Storitev ScriptForge.UI

Storitev UI (User Interface, angl. za uporabniški vmesnik) poenostavlja identifikacijo in ravnanje z različnimi okni, ki tvorijo celoten program LibreOffice:

tip

Storitev UI je začetna točka za odpiranje, ustvarjanje ali dostopanje do vsebine novih ali obstoječih dokumentov iz uporabniškega skripta.


Definicije

WindowName

Okno je lahko začasno imenovano na več načinov:

Pri imenih oken je pomembna velikost črk.

Predmet dokumenta

Metode CreateDocument, CreateBaseDocument, GetDocument, OpenBaseDocument in OpenDocument, opisane v nadaljevanju, tvorijo predmete dokumenta. Če okno vsebuje dokument, instanca razreda Document predstavlja ta dokument. Nasprotno je v terminologiji Basic IDE, v okviru katere to ni dokument, temveč okno. Poleg tega je dokument določene vrste: Calc, Impress, Writer, ...

Specifične lastnosti in metode, namenjene dokumentom, so implementiranem v razredu dokumentov.

tip

Implementacija razreda predmetov dokumenta se opravi v pridruženi knjižnici SFDocuments. Glejte njeno storitev "Document".


Priklic storitve

Pred uporabo storitve UI je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V Basicu

  Dim ui As Variant
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set ui = CreateScriptService("UI")
 
V Pythonu

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
 

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

ActiveWindow

Da

String

Veljavno in enkratno ime WindowName za trenutno dejavno okno. Če okna ni mogoče identificirati, vrne niz ničelne dolžine.

Documents

Da

String array

Seznam trenutno odprtih dokumentov. Posebna okna so prezrta. Ta seznam sestavlja na ničlah temelječe enodimenzionalno polje imen datotek (v notaciji SF_FileSystem.FileNaming) ali naslovi oken neshranjenih dokumentov.

Height

Da

Integer

Vrne višino dejavnega okna v slikovnih točkah.

Width

Da

Integer

Vrne širino dejavnega okna v slikovnih točkah.

X

Da

Integer

Vrne koordinato X dejavnega okna, ki predstavlja razdaljo do levega roba zaslona v slikovnih točkah.

Y

Da

Integer

Vrne koordinato Y dejavnega okna, ki predstavlja razdaljo do zgornjega roba zaslona v slikovnih točkah. Ta vrednost ne upošteva okrasitev oken, ki jih doda vaš operacijski sistem, tako da je tudi takrat, ko je okno povsem povečano, ta vrednost lahko enaka nič.


Konstante

Ime

Vrednost

Opis

MACROEXECALWAYS

2

Makri se vedno izvedejo

MACROEXECNEVER

1

Makri se nikoli ne izvedejo

MACROEXECNORMAL

0

Izvajanje makrov je odvisno od uporabniških nastavitev


Primer:

Spodnji primer prikazuje MsgBox z imeni vseh trenutno odprtih dokumentov.

V Basicu

   Dim openDocs as Object, strDocs as String
   Set openDocs = ui.Documents()
   strDocs = openDocs(0)
   For i = 1 to UBound(openDocs)
     strDocs = strDocs & Chr(10) & openDocs(i)
   Next i
   MsgBox strDocs
  
V Pythonu

   ui = CreateScriptService("UI")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   openDocs = ui.Documents()
   strDocs = "\n".join(openDocs)
   bas.MsgBox(strDocs)
  

Seznam metod storitve UI

Activate
CreateBaseDocument
CreateDocument (*)
GetDocument
Maximize

Minimize
OpenBaseDocument
OpenDocument (*)
Resize

RunCommand
SetStatusBar (*)
ShowProgressBar
WindowExists


warning

Upoštevajte izjemo, da metod, označenih z (*), ni mogoče uporabiti z dokumenti Base.


Activate

Naredi navedeno okno dejavno. Metoda vrne True, če je dano okno najdeno in ga je možno aktivirati. Če nobeno okno ne ustreza izboru, v dejanskem uporabniškem vmesniku ni spremembe.

Skladnja:

svc.Activate(windowname: str): bool

Parametri:

windowname: glejte zgornje definicije.

