Spremenljivke

Naslednje funkcije in ukazi so namenjeni delu s spremenljivkami. S temi funkcijami lahko deklarirate ali definirate spremenljivke, spremenite vrsto spremenljivk ali pa določite, kakšne vrste so.

Funkcija CCur

Pretvori niz ali numerični izraz v izraz za valuto. Za decimalna ločila in znake za valuto upošteva področne nastavitve.

Funkcija CBool

Pretvori izraz ali množico izrazov v logično vrednost (boolean). Izraz je sestavljen iz nizov, števil in operatorjev. Primerjalni, logični in matematični operatorji so dovoljeni znotraj izrazov.

Funkcija CDate

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v datum.

Funkcija CDec

Pretvori niz ali numerični izraz v decimalni izraz.

Funkcija CDbl

Pretvori poljuben numeričen izraz ali niz vrsto Double (z dvojno dolžino).

Funkcija CInt

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v celo število.

Funkcija CLng

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v dolgo celo število.

Ukaz Const

Definira enega ali več identifikatorjev kot konstante.

Funkcija CSng

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v vrsto Single.

Funkcija CStr

Pretvori poljuben numeričen izraz v niz.

Funkcija CVar

Pretvori niz ali numerični izraz v variantni izraz.

Funkcija CVErr

Pretvori niz ali numerični izraz v variantni izraz podvrste »Error«.

Ukaz DefBool

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena, se lahko z ukazom DefBool določi privzeta vrsta za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Ukaz DefCur

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste nista določena, se lahko z ukazom DefCur določi privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Ukaz DefDate

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste nista navedena, lahko z ukazom DefDate določimo privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Ukaz DefDbl

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Ukaz DefErr

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določen, lahko z ukazom DefErr določimo privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Ukaz DefInt

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Ukaz DefLng

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Ukaz DefObj

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Ukaz DefSng

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določena, se lahko z ukazom DefSng določi privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Ukaz DefStr

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določena, lahko z ukazom DefStr določimo privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Ukaz DefVar

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Ukaz Dim

Deklarira spremenljivke ali polja.

Ukaz ReDim

Deklarira ali na novo definira spremenljivke ali polja.

Ukaz Type

Določite podatkovne strukture, ki niso del UNO.

Funkcija IsArray

Določa, ali je spremenljivka element polja.

Funkcija IsDate

Preizkusi, ali je numerični izraz ali niz mogoče pretvoriti v spremenljivko vrste Date.

Funkcija IsEmpty

Preizkusi, če spremenljivka vrste Variant vsebuje vrednost Empty. Empty pomeni, da spremenljivka še ni bila inicializirana.

Funkcija IsError

Preizkusi, če spremenljivka vsebuje vrednost za napako.

Funkcija Null

Preizkusi, če spremenljivka vrste Variant vsebuje vrednost Null, kar pomeni, da spremenljivka ne vsebuje podatkov.

Funkcija IsNumeric

Preizkusi, če je izraz število. Če je izraz število, funkcija vrne Res, drugače pa Ni res.

Funkcija IsObject

Preizkusi, če je spremenljivka predmet in ne primitivna vrsta podatka, kot so datumi, števila, besedila. Funkcija vrne True (res je), če je spremenljivka predmet, sicer pa vrne False (ni res).

Funkcija LBound

Vrne spodnjo mejo polja.

Funkcija Ubound

Vrne zgornjo mejo polja.

Ukaz Let

Priredi spremenljivki vrednost.

Funkcija Array

Vrne vrsto Variant s podatkovnim poljem.

Funkcija DimArray

Vrne polje vrste Variant.

Ukaz Erase

Izbriše vsebino elementov v poljih fiksne velikosti in sprosti pomnilnik, ki ga zasedajo polja spremenljive dolžine.

Ukaz Option Base

Določa kot spodnjo privzeto mejo indeksov za polja kot 0 ali 1.

Ukaz Option Explicit

Določa, da je potrebno vse spremenljivke v programskem kodu eksplicitno deklarirati z ukazom Dim.

Ukaz Public

Dimenzionira spremenljivko ali polje na ravni modula (to je izven podprograma ali funkcije) tako, da je spremenljivka ali polje veljavno v vseh knjižnicah in modulih.

Ključna beseda Global

Dimenzionira spremenljivko ali polje na ravni modula (to je izven podprograma ali funkcije) tako, da je spremenljivka ali polje veljavno v vseh knjižnicah in modulih.

Ukaz Static

Deklarira spremenljivko ali polje na ravni procedure (to je znotraj podprograma ali funkcije) tako, da se vrednost spremenljivke ali polje ohrani, ko program podprogram ali funkcijo zapusti. Veljajo tudi konvencije za ukaz Dim.

Funkcija TypeName; funkcija VarType

Vrne besedilni niz ali numerično vrednost, ki vsebuje informacijo o vrsti spremenljivke.

Ukaz Set

Postavi sklic predmeta na spremenljivko.

Funkcija FindObject

Omogoča, da predmet med izvajanjem adresiramo prek niza z njegovim imenom.

Funkcija FindPropertyObject

Omogoča, da predmet med izvajanjem adresiramo prek niza z njegovim imenom.

Optional (v definiciji funkcije)

Omogoča v funkciji definirati parametre, ki niso obvezni.

Funkcija IsMissing

Preizkusi, ali klic funkcije vsebuje neobvezen parameter.

Funkcija HasUnoInterfaces

Preveri, če predmet Basic Uno podpira določene vmesnike Uno.

Funkcija EqualUnoObjects

Vrne True, če navedeni spremenljivki Basic predstavljata isto instanco predmeta UNO.

Funkcija IsUnoStruct

Vrne res, če je predmet struktura Uno.

Podprite nas!