Storitev ScriptForge.L10N

Ta storitev zagotavlja številne metode, ki se nanašajo na prevod nizov z minimalnim vplivom na izvorno kodo programa. Metode, ki jih zagotavlja storitev L10N, lahko predvsem uporabite za:

note

Okrajšava L10N predstavlja lokalizacijo (za angleško besedo localization) in se nanaša na nabor postopkov za prevajanje programja za uporabo v določeni državi ali regiji.


Datoteke PO so že dolgo časa v skupnosti prostega programja veljajo za sredstvo, ki zagotavlja večjezičnost uporabniških vmesnikov. To dosegajo zaradi za uporabnike enostavno berljivih besedilnih datotek z dobro določeno strukturo, ki za poljuben jezik določa niz v izvornem jeziku ter prevedeni oz. lokalizirani niz.

Osrednja prednost zapisa PO je neodvisnost programerja in prevajalca. Datoteke PO so neodvisne besedilne datoteke, da lahko programerji pošljejo datoteke predlog POT prevajalcem, ki lahko nato prevedejo njihovo vsebino in vrnejo prevedene datoteke PO za vsak podprti jezik posebej.

tip

Storitev L10N sloni na implementaciji GNU za datoteke PO (angl. portable object). Če želite bolje spoznati ta zapis datotek, obiščite GNU GetText Utilities: PO Files (v angl.).


Ta storitev implementira naslednje metode:

note

Upoštevajte, da se prvi metodi uporabljata za izdelavo nabora prevedljivih nizov in njihovega izvoza v datoteko POT. Ni pa nujno, da datoteke POT ustvarite s temi metodami. Ker gre za besedilne datoteke, jih lahko programer ustvari z vsakim urejevalnikom besedila.


Priklic storitve

Pred uporabo storitve L10N je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Priklic storitve L10N lahko izvedemo na več načinov z uporabo največ petih neobveznih argumentov, ki določajo mapo, kjer so shranjene datoteke PO, krajevne nastavitve in kodiranje, ki bodo uporabljeni, kot tudi nadomestno datoteko PO in njeno kodiranje.

Skladnja:

CreateScriptService("L10N", opt foldername: str, opt locale: str, encoding: str = "UTF-8", opt locale2: str, encoding2: str = "UTF-8"): svc

foldername: mapa, ki vsebuje datoteke PO. Izražena mora biti v zapisu FileSystem.FileNaming.

locale: niz v obliki »je-DR« (jezik-DRŽAVA) ali zgolj v obliki »je« (jezik).

encoding: nabor znakov, ki naj bo uporabljen. Privzeto kodiranje je »UTF-8«.

locale2: niz, ki določa nadomestno krajevno nastavitev, ki naj se uporabi, če datoteka PO, ki ustreza krajevnim nastavitvam, določenim s parametrom locale, ne obstaja. Ta parameter je izražen v obliki »je-DR« (jezik-DRŽAVA za angl. »je-DR« oz. language-COUNTRY) ali le »je« (jezik za angl. language).

encoding2: nabor znakov nadomestne datoteke PO, ki ustreza argumentu locale2. Privzeto kodiranje je »UTF-8«.

note

Če želite izvedeti več o imenih naborov znakov, si oglejte stran Nabori znakov IANA (IANA's Character Set) (v angl.). Upoštevajte, da LibreOffice ne podpira vseh obstoječih naborov znakov.


Primer:

V Basicu

Naslednji primer prikliče storitev L10N brez neobveznih argumentov. To bo omogočilo le metodi AddText in ExportToPOTFile, kar je uporabno za ustvarjanje datotek POT.


   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim myPO As Variant
   Set myPO = CreateScriptService("L10N")
  

V spodnjem primeru je določena mapa, ki vsebuje datoteke PO. Ker krajevna nastavitev ni določena, bo instanca storitve uporabila trenutno krajevno nastavitev uporabniškega vmesnika LibreOffice, ki je ista krajevna nastavitev, kot je določena z lastnostjo OfficeLocale storitve Platform.


   Set myPO = CreateScriptService("L10N", "C:\myPOFiles")
  
warning

Zgornji primer povzroči napako ob izvajanju, če datoteka PO za trenutno izbrano krajevno nastavitev OfficeLocale v navedeni mapi ne obstaja.


