Funkcija CallByName

Prikliče podprogram z nizom njegovega imena.

Skladnja:


 CallByName(predmet As Object, ImeProc As String, VrstaKlica As Integer [,arg0 [,arg1 …]])

Vrnjena vrednost:

Rezultat: neobvezna spremenljivka, ki vsebuje rezultat klicane metode ali lastnosti.

Parametri:

predmet: modul Basic, predmet razrednega modula ClassModule ali storitev UNO, ki vsebuje lastnosti ali metode.

ImeProc: klicana funkcija Function (funkcija), Sub (podprogram) ali Property (lastnost).

VrstaKlica: vrsta izvedenega dejanja, kot so Get, Let, Method in Set.

arg0, arg1 ... : neobvezni parametri funkcije Function, podani kot položajni argumenti.

Argumenti so podani v natanko istem zaporedju, kot so določeni v podpisu metode. Argumenti ključnih besed niso možni.

Vrednost

Opis VrstaKlica

1

Method: kliče proceduro kot funkcijo ali podprogram.

2

Get: prebere vsebino lastnosti ali spremenljivke.

4

Let: dodeli vsebino lastnosti Property ali spremenljivki.

8

Set: dodeli referenčno vrednost spremenljivki Object ali Variant.


Primer:

 1. Modul Calc.Maths vsebuje funkcijo Multiply, ki pričakuje spremenljivi seznam števil.

 2. Pridobljeni so podatki ScriptForge.Platform.Architecture.

 3. Lastnost DisplayDirectory storitve UNO com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker je nastavljena na domačo mapo uporabnika, njena vrednost je prebrana dvakrat.


 Sub CallByName_example
   Const _Method = 1, _Get = 2, _Let = 4, _Set = 8
 
   BasicLibraries.loadLibrary("Calc") ' uporabniški knjižnica.modul Calc.Maths
   Dim cm As Object : cm = Calc.Maths
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 3, 45, 1, 89)		' 12015
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 1.85e15, 44, 10^8)	' 8.14E+24
 
   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim p As Object : p = CreateScriptService("ScriptForge.Platform")
   MsgBox CallByName(p, "Architecture", _Get) ' 32bit/64bit
 
   Dim uno As Object : uno = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
   Dim fs As Object : fs = CreateScriptService("ScriptForge.FileSystem")
   CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Let, fs.HomeFolder)
   MsgBox CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Get)
   var = CallByName(uno, "getDisplayDirectory", _Get)
 End Sub

Modul Calc.Maths


 Option Compatible ' Modul Calc.Maths
 Option Explicit
 
 Public Function Multiply(ParamArray args() As Double) As Variant
   ''' Zmnožek spremenljivega seznama števil '''
   Dim ndx As Integer
   If UBound(args) >= 0 Then
     Multiply = 1.0
     For ndx = 0 To UBound(args)
       Multiply = Multiply * args(ndx)
     Next ndx
   End If
 End Function 'Calc.Maths.Multiply()

Podprite nas!