Primer:

V Basicu

   ui.Activate("C:\Documents\My file.odt")
  
V Pythonu

   ui.Activate(r"C:\Documents\My file.odt")
  

CreateBaseDocument

Ustvari in shrani nov dokument LibreOffice Base, ki vdela prazno zbirko podatkov dane vrste. Metoda vrne instanco storitve Document.

Skladnja:

svc.CreateBaseDocument(filename: str, embeddeddatabase: str = 'HSQLDB', registrationname: str = '', opt calcfilename: str): svc

Parametri:

filename: ime datoteke, ki jo želite ustvariti. Slediti mora obliki zapisa SF_FileSystem.FileNaming. Če datoteka že obstaja, bo prepisana brez opozorila.

embeddeddatabase: možne vrste vdelane zbirke podatkov so "HSQLDB" (privzeto), "FIREBIRD" in "CALC".

registrationname: ime, uporabljeno za hrambo nove zbirke podatkov v registru zbirk podatkov. Ko je enako "" (privzeta vrednost), ime ne bo registrirano. Če ime že obstaja, je brez opozorila prepisano.

calcfilename: samo ko ima parameter embeddeddatabase vrednost "CALC", predstavlja calcfilename datoteko, ki vsebuje tabele kot delovne liste datoteke programa Calc. Datoteka mora obstajati, sicer javi napako.

Primer:

V Basicu

   Dim myBase As Object, myCalcBase As Object
   Set myBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   Set myCalcBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", _
     "CALC", , "C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  
V Pythonu

   myBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   myCalcBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", \
     "CALC", calcfilename = r"C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  

CreateDocument (*)

Ustvari nov dokument LibreOffice dane vrste ali na osnovi dane predloge. Metoda vrne predmet dokumenta.

Skladnja:

svc.CreateDocument(documenttype: str = '', templatefile: str = '', hidden: bool = False): svc

Parametri:

documenttype: vrsta dokumenta, kot npr. "Calc", "Writer" itn. Če ni naveden, mora biti prisoten argument templatefile.

templatefile: polno ime predloge FileName, na temelju katere bo izdelan dokument. Če datoteka ne obstaja, je argument prezrt. Storitev FileSystem zagotavlja lastnosti TemplatesFolder in UserTemplatesFolder, ki sta v pomoč pri izdelavi argumenta.

hidden: če je True, odpre nov dokument v ozadju (privzeto = False). Pozor pri uporabi: kasnejša aktivacija in zapiranje se lahko izvedeta samo programsko.

Primer:

V obeh spodnjih primerih prvi klic metode CreateDocument ustvari prazen dokument programa Calc, medtem ko drugi ustvari dokument iz datoteke predloge.

V Basicu

   Dim myDoc1 As Object, myDoc2 As Object, FSO As Object
   Set myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   Set myDoc2 = ui.CreateDocument(, FSO.BuildPath(FSO.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  
V Pythonu

   myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   fs = CreateScriptService("FileSystem")
   myDoc2 = ui.CreateDocument(templatefile = fs.BuildPath(fs.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  

GetDocument

Vrne predmet odprtega dokumenta, ki se sklicuje na dejavno okno, dano okno ali dejavni dokument.

Skladnja:

svc.GetDocument(windowname: str = ''): svc

svc.GetDocument(windowname: uno): svc

Parametri:

windowname: glejte definicije zgoraj. Če ta argument ni podan, se uporabi dejavno okno. Predmeti UNO vrst com.sun.star.lang.XComponent in com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument so tudi sprejeti. Zato podajanje ThisComponent ali ThisDatabaseDocument kot argumentov ustvari novo storitev SFDocuments.Document, Base ali Calc.

Primer:

V Basicu

   Dim myDoc As Object
   Set myDoc = ui.GetDocument("C:\Documents\My file.odt")
   Set myBase = ui.GetDocument(ThisDatabaseDocument)
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   bas = CreateScriptService("Basic")
   myDoc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\My file.odt")
   myDoc = ui.GetDocument(bas.ThisComponent)
  
tip

Če želite dostopati do trenutno dejavnega okna, uporabite lastnost ActiveWindow.


Maximize

Poveča dejavno okno ali dano okno.

Skladnja:

svc.Maximize(windowname: str)

Parametri:

windowname: glejte zgornje definicije. Če argument ni podan, se trenutno dejavno okno poveča.

