Ukaz On Error GoTo ... Resume

Aktivira rutino za obdelavo napake, potem ko je do napake prišlo, ali pa nadaljuje z izvajanjem programa.

Skladnja:

Diagram ukaza On Error


On [Local] Error {GoTo ImeOznake | GoTo 0 | Resume Next}

Parametri:

GoTo ImeOznake: Če pride do napake, aktivira rutino za ravnanje ob napaki, ki se začne v vrstici »ImeOznake«.

Resume Next: Če pride do napake, se izvajanje programa nadaljuje z ukazom, ki sledi ukazu, v katerem je do napake prišlo.

GoTo 0: Deaktivira obdelovanje napake v trenutni proceduri.

Local: »On error« je globalen v dosegu in ostane aktiven, dokler ga ne prekliče drugi stavek »On error«. »On Local error« je krajeven v funkciji, ki ga prikliče. Krajevna obravnava napak preglasi vse prejšnje globalne nastavitve. Ko je priklicana procedura končana, je krajevna obravnava napak samodejno preklicana in vsakršna prejšnja globalna nastavitev je obnovljena.

Ukaz On Error GoTo uporabljamo za odzivanje na napake, ki se pojavijo v makru.

Primer:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "To je vrstica z besedilom"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Vse datoteke bodo zaprte", 0, "Napaka"
End Sub

Podprite nas!