Funkcija Right

Vrne »n« znakov z desnega konca niza.

Glejte tudi: funkcijo Left.

Skladnja:


Right (Besedilo As String, n As Long)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: niz, za katerega želite desni konec v navedeni dolžini.

n: numeričen izraz, ki določa, koliko znakov želite. Če n = 0, se vrne niz dolžine nič. Največja dovoljena vrednost je 2.147.483.648.

Naslednji primer pretvori datum iz zapisa LLLL-MM-DD v ameriški zapis MM/DD/LLLL.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Vnesite, prosimo, datum v mednarodni obliki 'LLLL-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Podprite nas!