Ukaz Print

Izpiše določene nize ali številske izraze v pogovorno okno ali v datoteko.

Skladnja:

Diagram ukaza Print


Print [#štdatoteke,] izraz1[{;|,} [Spc(številka As Integer);] [Tab(pol As Integer);] iIzraz2[...]]

Parametri:

Štdatoteke: numerični izraz, ki vsebuje številko datoteke, kot jo določi ukaz Open ustrezne datoteke.

Izraz: poljuben numeričen izraz ali niz, ki naj se ga natisne. Zaporedne izraze se ločuje s podpičjem. Če se jih loči z vejico, se izrazi zamaknejo do naslednjega mesta s tabulatorjem. Mest s tabulatorjem ni mogoče spreminjati.

Število: število presledkov, ki jih bo vstavila funkcija Spc.

Pol: Vstavlja presledke do navedenega mesta.

Če LibreOffice Basic za zadnjim natisnjenim izrazom naleti na podpičje ali na vejico, shrani besedilo v interni predpomnilnik in nadaljuje z izvajanjem programa, ne da bi besedilo iztiskal. Ko naleti na naslednji ukaz za tiskanje, ki se ne konča s podpičjem ali vejico, se celotno besedilo naenkrat natisne.

Pozitivne numerične izraze se tiska z vodilnim presledkom. Negativne izraze se tiska z negativnim predznakom. Če vrednost v tekoči vejici presega določeno mejo, se izraz iztiska v eksponentni obliki.

Če je izraz daljši, kot je interno postavljena maksimalna dolžina, bo program samodejno nadaljeval v naslednji vrstici.

Ikona opombe

Če želite izpis zamakniti na določen položaj, lahko uporabite funkcijo Tab, ki jo vstavite med dve podpičji, ali pa si pomagate s funkcijo Spc, da vrinete navedeno število presledkov.


Primer:

Podprite nas!