Storitev SFDocuments.FormControl

Storitev FormControl omogoča dostop do kontrolnikov, ki pripadajo obrazcu, podobrazcu ali kontrolniku tabele FormDocument. Vsaka instanca storitve FormControl se nanaša na posamezen kontrolnik v obrazcu. Ta storitev omogoča uporabnikom:

Če želite uporabiti storitev FormControl v določenem obrazcu, podobrazcu ali kontrolniku tabele, morajo imeti vsi kontrolniki enkratna imena.

warning

Izbirni gumbi z istim imenom skupine morajo prav tako imeti enkratna imena kontrolnikov.


Glavni namen storitve FormControl je določanje in pridobivanje lastnosti in prikazanih vrednosti kontrolnikov v obrazcu.

Vsi kontrolniki imajo lastnost Value, vendar je njena vsebina odvisna od vrste kontrolnika. Podrobnosti si oglejte spodaj v razdelku Lastnost Value.

Kontrolnike lahko oblikujete prek lastnosti XControlModel in XControlView.

tip

Storitev SFDialogs.FormControl je sorodna s storitvijo SFDialogs.Form.


Priklic storitve

Pred uporabo storitve FormControl je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Storitev FormControl je priklicana iz obstoječe instance storitve Form prek njene metode Controls.


   Dim oDoc as Object, myForm As Object, myControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   Set myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName") ' SFDocuments.Form
   Set myControl = myForm.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
   myControl.Value = "Current time = " & Now()
  
V Pythonu

   

from scriptforge import CreateScriptService

from time import localtime, strftime bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')

doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)

form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName') # SFDocuments.Form

control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl

control.Value = 'Trenutni čas: ' + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
tip

Podrobnosti o odpiranju FormDocument in pridobivanju dostopa do njegovih obrazcev si preberite na strani pomoči storitve SFDocuments.Form.


Instanco FormControl lahko pridobite tudi prek storitve SFDocuments.FormEvent, ki vrne instanco razreda SFDocuments.FormControl, ki je sprožila dogodek.


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     ' oControl zdaj predstavlja instanco razreda FormControl, ki je sprožila trenutni dogodek
     ' ...
   End Sub
  
V Pythonu

   def onEvent(event: uno):
     control = CreateScriptService('SfDocuments.FormEvent', event)
  

V prejšnjih primerih ste morda opazili, da lahko predpono SFDocuments. izpustite.

note

Storitev FormEvent se uporablja izključno za ustvarjanje instanc storitev SFDocument.Form in SFDocuments.FormControl, ko se zgodi dogodek obrazca ali kontrolnika.


Vrste kontrolnikov

Storitev FormControl je na voljo za naslednje vrste kontrolnikov:

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Uporabno za

Opis

Action

Ne

String

Button

Določa dejanje, sproženo s klikom gumba. Dovoljene vrednosti so: none (brez), submitForm (pošlji obrazec), resetForm (ponastavi obrazec), refreshForm (osveži obrazec), moveToFirst (pomakni na prvega), moveToLast (pomakni na zadnjega), moveToNext (pomakni na naslednjega), moveToPrev (pomakni na prejšnjega), saveRecord (shrani zapis), moveToNew (pomakni na novega), deleteRecord (izbriši zapis), undoRecord (razveljavi zapis).

Caption

Ne

String

Button, CheckBox, FixedText, GroupBox, RadioButton

Določa besedilo, prikazano s kontrolnikom.

ControlSource

Da

String

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, TextField, TimeField

Določa polje nabora vrstic, preslikanih v trenutni kontrolnik.

ControlType

Da

String

Vse

Ena od zgoraj navedenih vrst kontrolnika.

Default

Ne

Boolean

Button

Določa, ali je gumb za ukaz privzeti gumb (V redu oz. OK).

DefaultValue

Ne

Variant

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

Določa privzeto vrednost za inicializacijo kontrolnika v novem zapisu.

Enabled

Ne

Boolean

Vse (razen skriti kontrolnik HiddenControl)

Določa, ali je kontrolnik dosegljiv s kazalko.

Format

Ne

String

DateField, TimeField, FormattedField (read-only)

Določa obliko za prikaz datumov in časov. Možni so le naslednji nizi:

Za datume: "Standard (short)" (standardni kratki), "Standard (short YY)" (standardni kratki LL), "Standard (short YYYY)" (standardni kratki LLLL), "Standard (long)" (standardni dolgi), "DD/MM/YY" (DD/MM/LL), "MM/DD/YY" (MM/DD/LL), "YY/MM/DD" (LL/MM/DD), "DD/MM/YYYY" (DD/MM/LLLL), "MM/DD/YYYY" (MM/DD/LLLL), "YYYY/MM/DD" (LLLL/MM/DD), "YY-MM-DD" (LL-MM-DD), "YYYY-MM-DD" (LLLL-MM-DD).

