Funkcija Erl

Vrne vrstico programa, v kateri je prišlo med izvajanjem do napake.

Skladnja:


Erl

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Ikona opombe

Funkcija Erl vrne samo zaporedno številko vrstice, na pa njeno oznako.


Primer:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' pripravimo ravnanje ob napaki
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' napaka zaradi datoteke, ki ne obstaja
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Napaka " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "v vrstici: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Prišlo je do napake"
End Sub

Podprite nas!