Primer:

V Basicu

   ui.Maximize("Untitled 1")
  
V Pythonu

   ui.Maximize("Untitled 1")
  

Minimize

Pomanjša dejavno okno ali dano okno.

Skladnja:

svc.Minimize(windowname: str)

Parametri:

windowname: glejte zgornje definicije. Če argument ni podan, se trenutno dejavno okno pomanjša.

Primer:

V Basicu

   ui.Minimize()
  
V Pythonu

   ui.Minimize()
  

OpenBaseDocument

Odpre obstoječi dokument programa LibreOffice Base. Metoda vrne predmet dokumenta.

Skladnja:

svc.OpenBaseDocument(filename: str = '', registrationname: str = '', macroexecution: int = 0): svc

Parametri:

filename: ime datoteke, ki jo želite odpreti. Slediti mora zapisu SF_FileSystem.FileNaming.

registrationname: ime za iskanje zbirke podatkov v registru zbirk podatkov. Prezrto, če je FileName <> "".

macroexecution: 0 = vedenje določa uporabniška prilagoditev, 1 = makrov ni možno izvajati, 2 = makre je možno izvajati.

Primer:

V Basicu

   Dim myBase As Object
   Set myBase = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDB.odb", MacroExecution := ui.MACROEXECALWAYS)
  
V Pythonu

   ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDB.odb", macroexecution = ui.MACROEXECALWAYS)
  
tip

Za izboljšanje berljivosti kode lahko uporabite vnaprej določene konstante za argument macroexecution, kot je razvidno iz zgornjih primerov.


OpenDocument (*)

Odpre obstoječi dokument LibreOffice z danimi možnostmi. Vrne predmet dokumenta ali enega njegovih podrazredov. Metoda vrne Nothing (v BASIC-u) / None (v Pythonu), če odpiranje ni uspelo, tudi če je vzrok odločitev uporabnika.

Skladnja:

svc.Opendocument(filename: str, password: str = '', readonly: bool = False, hidden: bool = False, macroexecution: int = 0, filtername: str = '', filteroptions: str = ''): svc

Parametri:

filename: ime datoteke, ki jo želite odpreti. Slediti mora pravilom zapisa FileNaming storitve FileSystem.

password: geslo, potrebno za odpiranje, če je dokument zaščiten. Če je napačno ali ni prisotno, ko je dokument zaščiten, bo uporabnik povprašan za vnos gesla.

readonly: določa, ali je dokument namenjen samo branju, privzeto = False.

hidden: če je True, odpre nov dokument v ozadju (privzeto = False). Pozor pri uporabi: kasnejša aktivacija in zapiranje se lahko izvedeta samo programsko.

macroexecution: 0 = vedenje določa uporabniška prilagoditev, 1 = makrov ni možno izvajati, 2 = makre je možno izvajati.

filtername: ime filtra, ki naj bo uporabljen za nalaganje dokumenta. Če ta argument podate, mora filter obstajati.

filteroptions: neobvezen niz možnosti, povezanih s filtrom.

Primer:

V Basicu

   Dim myDoc As Object, FSO As Object
   Set myDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\myFile.odt", ReadOnly := True)
  
V Pythonu

   ui.OpenDocument(r"C:\Documents\myFile.odt", readonly = True)
  

Resize

Dejavnemu oknu spremeni velikost in/ali ga premakne. Odsotni in negativni argumenti so prezrti. Če je okno pomanjšano ali povečano, ga s klicem Resize brez argumentov obnovite.

Skladnja:

svc.Resize(left: int = -1, top: int = -1, width: int = -1, height: int = -1)

Parametri:

left, top: razdalje levega vrhnjega kota od levega in vrhnjega roba zaslona, v slikovnih točkah.

width, height: nove mere okna, v slikovnih točkah.

Primer:

V naslednjih primerih se width in height okna se spremenita, top in left pa ostaneta nespremenjena.

V Basicu

   ui.Resize(, ,500, 500)
  
V Pythonu

   ui.Resize(width = 500, height = 500)
  
tip

Če želite spremeniti mere okna, ki ni dejavno, ga najprej aktivirajte z metodo Activate.


RunCommand

Zažene ukaz UNO v trenutnem oknu. Nekaj tipičnih ukazov: Save (Shrani), SaveAs (Shrani kot), ExportToPDF (IzvoziVPDF), Undo (Razveljavi), Copy (Kopiraj), Paste (Prilepi) itn.

