Storitev ScriptForge.Platform

Storitev Platform ponuja zbirko lastnosti o trenutnem izvajalnem okolju in kontekstu, kot so:

note

Vse lastnosti storitve Platform so samo za branje.


Priklic storitve

Pred uporabo storitve Platform je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Spodnja primera v Basicu in Pythonu zaženeta storitev Platform in dostopata do lastnosti Architecture.

V Basicu

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

Architecture

Da

String

Bitnost arhitekture računalnika. Primer: '32bit' ali '64bit'

ComputerName

Da

String

Omrežno ime računalnika.

CPUCount

Da

Integer

Število CPE (centralnih procesnih enot).

CurrentUser

Da

String

Ime trenutno prijavljenega uporabnika.

Extensions

Da

Polje nizov

Vrne ničelno polje nizov, ki vsebujejo interne ID vseh nameščenih razširitev.

FilterNames

Da

Polje nizov

Vrne nerazvrščeno ničelno polje nizov, ki vsebuje razpoložljiva imena filtrov za uvoz in izvoz dokumentov.

Fonts

Da

Polje nizov

Vrne ničelno polje nizov, ki vsebujejo imena vseh pisav, ki so na voljo.

FormatLocale

Da

String

Vrne krajevno nastavitev za številke in datume kot niz v obliki »je-DR« (jezik-DRŽAVA).

Locale

Da

String

Vrne krajevno nastavitev operacijskega sistema kot niz v obliki »je-DR« (jezik-DRŽAVA). To je ekvivalent lastnosti SystemLocale.

Machine

Da

String

Vrsta računalnika. Primera: 'i386' ali 'x86_64'.

OfficeLocale

Da

String

Vrne krajevno nastavitev uporabniškega vmesnika kot niz v obliki »je-DR« (jezik-DRŽAVA).

OfficeVersion

Da

String

Dejanska različica LibreOffice, izražena kot
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Primer: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian in Ubuntu)'

OSName

Da

String

Vrsta operacijskega sistema. Primer: 'Darwin, Linux' ali 'Windows'.

OSPlatform

Da

String

Enojen niz, ki identificira platformo z največ možnih uporabnih in ljudem razumljivih informacij.

Primer: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Da

String

Izdaja operacijskega sistema. Primer: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Da

String

Gradnja ali različica operacijskega sistema.

Primer: '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Printers

Da

String
array

Seznam razpoložljivih tiskalnikov kot ničelno polje.

Privzeti tiskalnik je postavljen na prvo mesto na seznamu (njegov indeks je enak 0).

Processor

Da

String

Dejansko ime procesorja. Primer: 'amdk6'.

Ta lastnost lahko vrne isto vrednost kot lastnost Machine.

PythonVersion

Da

String

Vrne različico uporabljenega tolmača Pythona kot niz v zapisu »Python velika.mala.ravenpopravkov« (npr. »Python 3.9.7«).

SystemLocale

Da

String

Vrne krajevno nastavitev operacijskega sistema kot niz v obliki »je-DR« (jezik-DRŽAVA). To je ekvivalent lastnosti Locale.

UserData

Da

Dictionary

Vrne instanco storitve Dictionary, ki vsebuje pare ključ-vrednost glede na pogovorno okno Orodja – Možnosti – Uporabniški podatki.


Primer:

V Basicu

Naslednji primeri v jezikih Basic in Python ilustrirajo, kako uporabimo lastnost Fonts za pisanje imen vseh razpoložljivih pisav v trenutni delovni list Calc z začetkom v celici »A1«:


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

Spodnji primer prikazuje, kako ustvarite tabelo Calc z vsemi vrednostmi, shranjenimi v lastnosti UserData, ki je instanca storitve Dictionary:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
V Pythonu

Zgornje primere lahko zapišemo v Pythonu na sledeč način:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!