Ukaz Line Input #

Bere nize znakov s sekvenčne datoteke v spremenljivko.

Skladnja:


Line Input #StevilkaDatoteke As Integer, Spr As String

Parametri:

ŠtevilkaDatoteke: številka datoteke, ki vsebuje podatke, ki jih želite prebrati. Datoteka mora biti pred tem že odprta z ukazom Open in ključno besedo INPUT.

Spr: Ime spremenljivke, ki sprejme rezultat.

Z ukazom Line Input# lahko iz odprte datoteke berete nize znakov v spremenljivko. Spremenljivke vrste String so brane vrstico za vrstico do prehoda na začetek vrstice (Asc=13) ali pomik v novo vrsto (Asc=10). Znaki za konec vrstice niso vključeni v rezultat.

Primer:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "To je vrstica z besedilom"
  Print #iStevilka, "To je še ena vrstica z besedilom"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podprite nas!