Storitev SFDocuments.Form

Storitev Form ponuja metode in lastnosti za upravljanje z obrazci v dokumentih LibreOffice. Storitev podpira obrazce v dokumentih programov Base, Calc in Writer ter omogoča, da:

tip

Storitev SFDocuments.Form je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


Obrazce običajno uporabljamo v dokumentih LibreOffice za ustvarjanje uporabniških vmesnikov, povezanih z relacijskimi zbirkami podatkov. Zato ponuja storitev Form hiter dostop do povezane zbirke podatkov prek storitve SFDatabases.Database.

tip

Storitev SFDocuments.Form je sorodna s storitvijo SFDocuments.FormControl.


Definicije

FormDocument

Obrazci so običajno ustvarjeni v dokumentih Base, lahko pa jih tudi dodamo dokumentom programov Writer in Calc.

V programu Base je vsak obrazec, ki ga ustvarite s funkcionalnostjo Vstavi – Obrazec ali s Čarovnikom za obrazce dejansko obrazec dokumenta FormDocument, s katerim lahko ravnate s storitvijo Form. Dokumenti Base lahko vsebujejo neomejeno število dokumentov obrazcev.

Sledi primer, ki prikazuje hierarhijo vseh elementov, ki so vpleteni v dostop do obrazcev in podobrazcev v dokumentu Base. Recimo, da imamo datoteko programa Base o zaposlenih Employees.odb, v njej pa smo ustvarili dokument obrazca, da v zbirko podatkov dodajamo nove zaposlene. Obrazec dokumenta vsebuje glavni obrazec EmployeeData, ki ponuja dostop do tabele. Na voljo je tudi podobrazec WorksAtPlant, ki omogoča, da povežete novega zaposlenega z eno od tovarn podjetja.


  Employees.odb (dokument Base)
   |
   |-- AddEmployee (FormDocument)
     |
     |-- EmployeeData (glavni obrazec)
        |
        |-- WorksAtPlant (SubForm)
 
note

FormDocument lahko razumemo kot množico obrazcev, ki ponujajo dostop do nabora podatkov, kot so tabele in poizvedbe zbirke podatkov v samih dokumentih LibreOffice. Do imen obrazcev in podobrazcev v dokumentu obrazca (FormDocument) lahko dostopate s Krmarjem po obrazcih.


Obrazci in podobrazci

Dokument obrazca sestavlja en ali več obrazcev, ki lahko vsebujejo poljubno število podobrazcev. Obrazec je abstrakten nabor kontrolnikov, ki so povezani z določenim virom podatkov, ki je lahko tabela zbirke podatkov, poizvedba ali SQL-izjava SELECT.

V dokumentih programov Calc in Writer je lahko vsak obrazec povezan z nabori podatkov, ki se nahajajo v različnih zbirkah podatkov. Na drugi strani je v dokumentih programa Base vsebovana zbirka podatkov skupna vsem obrazcev.

tip

Če želite priklicati storitev SFDocuments.Form, si oglejte metode Forms(), FormDocuments() in OpenFormDocument()storitve SFDocuments.Document


Priklic storitve

Pred uporabo storitve Form je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V dokumentih programa Writer

Spodnji odlomek kode prikazuje, kako dostopate do obrazca Form1, ki se nahaja v datoteki programa Writer:


   Dim oDoc As Object, myForm As Object, ui as Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set oDoc = ui.OpenDocument("/home/user/Documents/MyForm.odt")
   Set myForm = oDoc.Forms("Form1")
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   ui = CreateScriptService('UI') 
   doc = ui.OpenDocument('/home/user/Documents/MyForm.odt')
   my_form = doc.Forms('Form1')
  

Do obrazcev lahko dostopate z njihovimi imeni ali z njihovimi indeksi, kar je prikazano spodaj:


   Set myForm = oDoc.Forms(0)
  
V Pythonu

   my_form = doc.Forms(0)
  
warning

Če poskusite dostopati do dokumenta obrazca FormDocument, ki je trenutno odprt v oblikovalnem načinu, bo priklicana izjema.


V dokumentih programa Calc

Vsak obrazec v datoteki programa Calc mora imeti enkratno ime v okviru istega delovnega lista. Zato metoda Forms zahteva dva argumenta, prvi določa ime delovnega lista, drugi pa ime obrazca.


