Ukaz Input#

Bere podatke z odprte sekvenčne datoteke.

Skladnja:

Diagram ukaza Input


Input #štDatoteke {,|;} spr1 [, spr2 [, ...]]

Parametri:

štDatoteke: številka datoteke s podatki, ki jih želite prebrati. Datoteko je potrebno odpreti z ukazom Open, ki vsebuje ključno besedo INPUT.

spr: spremenljivka numerične vrste ali niz, ki ji ukaz dodeli vrednosti, prebrane iz datoteke.

Ukaz Input# bere numerične vrednosti ali nize iz odprte datoteke in jih dodeli eni ali več spremenljivkam. Numerično spremenljivko bere do prehoda na začetek vrstice (Asc=13), pomika v novo vrstico (Asc=10), presledka, ali vejice. Nize bere do prvega znaka prvega znaka za pomik na začetek vrstice (Asc=13), pomika v novo vrstico (Asc=10) ali vejice.

Podatki in vrste podatkov v odprti datoteki morajo nastopati v istem vrstnem redu, kot so podane z nizom parametrov »var«. Če skuša sistem numerični spremenljivki dodeliti nenumerično vrednost, bo »var« dodeljena vrednost »0«.

Zapisov, ločenih z vejicami, ni mogoče prirediti nizu. Ravno tako se v datoteki prezrti narekovaji ("). Če želite iz datoteke brati tovrstne znake, uporabite ukaz Line Input#, s katerim so datoteke z besedilom (to je datoteke, ki vsebujejo samo natisljive znake) brane vrstico za vrstico.

Če med branjem program naleti na konec datoteke, pride do napake in proces se prekine.

Primer:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' zapišimo podatke (ki jih bomo kasneje prebrali z Input) v datoteko
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' preberimo podatkovno datoteko z ukazom Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Podprite nas!