Ukaz Erase

Izbriše vsebino elementov v poljih fiksne velikosti in sprosti pomnilnik, ki ga zasedajo polja spremenljive dolžine.

Skladnja:

Skladnja ukaza Erase


 Erase polje1 [, polje2 [,...]]

Parametri:

Seznam polj – z vejicami ločen seznam polj, ki naj bodo izbrisana.

Primer:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b in c(0) ostaneta nespremenjena
   Erase b, c(0) ' vse se počisti
 End Sub

Ukaza Dim in ReDim

Funkciji Array in DimArray

Funkciji Lbound in Ubound

Podprite nas!