Za čase: "24h short" (kratek 24-urni), "24h long" (dolgi 24-urni), "12h short" (kratki 12-urni), "12h long" (dolgi 12-urni).

ListCount

Da

Long

ComboBox, ListBox

Vrne število vrstic v seznamskem polju ali kombiniranem polju.

ListIndex

Ne

Long

ComboBox, ListBox

Določa, kateri element je izbran v seznamskem polju ali kombiniranem polju. V primeru izbora več elementov hkrati vrne indeks prvega elementa ali pa je določen le en element.

ListSource

Ne

Variant

ComboBox, ListBox

Določa podatke, vsebovane v kombiniranem ali seznamskem polju kot ničelno polje z vrednostmi nizov.

V kombinaciji z ListSourceType lahko vsebuje tudi ime tabele, poizvedbe ali celotno izjavo SQL.

ListSourceType

Ne

Integer

ComboBox, ListBox

Določa vrsto podatkov, vsebovanih v kombiniranem ali seznamskem polju.

Biti mora ena od konstant com.sun.star.form.ListSourceType.*.

Locked

Ne

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FileControl, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Določa, ali je kontrolnik samo za branje.

MultiSelect

Ne

Boolean

ListBox

Določa, ali lahko uporabnik v seznamskem polju izbere več elementov.

Name

Da

String

Vse

Ime kontrolnika.

Parent

Da

Object

Vse

Glede na vrsto nadrejenega oz. stariša (obrazec, podobrazec ali kontrolnik tabele) vrne nadrejeno instanco predmeta razreda SFDocuments.Form ali SFDocuments.FormControl.

Picture

Ne

String

Button, ImageButton, ImageControl

Določa ime datoteke, ki vsebuje bitno sliko ali drugo vrsto grafike, ki bo prikazana v kontrolniku. Ime datoteke mora biti skladno z atributom FileNaming storitve ScriptForge.FileSystem.

Required

Ne

Boolean

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

Kontrolnik je zahtevan, ko osnovni podatki ne smejo vsebovati vrednosti null.

Text

Da

String

ComboBox, DateField, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField, TimeField

Omogoča dostop do besedila, ki ga prikaže kontrolnik.

TipText

Ne

String

Vse (razen skriti kontrolnik HiddenControl)

Določa besedilo, ki bo prikazano kot namig, ko s kazalcem miške postojite nad kontrolnikom.

TripleState

Ne

Boolean

CheckBox

Določa, ali se kontrolnik potrditvenega polja lahko izriše matirano (osivelo).

Value

Ne

Variant

Ta lastnost je odvisna od vrste trenutnega kontrolnika. Podrobnosti si oglejte v sestavku Lastnost Value.

Visible

Ne

Boolean

Vse (razen skriti kontrolnik HiddenControl)

Določa, ali je kontrolnik skrit ali viden.

XControlModel

Da

Predmet
UNO

Vse

Predmet UNO, ki predstavlja model kontrolnika. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XControlModel in UnoControlModel.

XControlView

Da

Predmet
UNO

Vse

Predmet UNO, ki predstavlja pogled kontrolnika. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XControl in UnoControl.


Lastnost Value

Vrsta kontrolnika

Vrsta

Opis

Button

Boolean

Samo za preklopne gumbe.

CheckBox

Logična vrednost ali celo število

0, False: ni preverjeno
1, True: preverjeno
2: osivelo, ni znano (deluje le, če ima TripleState vrednost True)

ComboBox

String

Izbrana vrednost kot niz. Lastnost ListIndex je alternativna možnost dostopa do indeksa izbrane vrednosti.

CurrencyField

Številska

DateField

Date

FileControl

String

Ime datoteke, oblikovano v skladu z lastnostjo FileNaming storitve ScriptForge.FileSystem.

FormattedField

Niz ali številska

HiddenControl

String

ListBox

Niz ali polje nizov

Izbrane vrstice kot en sam niz ali polje nizov. Nastavite lahko samo posamezno vrednost. Če je polje povezano z zbirko podatkov, ta lastnost pridobi ali določi osnovne podatke. Sicer pridobi ali določi podatke, ki bodo prikazani.

NumericField

Številska

PatternField

String

RadioButton

Boolean

Vsak gumb ima svoje ime. Več izbirnih kontrolnikov RadioButton je medsebojno povezanih, če imajo isto ime skupine. Če je izbirni gumb RadioButton nastavljen na True, se drugi povezani izbirni gumbi samodejno nastavijo na False

ScrollBar

Številska

Mora biti v okviru vnaprej določenih meja

SpinButton

Številska

Mora biti v okviru vnaprej določenih meja

TextField

String

Besedilo, ki se pojavi v polju

TimeField

Date


Lastnosti dogodka

Spodnje lastnosti vrnejo ali nastavijo nize URI, ki določajo skript, ki ga sproži dogodek.

