Ukaz Exit

Zapusti zanko Do...Loop ali For...Next, funkcijo, lastnost ali podprogram.

Skladnja:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametri:

Exit Do

Veljavno samo znotraj ukaza Do...Loop kot skok iz zanke. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi ukazu Loop. Če so ukazi Do...Loop ugnezdeni, se kontrola prenese na zanko na naslednji višji ravni.

Exit For

Veljavno samo znotraj ukaza For...Next kot skok iz zanke. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi ukazu Next. Pri ugnezdenih zankah se kontrola prenese na zanko na naslednji višji ravni.

Exit Function

Nemudoma zapusti podprogram Function. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi klicu Function.

Exit Property

Nemudoma zapusti podprogram Property. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi klicu Property.

Exit Sub

Takoj zapusti podprogram. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi klicu Sub.

Ikona opombe

Naloga ukaza Exit ni, definirati konec programske enote – to funkcijo ima ukaz End.


Primer:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siKorak = 0 to 10 ' napolni polje s preizkusnimi podatki
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinIskanje išče v polju besedil TextArray:sSeznam() besedilo sVnos:
' Vrne indeks vnosa ali 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sVnos je najden
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Podprite nas!