Ukaz Reset

Zapre vse odprte datoteke in vsebino vseh datotečnih medpomnilnikov zapiše na disk.

Skladnja:

Diagram ukaza Reset


Reset

Primer:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "To je nova vrstica z besedilom"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Vse datoteke bodo zaprte", 0, "Napaka"
End Sub

Podprite nas!