Ime

Samo za branje

Opis, kot je označen v Basic IDE

OnActionPerformed

Ne

Izvrši dejanje

OnAdjustmentValueChanged

Ne

Med prilagajanjem

OnApproveAction

Ne

Odobri dejanje

OnApproveReset

Ne

Pred ponastavljanjem

OnApproveUpdate

Ne

Pred posodobitvijo

OnChanged

Ne

Spremenjeno

OnErrorOccurred

Ne

Nastala je napaka

OnFocusGained

Ne

Ob pridobljeni pozornosti

OnFocusLost

Ne

Ob izgubljeni pozornosti

OnItemStateChanged

Ne

Stanje elementa spremenjeno

OnKeyPressed

Ne

Tipka pritisnjena

OnKeyReleased

Ne

Tipka sproščena

OnMouseDragged

Ne

Miška premaknjena ob pritisnjeni tipki

OnMouseEntered

Ne

Kazalec miške znotraj

OnMouseExited

Ne

Kazalec miške zunaj

OnMouseMoved

Ne

Miška premaknjena

OnMousePressed

Ne

Gumb miške pritisnjen

OnMouseReleased

Ne

Gumb miške sproščen

OnResetted

Ne

Po ponastavitvi

OnTextChanged

Ne

Besedilo spremenjeno

OnUpdated

Ne

Po posodobitvi


tip

Če želite izvedeti več o nizih URI, si oglejte specifikacijo URI na spletni strani specifikacije URI ogrodja za skriptanje (v angl.).


Seznam metod storitve FormControl

Controls

SetFocus


Controls

Ta metoda deluje le za kontrolnike vrste TableControl. Vrnjena vrednost je odvisna od podanih argumentov.

Če neobvezni argument controlname ni podan, vrne ničelno polje z imeni vseh kontrolnikov.

Če pa je neobvezni argument controlname podan, metoda vrne instanco razreda FormControl, ki ustreza navedenemu kontrolniku.

Skladnja:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametri:

controlNnme: ime veljavnega kontrolnika kot niz, razlikuje med velikimi in malimi črkami. Če ni podano, vrne seznam imen kontrolnikov kot ničelno polje.

Primer:


   Dim myGrid As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myGrid = myForm.Controls("myTableControl") ' SFDocuments.FormControl
   ' Vrne polje z imeni vseh kontrolnikov v "myTableControl"
   myList = myGrid.Controls()
   

' Vrne instanco razreda FormControl, ki ustreza "myCheckBox"

Set myControl = myGrid.Controls("myCheckBox")

Z uporabo Pythona:


   grid = form.Controls('myTableControl') # SFDocuments.FormControl
   control_names = form.Controls()
   control = grid.Controls('myCheckBox') # SFDocuments.FormControl
  

SetFocus

Določi pozornost na kontrolnik. Vrne True, če je bilo določanje pozornosti uspešno.

To metodo pogosto kličejo obrazci ali dogodki kontrolnika.

Skladnja:

svc.SetFocus(): bool

Primer:


   Dim oDoc As Object, oForm As Object, oControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisComponent)
   Set oForm = oDoc.Forms(0)
   Set oControl = oForm.Controls("thisControl") ' SFDocuments.FormControl
   oControl.SetFocus()
  
V Pythonu

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisComponent)
   form = doc.Forms(0)
   control = form.Controls('thisControl') # SFDocuments.FormControl
   control.SetFocus()
  

Dodatni primeri

Spodaj sta primera, ki nakazujeta uporabo storitve FormControl.

Prvi primer prebere trenutno vrednost v kombiniranem polju, ki vsebuje imena mest, in ga zapiše v kontrolnik FixedTest v obrazcu Form:


   Dim oDoc as Object, myForm as Object, myControl as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim lbCity : lbCity = myForm.Controls("labelCity")
   Dim cbCity : cbCity = myForm.Controls("comboboxCity")
   lbCity.Caption = "Selected City: " & cbCity.Value
  
V Pythonu

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Metode kot v Basicu
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   lbl_city = form.Controls('labelCity')
   combo_city = form.Controls('comboboxCity')
   lbl_city.Caption = "Izbrano mesto: " + combo_city.Value
  

Naslednji odlomek kode lahko uporabite za obdelavo izbirnih gumbov (kontrolnikov RadioButton), ki imajo isto ime skupine. V tem primeru predvidevamo, da so trije izbirni gumbi z imeni optA, optB in optC ter da želimo prikazati napis izbranega kontrolnika.


   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim optNames As Object : optNames = Array("optA", "optB", "optC")
   Dim optControl as Object, opt as Variant
   For Each opt In optNames
     optControl = myForm.Controls(opt)
     If optControl.Value = True Then
       MsgBox "Izbrana možnost: " & optControl.Caption
       Exit For
     End If
   Next opt
  
V Pythonu

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Metode kot v Basicu
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   radio_buttons = ['optA', 'optB', 'optC']
   for name in radio_buttons:
    control = form.controls(name)
    if control.Value == True:
      bas.MsgBox('Izbrana možnost: ' + control.Caption)
      break
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!