V spodnjem primeru je krajevna nastavitev izrecno določena za belgijsko francoščino (»fr-BE«), zato bo storitev naložila datoteko »fr-BE.po« iz mape »C:\myPOFiles«. Če datoteka ne obstaja, bo prišlo do napake.


   Set myPO = CreateScriptService("L10N", "C:\myPOFiles", "fr-BE", "UTF-8")
  

Da bi se izognili napakam, lahko določite želeno in nadomestno krajevno nastavitev in kodiranje. Naslednji primer najprej poskusi naložiti datoteko »fr-BE.po« iz navedene mape, če ta ne obstaja, naloži datoteko »en-US.po«.


   Set myPO = CreateScriptService("L10N", "C:\myPOFiles", "fr-BE", "UTF-8", "en-US", "UTF-8")
  
Ikona namiga

Datoteke PO morajo biti poimenovane v obliki "je-DR.po" ali "je.po", kjer "je" predstavlja jezik, "DR" pa državo. Nekaj primerov: "en-US.po", "fr-BE.po" ali "sl.po".


Priporočamo, da po uporabi sprostite vire:


   Set myPO = myPO.Dispose()
  
V Pythonu

Zgornje primere lahko prevedemo v Python na sledeč način:


   from scriptforge import CreateScriptService
   myPO = CreateScriptService('L10N')
  

   myPO = CreateScriptService('L10N', r'C:\myPOFiles')
  

   myPO = CreateScriptService('L10N', r'C:\myPOFiles', 'fr-BE')
  

   myPO = CreateScriptService('L10N', r'C:\myPOFiles', 'fr-BE', 'UTF-8', 'en-US', 'UTF-8')
   myPO = myPO.Dispose()
  
note

Sobiva lahko več instanc storitve L10N. Vendar mora vsaka instanca uporabljati ločeno mapo za svoje datoteke PO.


Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

Folder

Da

String

Mapa, ki vsebuje datoteke PO (glejte lastnost FileSystem.FileNaming, da izveste podrobnosti o uporabljeni notaciji).

Languages

Da

Array

Ničelno polje, ki izpiše vsa osnovna imena (brez končnice ".po") datotek PO, ki se nahajajo v navedeni mapi Folder.

Locale

Da

String

Trenutno aktivna kombinacija jezik-DRŽAVA. Ta lastnost bo na začetku prazna, če je storitev priklicana brez vseh neobveznih argumentov.


Seznam metod v storitvi L10N

AddText
AddTextsFromDialog

ExportToPOTFile

GetText


AddText

Doda nov vnos na seznam nizov za prevajanje. Ne sme še obstajati.

Ta metoda vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.AddText(context: str = '', msgid: str = '', comment: str = ''): bool

Parametri:

context: ključ za pridobivanje prevedenega niza z metodo GetText. Ta parameter ima privzeto vrednost "".

msgid: neprevedeni niz, torej besedilo, ki se pojavlja v programski kodi. Ne sme biti prazen. msgid postane ključ za pridobivanje prevedenega niza prek metode GetText, če je context prazen.

Niz msgid lahko vsebuje poljubno število ograd (%1 %2 %3 ...), s katerimi lahko dinamično spreminjate niz med izvajanjem programa.

comment: neobvezen komentar, ki ga lahko dodate k nizu kot pomoč prevajalcem.

Primer:

Spodnji primer ustvari množico nizov v angleškem jeziku:

V Basicu

   myPO.AddText(, "This is a string to be included in a POT file")
   myPO.AddText("CTX1", "A string with a context")
   myPO.AddText(, "Provide a String value", Comment := "Do not translate the word String")
  
V Pythonu

   myPO.AddText(msgid = 'This is a string to be included in a POT file')
   myPO.AddText('CTX1', 'A string with a context')
   myPO.AddText(msgid = 'Provide a String value', comment = 'Do not translate the word String')
  

AddTextsFromDialog

Samodejno izlušči nize iz pogovornega okna in jih doda na seznam besedilnih nizov, ki jih je mogoče prevesti. Izluščijo se naslednji nizi:

Ta metoda vrne True, če uspe.

note

Pogovorno okno, iz katerega bodo izluščeni nizi, ob klicu metode ne sme biti odprto.