   Dim oDoc As Object, myForm As Object, ui as Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set oDoc = ui.OpenDocument("/home/user/Documents/MyForms.ods")
   Set myForm = oDoc.Forms("Sheet1", "Form1")
  

Isto dosežete v Pythonu na sledeč način:


   ui = CreateScriptService('UI')
   doc = ui.OpenDocument('/home/user/Documents/MyForms.ods')
   my_form = doc.Forms('Sheet1', 'Form1')
  

V dokumentih programa Base

Do dokumenta FormDocument v dokumentu programa Base dostopate z njegovim imenom. Naslednji primer odpre dokument obrazca z imenom thisFormDocument in dostopa do obrazca MainForm:


   Dim oDb As Object, myForm As Object
   Set oDb = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDatabaseDocument)
   ' Spodnji ukaz je potreben le, če obrazec še ni odprt
   oDb.OpenFormDocument("thisFormDocument")
   Set myForm = oDoc.Forms("thisFormDocument", "MainForm")
   ' Ali če želite do obrazca dostopati z njegovim indeksom ...
   Set myForm = oDb.Forms("thisFormDocument", 0)
  
note

Če želite z obrazcem izvesti dejanje z uporabo storitve Form, morate odpreti FormDocument ročno kot uporabnik ali programsko z uporabniškim skriptom. Slednje lahko storite s klicem metode OpenFormDocument storitve Base.


Za dostop do danega podobrazca obrazca uporabite metodo SubForms. Upoštevajte, da je v spodnjem primeru mySubForm nova instanca storitve Form.


   Dim mySubForm As Object
   Set mySubForm = myForm.SubForms("mySubForm")
  

Zgornje primere lahko prevedemo v Python na sledeč način:


   db = CreateScriptService('SFDocuments.Document', XSCRIPTCONTEXT.getDocument())
   # Spodnji ukaz je potreben le, če obrazec še ni odprt
   form_doc = db.OpenFormDocument('thisFormDocument')
   form = form_doc.Forms('thisFormDocument', 'MainForm')
   # Ali če želite do obrazca dostopati z njegovim indeksom ...
   form = form_doc.Forms('thisFormDocument', 0)
   sub_form = form.SubForms('mySubForm')
  

Dogodki v obrazcu

Za priklic storitve Form ob dogodku obrazca:


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim myForm As Object
     Set myForm = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     '(...)
   End sub
  
V Pythonu

   def OnEvent(event: uno):
     form = CreateScriptService('SFDocuments.FormEvent', event)
     pass
  
note

Storitev FormEvent se uporablja izključno za ustvarjanje instanc storitev SFDocument.Form in SFDocuments.FormControl, ko se zgodi dogodek obrazca ali kontrolnika.


Priporočamo, da po uporabi storitve Form sprostite vire.


   myForm.Dispose() ' Basic
  

   form.Dispose() # Python
  

Ta operacija se izvrši implicitno, ko zaprete dokument obrazca z metodo CloseFormDocument(), ki je opisana v nadaljevanju.

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

AllowDeletes

Ne

Boolean

Določa, ali obrazec dovoljuje brisanje zapisov.

AllowInserts

Ne

Boolean

Določa, ali obrazec dovoljuje dodajanje zapisov.

AllowUpdates

Ne

Boolean

Določa, ali obrazec dovoljuje posodabljanje zapisov.

BaseForm

Da

String

Določa hierarhično ime obrazca Base, ki vsebuje dejanski obrazec.

Bookmark

Ne

Variant

Enkratno določa trenutni zapis obrazca v tabeli, poizvedbi ali izjavi SQL.

CurrentRecord

Ne

Long

V naboru podatkov identificira trenutni zapis, prikazan v obrazcu. Če je podano število vrstic pozitivno, se kazalka premakne na podano številko vrstice glede na začetek množice rezultatov. Štetje vrstic se začne z 1. Če je podano število vrstic negativno, se kazalka premakne na absolutni položaj vrstic glede na konec množice rezultatov. Vrstica -1 se sklicuje na zadnjo vrstico v množici rezultatov.

Filter

Ne

String

Določa podmnožico zapisov, ki bodo prikazani kot stavek SQL WHERE, vendar brez ključne besede WHERE.

LinkChildFields

Da

String

Določa, koliko zapisov v podrejenem podobrazcu je povezanih z zapisi v njegovem nadrejenem obrazcu.

LinkParentFields

Da

String

Določa, koliko zapisov v podrejenem podobrazcu je povezanih z zapisi v njegovem nadrejenem obrazcu.

Name

Da

String

Ime trenutnega obrazca.

