Ukaz Put

Zapiše zapis v relativno datoteko ali pa zaporedje bajtov v binarno datoteko.

Glejte tudi: ukaz Get

Skladnja:


Put [#] ŠtevilkaDatoteke As Integer, [Položaj], Spremenljivka

Parametri:

ŠtevilkaDatoteke: poljuben izraz vrste Integer, ki definira datoteko, v katero želite pisati.

Položaj: Za relativne datoteke (to je datoteke z naključnim dostopom) je to številka zapisa, ki ga želite zapisati.

Za binarne datoteke (binarni dostop) je to položaj bajta v datoteki, kjer želite začeti s pisanjem.

Spremenljivka: Ime spremenljivke, ki jo želite zapisati v datoteko.

Opomba glede relativnih datotek: Če dolžina te spremenljivke ne odgovarja dolžini zapisa, ki je navedena v izrazu Len stavka Open, se prostor med koncem novega zapisa in začetkom naslednjega zapisa zapolni s podatki, ki se v datoteki, na katero pišete, že nahajajo.

Opomba glede binarnih datotek: Vsebina spremenljivk se piše na navedeno mesto in kazalka datoteke se prestavi neposredno za zadnji zapisani bajt. Med zapisi ni praznih mest.

Primer:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sBesedilo As Variant ' mora biti Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iStevilka,1 ' mesto začetka pisanja
  Put #iStevilka,, "To je prva vrstica besedila" ' napolni vrsto z besedilom
  Put #iStevilka,, "To je druga vrstica z besedilom"
  Put #iStevilka,, "To je tretja vrstica z besedilom"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iStevilka,,"To je novo besedilo"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iStevilka,20,"To je besedilo v zapisu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podprite nas!