Ukaz GoSub...Return

Pokliče podprogram, katerega dostop je oznaka v podprogramu Sub ali funkciji Function. Izvaja ukaze, ki oznaki sledijo do naslednjega ukaza Return. Potem nadaljuje program z ukazom, ki sledi ukazu GoSub.

Skladnja:


GoSub oznaka[:]

Parametri:

oznaka: identifikator vrstice, v kateri naj se nadaljuje izvajanje. Domet oznake je program oz. podprogram, v katerem se nahaja in kjer je sklic nanjo.

Ukaz GoSub pokliče krajevni podprogram, katerega vhod v podprogramu ali funkciji je navedena oznaka. Ime oznake se mora končati s podpičjem (":").


 Sub/Function foo
   ' ukazi
   GoSub label
   ' ukazi
   Exit Sub/Function
 label:
   ' ukazi
   Return
 End Sub/Function
Ikona opozorila

Če program naleti na ukaz Return, ne da bi prej izvedel ukaz GoSub, bo LibreOffice Basic javil napako. Uporabljajte Exit Sub ali Exit Function, da veste zagotovo, da je program podprogram ali funkcijo zapustil, preden je lahko prišel do naslednjega ukaza Return.


Naslednji primer naj služi kot prikaz uporabe GoSub in Return. Če želite, da program izračuna kvadratni koren dveh števil, ki jih je uporabnik vnesel, izvedite del programa dvakrat.

Primer:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Vnesite prvo število: ","Vnos števila"))
  iInputb = Int(InputBox("Vnesite drugo število: ","Vnos števila"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratni koren ";iInputa;" je";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratni koren ";iInputb;" je";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Podprite nas!