Ukaz Put#

Zapiše zapis v relativno datoteko ali pa zaporedje bajtov v binarno datoteko.

tip

Uporabite ukaz Print# za izpis podatkov v sekvenčno besedilno datoteko. Uporabite ukaz Write# za zapisovanje podatkov v sekvenčno besedilno datoteko z ločilnimi znaki.


Skladnja:

Diagram ukaza Put


Put [#]štDatoteke, [štZapisa|položajDatoteka], Spremenljivka

Parametri:

štDatoteke: poljuben celoštevilski izraz vrste Integer, ki definira datoteko, v katero želite pisati.

štZapisa, položajDatoteka: za relativne datoteke (to je datoteke z naključnim dostopom) je to številka zapisa, ki ga želite zapisati.

Za binarne datoteke (binarni dostop) je to položaj bajta v datoteki, kjer želite začeti s pisanjem.

Spremenljivka: ime spremenljivke, ki jo želite zapisati v datoteko.

Opomba glede relativnih datotek: Če dolžina te spremenljivke ne odgovarja dolžini zapisa, ki je navedena v izrazu Len stavka Open, se prostor med koncem novega zapisa in začetkom naslednjega zapisa zapolni s podatki, ki se v datoteki, na katero pišete, že nahajajo.

Opomba glede binarnih datotek: Vsebina spremenljivk se piše na navedeno mesto in kazalka datoteke se prestavi neposredno za zadnji zapisani bajt. Med zapisi ni praznih mest.

Primer:

Podprite nas!