Funkcija CBool

Pretvori izraz ali množico izrazov v logično vrednost (boolean). Izraz je sestavljen iz nizov, števil in operatorjev. Primerjalni, logični in matematični operatorji so dovoljeni znotraj izrazov.

Skladnja:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

izraz je lahko število ali množica združenih izrazov.

Vrnjena vrednost:

Logična vrednost

Parametri:

izraz: logični izraz, matematična formula, številski izraz ali nabor izrazov, združenih z operatorji. Pri ovrednotenju izraza imajo logični operatorji prednost pred primerjalnimi operatorji, ki imajo prednost pred matematičnimi operatorji.

Izraz je lahko število ali matematična formula. Če je enak 0, vrne False, sicer vrne True.

Več izrazov, kot je izr1 [[{operator] izr2]..] lahko združite. izr1 in izr2 sta lahko poljubna niza ali številska izraza, ki ju želite ovrednotiti. CBool združi izraza in vrne True ali False. operator je lahko matematični operator, logični operator ali primerjalni operator.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

V naslednjih primerih funkcija CBool ovrednoti logični izraz, matematično formulo in vrednost, ki jo vrne funkcija Instr. Funkcija preverja, če se v stavku, ki ga je vnesel uporabnik, nahaja znak »a«.


Sub ExampleCBool
  Print CBool( 1>2 Xor 44 ) ' vrne True
  Print CBool( expression := 15 /2 -7,5 ) ' prikaže False, saj je izraz enak 0
  txt = InputBox("Prosimo, vnesite kratek stavek:")
  ' Preveri, če se v stavku nahaja znak »a«.
  ' namesto ukazne vrstice
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' uporabimo funkcijo CBool takole:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "Stavek, ki ste ga vnesli, vsebuje znak »a«!"
  EndIf
End Sub

Podprite nas!