Konstante Basica

Konstante, uporabljene v programski kodi Basic

Logične konstante

Ime

Vrsta

Vrednost

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Primer:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematična konstanta

Ime

Vrsta

Vrednost

Pi

Double

3.14159265358979


Primer:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Konstante predmetov

Ime

Vrsta

Raba

Empty

Variant

Vrednost Empty pomeni, da spremenljivka še ni bila inicializirana.

Null

null

Označuje, da spremenljivka ne vsebuje podatkov.

Nothing

Object

Spremenljivki priredite predmet Nothing, če želite odstraniti predhodno prireditev.


Primer:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' vrne Res (True)
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Napaka
      End Sub
    

Poimenovane konstante MsgBox

Poimenovana konstanta

Celoštevilska vrednost

Definicija

MB_OK

0

Pokaži samo gumb V redu.

MB_OKCANCEL

1

Pokaži gumba V redu in Prekliči.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Pokaži gumbe Prekini, Poskusi znova in Prezri.

MB_YESNOCANCEL

3

Pokaži gumbe Da, Ne in Prekliči.

MB_YESNO

4

Pokaži gumba Da in Ne.

MB_RETRYCANCEL

5

Pokaži gumba Poskusi znova in Prekliči.

MB_ICONSTOP

16

Pogovornemu oknu dodaj ikono Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Pogovornemu oknu dodaj ikono Vprašaj.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Pogovornemu oknu dodaj ikono Klicaj.

MB_ICONINFORMATION

64

Pogovornemu oknu dodaj ikono Informacija.

128

Privzeti gumb v pogovornem oknu je prvi gumb.

MB_DEFBUTTON2

256

Privzeti gumb v pogovornem oknu je drugi gumb.

MB_DEFBUTTON3

512

Privzeti gumb v pogovornem oknu je tretji gumb.


Poimenovane konstante GetAttr

Poimenovana konstanta

Vrednost

Definicija

ATTR_NORMAL

0

Navadne datoteke.

ATTR_READONLY

1

Datoteke samo za branje.

ATTR_HIDDEN

2

Skrita datoteka.

ATTR_SYSTEM

4

Sistemska datoteka

ATTR_VOLUME

8

Vrne ime pogona.

ATTR_DIRECTORY

16

Vrne samo ime mape.

ATTR_ARCHIVE

32

Datoteka se je po zadnji varnostni kopiji spremenila (arhivski bit).


Poimenovane konstante vrste podatkov / DataType

Vrednosti
TypeName

Poimenovana
konstanta

VarType
values

Vrsta spremenljivke

…()

8192

Spremenljivka vrste Array (polje spremenljivk)

Boolean

11

Spremenljivka vrste Boolean

Byte

17

Spremenljivka vrste Byte

Date

V_DATE

7

Spremenljivka vrste Date (datum/čas)

Currency

V_CURRENCY

6

Spremenljivka vrste Currency (valuta)

Double

V_DOUBLE

5

Spremenljivka vrste Double (plavajoča vejica z dvojno natančnostjo)

Error

11

Spremenljivka vrste Error (napaka)

Integer

V_INTEGER

2

Spremenljivka vrste Integer (celo število)

Long

V_LONG

3

Spremenljivka vrste Long (dolgo celo število)

Object

9

Spremenljivka vrste Object (predmet)

Single

V_SINGLE

4

Spremenljivka vrste Float (plavajoča vejica z enojno natančnostjo)

String

V_STRING

8

Spremenljivka vrste String (besedilni niz)

Variant

12

Spremenljivka vrste Variant (vsebuje vse vrste, navedene v definiciji).

Empty

V_EMPTY

0

Neinicializirana spremenljivka vrste Variant,

Null

V_NULL

1

Ni veljavnih podatkov


Dodatne konstante VBA

Naslednje konstante so na voljo, če je omogočen združljivostni način VBA:

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Poimenovane konstante barv VBA

Poimenovana konstanta

Sestava iz
rdeče, zelene, modre

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Poimenovane konstante VarType

Poimenovana konstanta

Decimalna vrednost

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


Poimenovane konstante VBA FormatDateTime

Poimenovana konstanta

Vrednost

Opis

vbGeneralDate

0

Prikaže datum in/ali čas v obliki, kot jo določajo splošne krajevne nastavitve vašega operacijskega sistema. Če gre le za datum, se čas ne izpiše; če gre le za čas, se datum ne izpiše.

vbLongDate

1

Prikaže datum v daljši datumski obliki, kot jo določajo krajevne nastavitve vašega operacijskega sistema.

vbShortDate

2

Prikaže datum v skrajšani datumski obliki, kot jo določajo krajevne nastavitve vašega operacijskega sistema.

vbLongTime

3

Prikaže čas v dolgi obliki, kot je ta določena v nastavitvah sistema.

vbShortTime

4

Prikaže čas v 24-urnem zapisu (uu:mm).


Poimenovane konstante VBA StrConv

Pretvorba

Vrednost

Opis

vbUpperCase

1

Pretvori znake besedila v velike črke.

vbLowerCase

2

Pretvori znake besedila v male črke.

vbProperCase

3

Pretvori prvo črko vsake besede besedilu v velike črke.

vbWide

4

Pretvori ozke znake (znake polovične širine) v besedilu v široke znake (znake polne širine).

vbNarrow

8

Pretvori široke znake (znake polne širine) v besedilu v ozke znake (znake polovične širine).

vbKatakana

16

Pretvori znake Hiragana v besedilu v znake Katakana.

vbHiragana

32

Pretvori znake Katakana v besedilu v znake Hiragana.

vbUnicode

64

Pretvori znake v besedilu v znake Unicode z uporabo privzete kodne strani sistema.

vbFromUnicode

128

Pretvori znake v besedilu iz Unicode v privzeto kodno stran sistema.


Poimenovane konstante VBA WeekDayName

Vrednost

Konstanta VBA

Opis

0

vbUseSystemDayOfWeek

Uporabi sistemske krajevne nastavitve

1

vbSunday

Nedelja (privzeto)

2

vbMonday

Ponedeljek

3

vbTuesday

Torek

4

vbWednesday

Sreda

5

vbThursday

Četrtek

6

vbFriday

Petek

7

vbSaturday

Sobota


Razne poimenovane konstante VBA

Poimenovana konstanta

Šestnajstiška (desetiška) vrednost

Opis

vbTrue

-1

Del naštevanja vbTriState.

vbFalse

0

Del naštevanja vbTriState.

vbUseDefault

-2

Del naštevanja vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR – prehod na začetek vrstice (angl. carriage return)

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – prehod na začetek vrstice in pomik v novo vrsto

vbFormFeed

\x0c (12)

FF – pomik na novo stran (angl. form feed)

vbLf

\x0A (10)

LF – pomik v novo vrsto (angl. line feed)

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) v sistemih Windows

\x0A (10) v drugih sistemih

LF ali CRLF

vbNullString

""

Ničelni niz

vbTab

\x09 (9)

HT – vodoravni tabulator (angl. horizontal tab)

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – navpični tabulator (angl. vertical tab)


Podprite nas!