Ko je ustvarjena instanca storitve L10N iz obstoječe datoteke PO, uporabite metodo GetTextsFromL10N iz storitve Dialog, da samodejno naložite vse prevedene nize v pogovorno okno.

Skladnja:

svc.AddTextsFromDialog(dialog: svc): bool

Parametri:

dialog: instanca storitve Dialog, ki ustreza pogovornemu oknu, iz katerega bodo izluščeni nizi.

Primer:

Naslednji primer izlušči vse nize iz pogovornega okna »MyDialog«, shranjenega v knjižnici »Standard«, in jih izvozi v datoteko POT:

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N")
   myPO.AddTextsFromDialog(oDlg)
   myPO.ExportToPOTFile("C:\en-US.pot")
  
V Pythonu

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "Dialog1")
   myPO = CreateScriptService("L10N")
   myPO.AddTextsFromDialog(dlg)
   myPO.ExportToPOTFile("C:\en-US.pot")
  

ExportToPOTFile

Izvozi množico neprevedenih nizov v datoteko POT.

Za gradnjo množice nizov lahko uporabite niz klicev metode AddText ali uspešen klic storitve L10N s prisotnim argumentom foldername. Uporabite lahko tudi kombinacijo obeh tehnik.

Ta metoda vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.ExportToPOTFile(filename: str, header: str = '', encoding:str = 'UTF-8'): bool

Parametri:

filename: polno ime izhodne datoteke v notaciji FileSystem.FileNaming.

header: komentarji, ki bodo dodani na vrh izdelane datoteke POT.

Ne vključite "#" kot vodilnih znakov. Če želite, da je glava razbita na več vrstic, vstavite ubežni znak (\n), kjer je potrebno. Standardna glava bo dodana ob v argumentu header navedenem besedilu.

encoding: uporabljeni nabor znakov (privzeta vrednost je "UTF-8").

Primer:


    ' Basic
    myPO.ExportToPOTFile("C:\myFile.pot", Header := "First line of the header\nSecond line of the header")
  

   # Python
   myPO.ExportToPOTFile('C:\myFile.pot', header = 'First line of the header\nSecond line of the header')
  
note

Izdelana datoteka bi morala uspešno prestati preizkus z ukazom GNU msgfmt --check.


GetText

Pridobi prevod niza glede na podani argument msgid.

Določen ima lahko seznam argumentov, ki v nizu nadomestijo ograde (%1, %2, ...).

Če ne najde prevedenega niza, metoda vrne neprevedeni niz, potem ko zamenja ograde z vrednostmi navedenih argumentov.

Skladnja:

To metodo lahko pokličete po polnem imenu GetText ali z okrajšavo _ (en sam podčrtaj):

svc.GetText(msgid: str, args: any[0..*]): str

svc._(msgid: str, args: any[0..*]): str

note

V knjižnici ScriptForge so vse metode, ki se začenjajo z znakom "_", rezervirane zgolj za interno uporabo. Okrajšava _, ki se uporablja za GetText, je edina izjema tega pravila, zato jo lahko varno uporabljate v skriptih Basic in Python.


Parametri:

msgid: neprevedeni niz, torej besedilo, ki se pojavlja v programski kodi. Ne sme biti prazen. Vsebuje lahko poljubno število ograd (%1 %2 %3 ...), s katerimi lahko dinamično vstavljate besedilo med izvajanjem programa.

Poleg uporabe posameznega niza msgid ta metoda sprejema tudi naslednje oblike:

arg1, arg2, ...: vrednosti, ki bodo vstavljene v ograde. Dovoljene so vse vrste spremenljivk, vendar so obravnavani le nizi, številke in datumi.

Primer:

V Basicu

Upoštevajte, da se naslednja koda izvaja na namestitvi LibreOffice s krajevno nastavitvijo "es-ES". Poleg tega je datoteka "es-ES.po" v navedeni mapi, ki prevede podani niz, podanega metodi GetText:


   myPO = CreateScriptService("L10N", "C:\myPOFiles\")
   myPO.GetText("Welcome %1! Hope you enjoy this program", "John")
   ' "¡Bienvenido John! Espero que disfrutes de este programa"
  
V Pythonu

   myPO = CreateScriptService('L10N', r"C:\myPOFiles")
   myPO.GetText('Welcome %1! Hope you enjoy this program', 'John')
   # "¡Bienvenido John! Espero que disfrutes de este programa"
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!