Ukaz Sub

Definira podprogram.

Skladnja:

Diagram ukaza Sub


[Private | Public] Sub name[(argument1 [As typename][, argument2[char][,...]])]
  ' ukazi
  [Exit Sub]
  ' ukazi
End Sub

Parametri:

Ime: ime podprograma.

Argumenti: neobvezni parametri, ki jih želite posredovati podprogramu.

Fragment argumenta

Fragment argumenta


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametri

Optional: argument ni obvezen.

ByRef: argument je podan po sklicu. ByRef je privzeta vrednost.

ByVal: argument je podan z vrednostjo. Njegovo vrednost lahko klicana rutina spremeni.

znak-vrste: znak za deklaracijo vrste.

ime-vrste: ime vrste primitivnih podatkov. Določite ga lahko tudi v knjižnici ali modulu definirane vrste.

= izraz: Določite privzeto vrednost za argument, ki se ujema z njegovo vrsto iz deklaracije. Optional je obvezen za vsak argument, ki ima določeno privzeto vrednost.

ParamArray: uporabite ParamArray, ko število parametrov ni določeno. Tipična raba je pri uporabniško določeni funkciji programa Calc. Uporaba ParamArray je omejena na zadnji argument rutine.

tip

Uporaba ParamArray ali = izraz zahteva, da je Option Compatible postavljen pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


warning

Ko uporabljate Option VBASupport 1, se neobvezni argumenti Optional brez privzete vrednosti (= izraz) inicializirajo glede na njihovo vrsto podatkov, razen kadar so Variant.


fragment typename

Fragment primitivnih vrst podatkov


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
fragment char

Znaki za deklaracije vrste


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Primeri:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siKorak = 0 to 10 ' napolni polje s preizkusnimi podatki
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinIskanje išče v polju besedil TextArray:sSeznam() besedilo sVnos:
' vrne indeks elementa ali pa 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sVnos je najden
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Podprite nas!