Storitev ScriptForge.Session

Storitev Session obsega različne splošne metode glede:

Priklic storitve

Pred uporabo storitve Session je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V Basicu

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim session As Variant
  session = CreateScriptService("Session")
 
V Pythonu

  from scriptforge import CreateScriptService
  session = CreateScriptService("Session")
 

Konstante

Sledi seznam konstant, ki so na voljo za poenostavitev označevanja knjižnice, ki vsebuje skript v jeziku Basic ali Python, ki ga želite priklicati. Uporabite jih kot session.CONSTANT.

CONSTANT

Vrednost

Kje najdete knjižnico?

Uporabno

SCRIPTISEMBEDDED

"document"

v dokumentu

Basic + Python

SCRIPTISAPPLICATION

"application"

v poljubni knjižnici v skupni rabi,

Basic

SCRIPTISPERSONAL

"user"

v Mojih makrih,

Python

SCRIPTISPERSOXT

"user:uno_packages"

v razširitvi, nameščeni za trenutnega uporabnika,

Python

SCRIPTISSHARED

"share"

v Makri programa,

Python

SCRIPTISSHAROXT

"share:uno_packages"

v razširitvi, nameščeni za vse uporabnike,

Python

SCRIPTISOXT

"uno_packages"

v razširitvi, katere namestitveni parametri niso znani.

Python


Seznam metod v storitvi seje

ExecuteBasicScript
ExecuteCalcFunction
ExecutePythonScript
GetPDFExportOptions
HasUnoMethod

HasUnoProperty
OpenURLInBrowser
RunApplication
SendMail
SetPDFExportOptions

UnoMethods
UnoProperties
UnoObjectType
WebService


tip

Metode Execute... v storitvi Session se vedejo na sledeč način:
argumenti so podani z vrednostjo. Spremembe argumentov, ki jih izvede klicana funkcija, niso vrnjene skriptu, ki kliče funkcijo.
Klicnemu skriptu je vrnjena enojna vrednost ali polje vrednosti.


ExecuteBasicScript

Izvede skript BASIC s podanim mestom in imenom ter prejme rezultat, če obstaja.

Če skript ne vrne ničesar, kar je primer pri procedurah, definiranih s Sub, je vrnjena vrednost Empty.

Skladnja:

session.ExecuteBasicScript(scope: str, script: str, args: any[0..*]): any

Parametri:

scope: niz, ki določa, kje je skript shranjen. Lahko je »document« (konstanta session.SCRIPTISEMBEDDED) ali »application« (konstanta session.SCRIPTISAPPLICATION).

script: niz, ki določa skript, ki bo klican, v obliki »knjižnica.modul.metoda«, kot niz, ki razlikuje med velikimi in malimi črkami.

args: argumenti, podani klicanemu skriptu.

Primer:

Poglejmo naslednjo funkcijo Basic z imenom DummyFunction, ki je shranjena v »Moji makri« v knjižnici »Standard« v modulu »Module1«.

Funkcija enostavno vzame dve celoštevilski vrednosti v1 in v2 ter vrne vsoto vseh vrednosti, začenši z v1 in s koncem pri v2.


  Function DummyFunction(v1 as Integer, v2 as Integer) As Long
    Dim result as Long, i as Integer
    For i = v1 To v2
      result = result + i
    Next i
    DummyFunction = result
  End Function
 

Spodnji primer prikazuje klic DummyFunction iz skriptov v jezikih Basic in Python.

V Basicu

  Dim session : session = CreateScriptService("Session")
  Dim b_script as String, result as Long
  b_script = "Standard.Module1.DummyFunction"
  result = session.ExecuteBasicScript("application", b_script, 1, 10)
  MsgBox result ' 55
 
V Pythonu

  session = CreateScriptService("Session")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  b_script = 'Standard.Module1.DummyFunction'
  result = session.ExecuteBasicScript('application', b_script, 1, 10)
  bas.MsgBox(result) # 55
 

ExecuteCalcFunction

Izvede funkcijo Calc z njenim angleškim imenom in s podanimi argumenti.
Če so argumenti polja, se funkcija izvede kot formula za polja.

Skladnja:

session.ExecuteCalcFunction(calcfunction: str, args: any[0..*]): any

Parametri:

calcfunction: angleško ime funkcije programa Calc, ki naj bo izvedena.

arg0, arg1, ...: argumenti za klicano funkcijo Calc. Vsak argument mora biti niz, številska vrednost ali polje kombinacije le-teh.

