOffice Basic. Uporabniško določene napake se lahko začnejo z višjimi vrednostmi, da se preprečijo spori z bodočim razvojem LibreOffice Basic.


Vir: ime rutine, ki javlja napako. Priporočeno je ime v obliki »mojaKnjižnica.mojModul.mojaProc«.

Opis: opis problema, ki pripelje do ustavitve tekočega procesa, ki ga spremljajo različni razlogi, ki bi lahko to povzročili. Priporočen je podroben niz možnih dejanj, ki lahko pomagajo odpraviti težavo.

Primer:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="To je načrtovana, uporabniško določena napaka ..."
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Napaka "& Err &" v vrstici "& Erl &" v "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Izjema ClassModule

tip

Kratek razredni modul ClassModule, ki zaobjame predmet VBA Err, lahko razširja lastnosti in metode Err za standardne module LibreOffice Basic.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Primer


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Večvrstični opis te uporabniško določene izjeme")
       ' vaša koda sodi sem ...
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Napaka "& Exc.Number &" v vrstici "& Erl &" v "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Ukaz Error ali razredni modul, podoben Exception, lahko uporabite na enak način, pri čemer slednji prinaša dodatne funkcionalnosti.


Podprite nas!