Ukazi se lahko zaženejo z ali brez argumentov. Argumenti se ne preverjajo pred izvajanjem ukaza. Če so ukaz ali njegovi argumenti neveljavni, se ne zgodi nič.

tip

Celoten seznam ukazov UNO, ki jih lahko izvajate v LibreOffice, si oglejte na wiki-strani Development/DispatchCommands (v angl.).


Skladnja:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Parametri:

command: niz, ki vsebuje ime ukaza UNO. Vklučenost predpone ».uno:« ni obvezna. Sama pravilnost ukaza se ne preverja. Če se po klicu ukaza ne zgodi nič, je z ukazom oz. njegovim klicem najbrž nekaj narobe.

args: za vsak argument, ki bo posredovan ukazu, navedite par, ki vsebuje ime argumenta in njegovo vrednost.

Primer:

V Basicu

Naslednji primer izvede ukaz .uno:About v trenutnem oknu.


  Set ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

Spodaj je primer, ki izvede ukaz UNO .uno:BasicIDEAppear in poda potrebne argumente, da se odpre Basic IDE v določeni vrstici modula.


  ' Argumenti, posredovani ukazu:
  ' Document = "LibreOffice Macros & Dialogs"
  ' LibName = "ScriptForge"
  ' Name = "SF_Session"
  ' Line = 600
  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", _ 
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

Upoštevajte, da klic ukaza BasicIDEAppear brez argumentov enostavno odpre Basic IDE.

V Pythonu

  ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

V Pythonu lahko pokličete tudi RunCommand z argumenti ključnih besed:


  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", Document = "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         LibName = "ScriptForge", Name = "SF_Session", Line = 600)
 
tip

Vsak program paketa LibreOffice ima na voljo lasten nabor ukazov. Enostaven način spoznavanja takšnih ukazov je priklic okna Orodja – Prilagodi – Tipkovnica. Ko postavite miško nad funkcijo na seznamu Funkcija, se pojavi namig z ustreznim ukazom UNO.


SetStatusbar (*)

Prikaže besedilo in stolpec napredka v vrstici stanja dejavnega okna. Vsi naslednji klici iz istega izvajanja makra se nanašajo na isto vrstico stanja istega okna, tudi če okno ni več vidno. Klic brez argumentov ponastavi vrstico stanja v njeno navadno stanje.

Skladnja:

svc.SetStatusbar(text: str = '', percentage: int = -1)

Parametri:

text: neobvezno besedilo, prikazano pred vrstico napredka.

percentage: neobvezna stopnja napredka med 0 in 100 (odstotek).

Primer:

V Basicu

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.SetStatusbar("Progress ...", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Ponastavi vrstico stanja
   ui.SetStatusbar
  
V Pythonu

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.SetStatusbar("Test:", i)
     sleep(0.05)
   ui.SetStatusbar()
  

ShowProgressBar

Prikaže glavno, nepodrejeno oz. ne-modalno okno. Določa njegov naslov, razlagalno besedilo in odstotek napredka, predstavljen v vrstici napredka. Pogovorno okno ostane vidno do klica metode brez argumenta ali do uporabnikovega ročnega zaprtja pogovornega okna.

Skladnja:

svc.ShowProgressBar(title: str = '', text: str = '', percentage: str = -1)

Parametri:

title: naslov, ki se pojavi na vrhu pogovornega okna. Privzeto = "ScriptForge".

text: neobvezno besedilo, prikazano nad vrstico napredka.

percentage: neobvezna stopnja napredka med 0 in 100 (odstotek).

Primer:

V Basicu

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ..." & i & "/100", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Zapre okno vrstice napredka
   ui.ShowProgressBar
  
V Pythonu

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ... " + str(i) + "/100", i)
     sleep(0.05)
   # Zapre okno vrstice napredka
   ui.ShowProgressBar()
  

WindowExists

Vrne True, če je dano okno mogoče identificirati.

Skladnja:

svc.WindowExists(windowname: str): bool

Parametri:

windowname: glejte zgornje definicije.

Primer:

V Basicu

   If ui.WindowExists("C:\Document\My file.odt") Then
     ' ...
  
V Pythonu

   if ui.WindowExists(r"C:\Document\My file.odt"):
     # ...
  

Podprite nas!