Primer:

V Basicu

  session.ExecuteCalcFunction("AVERAGE", 1, 5, 3, 7) ' 4
  session.ExecuteCalcFunction("ABS", Array(Array(-1, 2, 3), Array(4, -5, 6), Array(7, 8, -9)))(2)(2) ' 9
  session.ExecuteCalcFunction("LN", -3)
  ' Povzroči napako.
 
V Pythonu

  session.ExecuteCalcFunction("AVERAGE", 1, 5, 3, 7) # 4
  session.ExecuteCalcFunction("ABS", ((-1, 2, 3), (4, -5, 6), (7, 8, -9)))[2][2] # 9
  session.ExecuteCalcFunction("LN", -3)
 

ExecutePythonScript

Izvede skript Python s podanim mestom in imenom ter prejme rezultat, če obstaja. Rezultat je lahko posamezna vrednost ali polje vrednosti.

Če skripta ni mogoče najti ali ne vrne ničesar, je vrnjena vrednost Empty.

Ogrodje skriptov vmesnika programiranja LibreOffice API (angl. Application Programming Interface) podpira izvajanje skriptov med Pythonom in Basicom ter drugimi podprtimi programskimi jeziki. Argumente lahko podajate skozi klice, če gre za primitivne vrste podatkov, ki jih prepoznata oba jezika, in če jih ogrodje API ustrezno pretvori.

Skladnja:

session.ExecutePythonScript(scope: str, script: str, args: any[0..*]): any

Parametri:

scope: ena od možnih konstant, navedenih zgoraj. Privzeta vrednost je session.SCRIPTISSHARED.

script: »knjižnica/modul.py$metoda«, »modul.py$metoda« ali »mojaRazširitev.oxt|mojSkript|modul.py$metoda« kot niz, razlikuje med velikimi in malimi črkami.

args: argumenti, podani klicanemu skriptu.

Primer:

Poglejmo funkcijo Python odd_integers, definirano spodaj, ki ustvari seznam z lihimi celoštevilskimi vrednostmi med v1 in v2. Recimo, da je ta funkcija shranjena v datoteki, imenovani my_macros.py v vaši uporabniški mapi s skripti.


  def odd_integers(v1, v2):
    odd_list = [v for v in range(v1, v2 + 1) if v % 2 != 0]
    return odd_list
 
tip

Preberite stran pomoči Organiziranje in hramba skriptov Python, da izveste več, kje lahko hranite skripte Python.


Naslednji primeri prikazujejo klic funkcije odd_integers iz skriptov Basic in Python.

V Basicu

  Dim script as String, session as Object
  script = "my_macros.py$odd_integers"
  session = CreateScriptService("Session")
  Dim result as Variant
  result = session.ExecutePythonScript(session.SCRIPTISPERSONAL, script, 1, 9)
  MsgBox SF_String.Represent(result)
 
V Pythonu

  session = CreateScriptService("Session")
  script = "my_macros.py$odd_integers"
  result = session.ExecutePythonScript(session.SCRIPTISPERSONAL, script, 1, 9)
  bas.MsgBox(repr(result))
 

GetPDFExportOptions

Vrne trenutne nastavitve izvoza v PDF, določene v pogovornem oknu Možnosti PDF, do katerih lahko dostopate z menijskim ukazom Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF.

Izvozne možnosti, določene s pogovornim oknom Možnosti PDF, se hranijo za kasnejšo rabo. Tako GetPDFExportOptions vrne trenutno določene nastavitve. Poleg tega uporabite SetPDFExportOptions, da spremenite trenutne izvozne možnosti za PDF.

Ta metoda vrne predmet Dictionary, v katerem vsak ključ predstavlja izvozne možnosti in ustrezne vrednosti, ki so trenutne nastavitve za izvoz v PDF.

tip

Preberite wiki-stran o izvozu v PDF (v angl.), da izveste več o vseh razpoložljivih možnosti.


Skladnja:

session.GetPDFExportOptions(): obj

Primer:

V Basicu

  Dim expSettings As Object, msg As String, key As String, optLabels As Variant
  expSettings = session.GetPDFExportOptions()
  optLabels = expSettings.Keys
  For Each key in optLabels
    msg = msg + key & ": " & expSettings.Item(key) & Chr(10)
  Next key
  MsgBox msg
  ' Zoom: 100
  ' Changes: 4
  ' Quality: 90
  ' ...
 
note

Ta metoda je na voljo samo za skripte Basic.


