Ukaz MkDir

Diagram ukaza MkDir

Na podatkovnem mediju ustvari novo mapo.

Skladnja:


MkDir pot

Parametri:

pot: poljuben niz, ki navaja ime in pot mape, ki jo ustvarjate. Uporabite lahko tudi zapis URL.

Če pot ni določena, se mapa ustvari v trenutni mapi.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


Sub ExampleFileIO
' Primer za funkcije organiziranosti datotek
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sPodMapa1 As String ="Preizkus"
Const sDatoteka2 As String = "Kopija.tmp"
Const sDatoteka3 As String = "Preimenovana.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sPodMapa1,16)="" Then ' Ali mapa obstaja?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sDatoteka,0,"Ustvari mapo"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Trenutna mapa"
  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & FileDateTime( sDatoteka ),0,"Čas nastanka"
  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & FileDateTime( sDatoteka ),0,"Dolžina datoteke"
  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & GetAttr( sDatoteka ),0,"Atributi datoteke"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' preimenuj v isti mapi
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sDatoteka, 0 ) 'Izbriši vse atribute
  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & GetAttr( sDatoteka ),0,"Novi atributi datoteke"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' spremeni sistemsko pot v URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' dvopičje za DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Podprite nas!