Funkcija FreeFile

Vrne naslednjo razpoložljivo datotečno številko, da z njo odprete datoteko. To funkcijo uporabite, da s pomočjo datotečne številke odprete datoteko, ki še ni odprta za uporabo.

Skladnja:


FreeFile

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

To funkcijo je mogoče uporabljati samo neposredno pred ukazom Open. FreeFile vrne naslednjo datotečno številko, ki je na razpolago, vendar je ne rezervira.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

67 Preveč datotek

Primer:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "Prva vrstica besedila"
  Print #iStevilka, "Še ena vrstica z besedilom"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podprite nas!