HasUnoMethod

Vrne True, če UNO-predmet vsebuje dano metodo. Vrne False, če metode ni mogoče najti ali ko argument ni veljaven.

Skladnja:

session.HasUnoMethod(unoobject: uno, methodname: str): bool

Parametri:

unoobject: predmet za proučevanje.

methodname: ime metode; razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Primer:

V Basicu

  Dim a As Variant
  a = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  MsgBox session.HasUnoMethod(a, "callFunction") ' True
 
V Pythonu

  bas = CreateScriptService("Basic")
  a = bas.CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  result = session.HasUnoMethod(a, "callFunction")
  bas.MsgBox(result) # True
 

HasUnoProperty

Vrne True, če ima UNO-predmet dano lastnost. Vrne False, če lastnosti ni mogoče najte ali če argument ni veljaven.

Skladnja:

session.HasUnoProperty(unoobject: uno, propertyname: str): bool

Parametri:

unoobject: predmet za proučevanje.

propertyname: ime lastnosti; razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Primer:

V Basicu

  Dim svc As Variant
  svc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  MsgBox session.HasUnoProperty(svc, "Wildcards")
 
V Pythonu

  bas = CreateScriptService("Basic")
  a = bas.CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  result = session.HasUnoProperty(a, "Wildcards")
  bas.MsgBox(result) # True
 

OpenURLInBrowser

Odpre naslov URL (angl. Uniform Resource Locator) v privzetem brskalniku.

Skladnja:

session.OpenURLInBrowser(url: str)

Parametri:

url: URL, ki ga želite odpreti.

Primer:


  ' Basic
  session.OpenURLInBrowser("help.libreoffice.org/")
 

  # Python
  session.OpenURLInBrowser("help.libreoffice.org/")
 

RunApplication

Izvede arbitrarni sistemski ukaz in vrne True, če se je uspešno zagnal.

Skladnja:

session.RunApplication(command: str, parameters: str): bool

Parametri:

command: ukaz, ki ga želite izvesti. To je lahko izvršna datoteka ali dokument, registriran s programom, tako da sistem ve, kateri program naj zažene za tovrstni dokument. Ukaz mora biti izražen v trenutni notaciji SF_FileSystem.FileNaming.

parameters: seznam parametrov, ločenih s presledki, podanih kot en sam niz. Metoda ne preveri veljavnosti podanih parametrov, temveč ji le posreduje navedenemu ukazu.

Primer:

V Basicu

  session.RunApplication("Notepad.exe")
  session.RunApplication("C:\myFolder\myDocument.odt")
  session.RunApplication("kate", "/home/user/install.txt") ' GNU/Linux
 
V Pythonu

  session.RunApplication("Notepad.exe")
  session.RunApplication(r"C:\myFolder\myDocument.odt")
  session.RunApplication("kate", "/home/user/install.txt") # GNU/Linux
 

SendMail

Pošlje sporočilo – z neobveznimi priponkami – prejemnikom iz e-poštnega odjemalca uporabnika. Sporočilo lahko uporabnik pred pošiljanjem uredi ali pa je poslano neposredno.

Skladnja:

session.SendMail(recipient: str, cc: str = '', bcc: str = '', subject: str = '', body: str = '', filenames: str = '', editmessage: bool = True)

Parametri:

recipient: e-poštni naslov prejemnika (v polju »Za«).

cc: z vejico ločen seznam e-poštnih naslovov prejemnikov (v polju »Kp«, kopija).

bcc: z vejico ločen seznam e-poštnih naslovov prejemnikov (v polju »Skp«, skrita kopija).

subject: glava sporočila oz. zadeva.

body: vsebina sporočila kot neoblikovano besedilo.

filenames: z vejicami ločen seznam imen datotek. Vsako ime datoteke mora slediti notacijiSF_FileSystem.FileNaming.

editmessage: če je True (privzeta vrednost), lahko sporočilo pred pošiljanjem urejate.

