Ukaz If...Then...Else

Definira enega ali več programskih blokov, za katere želite, da se izvedejo le v primeru, da je nek pogoj izpolnjen ali da je izraz enak True.

Skladnja:

Skladnja ukaza If...EndIf

Fragment ElseIf

Fragment Else


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Namesto Else If lahko zapišete ElseIf, namesto End If pa EndIf.

tip

Ukaze If lahko okrajšano zapišete v eni vrstici, če vsebujejo le bloke z enim ukazom. If condition Then statement [Else statement]

Parametri:

Ukaz If...Then izvaja programske bloke v odvisnosti od pogojev. Ko LibreOffice Basic naleti na ukaz If, najprej preizkusi pogoj. Če je pogoj uresničen (True), se izvedejo vsi ukazi vse do naslednjega ukaza Else ali ElseIf. Če pogoj ni izpolnjen (False) in se v stavku nahaja ElseIf, LibreOffice Basic preizkusi naslednji izraz in izvede ukaze, ki mu sledijo v primeru, da je pogoj uresničen (True). Če ni res (False), program nadaljuje ali z naslednjim ukazom ElseIf ali Else. Ukaze, ki se nahajajo za Else, izvede samo v primeru, če noben od predhodnih pogojev ni bil resničen (True). Po preizkusu vseh pogojev in po izvedbi tozadevnih blokov ukazov program nadaljuje z ukazi, ki se nahajajo za ukazom EndIf.

Ukaze If...Then lahko gnezdite.

Ukaza Else in ElseIf sta neobvezna.

Ikona opozorila

Uporabite lahko GoTo in GoSub, da skočite iz bloka If...Then, skok v nasprotni smeri, v strukturo If...Then, pa ni mogoč.


Primer:

Naslednji primer omogoča vnos roka zapadlosti izdelka, nakar program preveri, če je izdelek že zapadel.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDatum = InputBox("Vnesite rok veljavnosti (DD.MM.LLLL)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Rok zapadlosti je potekel"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Rok zapadlosti še ni potekel"
  Else
    MsgBox "Rok zapadlosti je današnji dan"
  End If
End Sub

Podprite nas!