Ukaz Const

Definira enega ali več identifikatorjev kot konstante.

Konstanta je spremenljivka, s katero lahko izboljšamo čitljivost programa. Konstante ne definiramo kot spremenljivke določene vrste, temveč jih uporabljamo kot oznake v programski kodi. Konstanto lahko definiramo samo enkrat in je tudi ne moremo spreminjati.

Skladnja:

Skladnja ukaza Const


[Global|Private|Public] Const ime = izraz[, ...]

Parametri:

ime: poljubno ime, ki se drži običajne konvencije za poimenovanje spremenljivk.

izraz: poljuben črkovni izraz.

Vrsta izraza je pri tem nepomembna. Ko program začne delovati, LibreOffice Basic programsko kodo priredi tako, da se ob vsaki uporabi konstanta zamenja z ustrezno definicijo.

Doseg

Konstante so privzeto določene kot omejene (private) v modulih in podprogramih. Konstante lahko označimo za javne (public) ali globalne (global), da do njih lahko dostopamo iz vseh modulov, iz vseh knjižnic Basic.

Ključne besede Global, Private in Public lahko uporabljate le za konstante modulov.

Primer:


 Const ZEMLJA = "♁" ' doseg v modulu
 Private Const LUNA = "☾" ' doseg v modulu
 Public Const VENERA="♀", MARS="♂" ' splošni doseg
 Global Const SONCE = "☉", ZVEZDA = "☆" ' splošni doseg
 
 Sub ExampleConst
   Const SONCE = 3 * 1,456 / 56 ' SONCE je krajevno
   MsgBox SONCE,, LUNA ' globalna konstanta SONCE je nespremenjena
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Ukaz Enum

Ukaz Type

Podprite nas!