Primer:

V Basicu

  session.SendMail("someone@example.com" _
    , Cc := "b@other.fr, c@other.be" _
    , FileNames := "C:\myFile1.txt, C:\myFile2.txt")
 
V Pythonu

  session.SendMail("someone@example.com",
           cc="john@other.fr, mary@other.be"
           filenames=r"C:\myFile1.txt, C:\myFile2.txt")
 

SetPDFExportOptions

Spremeni trenutne nastavitve izvoza v PDF, določene v pogovornem oknu Možnosti PDF, do katerih lahko dostopate z menijskim ukazom Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF.

S klicem te metode spremenite dejanske vrednosti, nastavljene v pogovornem oknu Možnosti PDF, ki jih uporablja metoda ExportAsPDF storitve Document.

Ta metoda vrne True, če uspe.

tip

Preberite wiki-stran o izvozu v PDF (v angl.), da izveste več o vseh razpoložljivih možnosti.


Skladnja:

session.SetPDFExportOptions(pdfoptions: obj): bool

Parametri:

pdfoptions: predmet Dictionary, ki določa nastavitve izvoza v PDF, ki naj se spremenijo. Vsak par ključ-vrednost predstavlja izvozno možnost in vrednost, ki bo nastavljena v pogovornem oknu.

Primer:

V Basicu

Naslednji primer spremeni največjo ločljivost slik na 150 DPI in izvozi trenutni dokument v datoteko PDF.


  Dim newSettings As Object, oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  Set newSettings = CreateScriptService("Dictionary")
  newSettings.Add("ReduceImageResolution", True)
  newSettings.Add("MaxImageResolution", 150)
  session.SetPDFExportOptions(newSettings)
  oDoc.ExportAsPDF("C:\Documents\myFile.pdf", Overwrite := True)
 
note

Ta metoda je na voljo samo za skripte Basic.


UnoMethods

Vrne seznam metod, ki jih je mogoče klicati iz predmeta UNO. Seznam je ničelno polje nizov in je lahko prazno.

Skladnja:

session.UnoMethods(unoobject: uno): str[0..*]

Parametri:

unoobject: predmet za proučevanje.

Primer:

V Basicu

  Dim svc : svc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  Dim methods : methods = session.UnoMethods(svc)
  Dim msg as String
  For Each m in methods
    msg = msg & m & Chr(13)
  Next m
  MsgBox msg
 
V Pythonu

  bas = CreateScriptService("Basic")
  a = bas.CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  methods = session.UnoMethods(a)
  msg = "\n".join(methods)
  bas.MsgBox(msg)
 

UnoProperties

Vrne seznam lastnosti predmeta UNO. Seznam je ničelno polje nizov in je lahko prazno.

Skladnja:

session.UnoProperties(unoobject: uno): str[0..*]

Parametri:

unoobject: predmet za proučevanje.

Primer:

V Basicu

  Dim svc As Variant
  svc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  MsgBox SF_Array.Contains(session.UnoProperties(svc), "Wildcards") ' True
 
V Pythonu

  bas = CreateScriptService("Basic")
  svc = bas.CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  properties = session.UnoProperties(a)
  b = "Wildcards" in properties
  bas.MsgBox(str(b)) # True
 

UnoObjectType

Identificira vrsto predmeta UNO kot niz.

Skladnja:

session.UnoObjectType(unoobject: uno): str

Parametri:

unoobject: predmet, ki ga je potrebno identificirati.

Primer:

V Basicu

  Dim svc As Variant, txt As String
  svc = CreateUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  txt = session.UnoObjectType(svc) ' "com.sun.star.comp.system.SystemShellExecute"
  svc = CreateUnoStruct("com.sun.star.beans.Property")
  txt = session.UnoObjectType(svc) ' "com.sun.star.beans.Property"
 
V Pythonu

  bas = CreateScriptService("Basic")
  svc = bas.CreateUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  txt = session.UnoObjectType(svc) # "com.sun.star.comp.system.SystemShellExecute"
  svc = bas.CreateUnoService("com.sun.star.beans.Property")
  txt = session.UnoObjectType(svc) # "com.sun.star.beans.Property"
 

WebService

Pridobi spletno vsebino z naslova URI.

Skladnja:

session.WebService(uri: str): str

Parametri:

uri: besedilo URI spletne storitve.

Primer:

V Basicu

  session.WebService("wiki.documentfoundation.org/api.php?" _
    & "hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")
 
V Pythonu

  session.WebService(("wiki.documentfoundation.org/api.php?" 
            "hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss"))
 
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!