Ukaz Close

Zapre imenovano datoteko, odprto z ukazom Open.

Skladnja:

Diagram ukaza Close


Close [[#]StevilkaDatoteke [, [#]StevilkaDatoteke2 [,...]]]

Parametri:

StevilkaDatoteke: Celoštevilski izraz vrste Integer, ki določa številko podatkovnega kanala, ki ste ga odprli z ukazom Open.

Primer:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "To je vrstica z besedilom"
  Print #iStevilka, "To je še ena vrstica z besedilom"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podprite nas!