Ukaz DefSng

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določena, se lahko z ukazom DefSng določi privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Skladnja:


Defxxx obsegznakov1[, obsegznakov2[,...]]

Parametri:

Obsegznakov: črke, ki določajo obseg spremenljivk, katerim želite določiti privzeto vrsto podatkov.

xxx: ključna beseda, ki določa privzeto vrsto spremenljivke:

Ključna beseda: privzeta vrsta spremenljivke

DefSng: Single

Primer:


' Definicije predpon za vrste spremenljivk:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single ' sSng je implicitna spremenljivka vrste Single
End Sub

Podprite nas!