Ukaz Write

Piše podatke v sekvenčno datoteko.

Skladnja:


Write [#ImeDatoteke], [SeznamIzrazov]

Parametri:

ImeDatoteke: numerični izraz, ki vsebuje številko datoteke, kot jo določi ukaz Open ustrezne datoteke.

SeznamIzrazov: spremenljivke ali izrazi, ki jih želite zapisati v imenovano datoteko, ločeni z vejicami.

Če seznam izrazov ni naveden, doda ukaz Write datoteki prazno vrstico.

Če želite novi ali že obstoječi datoteki dodati seznam izrazov, morate datoteko odpreti v načinu Output ali Append.

Nizi, ki jih zapišete, so obdani z narekovaji in ločeni z vejicami. Teh ločil vam ni potrebno vnesti v seznam izrazov.

Vsak ukaz Write kot zadnjega doda znak za konec vrstice.

Številke z decimalnim ločilom so pretvorjene glede na področne nastavitve.

Primer:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Podprite nas!