OrderBy

Ne

String

Določa, v kakšnem zaporedju naj bodo prikazani zapisi kot stavek SQL ORDER BY, vendar brez ključnih besed ORDER BY.

Parent

Da

Object

Nadrejeni oz. stariš trenutnega obrazca. Lahko je predmet SFDocuments.Form ali SFDocuments.Document.

RecordSource

Ne

String

Določa vir podatkov kot ime tabele, ime poizvedbe ali izjavo SQL.

XForm

Da

Predmet
UNO

Predmet UNO, ki predstavlja interakcije z obrazcem. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za vmesnik XForm in storitev DataForm.


Lastnosti dogodka

Spodnje lastnosti vrnejo ali nastavijo nize URI, ki določajo skript, ki ga sproži dogodek.

Ime

Samo za branje

Opis Basic IDE

OnApproveCursorMove

Ne

Pred spremembo zapisa

OnApproveParameter

Ne

Izpolni parametre

OnApproveReset

Ne

Pred ponastavljanjem

OnApproveRowChange

Ne

Pred zapisovanjem

OnApproveSubmit

Ne

Pred pošiljanjem

OnConfirmDelete

Ne

Potrditev brisanja

OnCursorMoved

Ne

Po spremembi zapisa

OnErrorOccurred

Ne

Nastala je napaka

OnLoaded

Ne

Ob nalaganju

OnReloaded

Ne

Ob ponovnem nalaganju

OnReloading

Ne

Pred ponovnim nalaganjem

OnResetted

Ne

Po ponastavitvi

OnRowChanged

Ne

Po zapisovanju

OnUnloaded

Ne

Ob zapiranju

OnUnloading

Ne

Pred zapiranjem


tip

Če želite izvedeti več o nizih URI, si oglejte specifikacijo URI na spletni strani specifikacije URI ogrodja za skriptanje (v angl.).


Seznam metod storitve Form

Activate
CloseFormDocument
Controls
GetDatabase

MoveFirst
MoveLast
MoveNext
MoveNew

MovePrevious
Requery
SubForms


Activate

Pozornost nastavi na trenutno instanco Form. Vrne True, če je bilo določanje pozornosti uspešno.

Vedenje metode Activate je odvisno od vrste dokumenta, v katerem se nahaja obrazec:

Skladnja:

svc.Activate(): bool

Primer:

Naslednji primer predvideva, da želite aktivirati obrazec z imenom FormA, ki se nahaja na delovnem listu Sheet1 trenutno odprte datoteke programa Calc. Najprej dobi dostop do dokumenta s storitvijo Document in ThisComponent, nato aktivira obrazec.


   'Dokoplje se do obrazca, ki bo aktiviran
   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisComponent)
   

Set myForm = oDoc.Forms("Sheet1", "FormA")

'Aktivira obrazec myForm.Activate()
V Pythonu

   doc = CreateScriptService('Document', XSCRIPTCONTEXT.getDocument())
   form = doc.Forms('Sheet1', 'FormA')
   form.Activate()
  
note

ThisComponent se uporablja za dokumente Calc in Writer. Za dokumente Base uporabite ThisDataBaseDocument.


CloseFormDocument

Zapre dokument obrazca, ki vsebuje dejansko instanco Form. Instanca Form je odvržena.

Skladnja:

svc.CloseFormDocument(): bool

Primer:


   myForm.CloseFormDocument() ' Basic
  
V Pythonu

   form.CloseFormDocument() # Python
  
note

Ta metoda le zapre dokumente obrazca, ki se nahajajo v dokumentih Base. Če je obrazec shranjen v dokumentu Writer ali Calc, klicanje CloseFormDocument nima učinka.


Controls

Vrednost, ki jo vrne metoda Controls, je odvisna od podanih argumentov:

Skladnja:

svc.Controls(opt controlname: str): any

Parametri:

controlname: ime veljavnega kontrolnika kot niz, razlikuje med velikimi in malimi črkami. Če ni podano, vrne seznam imen kontrolnikov kot ničelno polje.

Primer:


   Dim myForm As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myForm = myDoc.Forms("myForm")
   myList = myform.Controls()
   Set myControl = myform.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
  
V Pythonu

   form = doc.Forms('myForm')
   form_names = form.Controls()
   form_control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl
  

GetDatabase

Vrne instanco SFDatabases.Database, ki ponuja dostop do izvajanja ukazov SQL z zbirko podatkov, s katero je povezan trenutni obrazec in/ali ki je shranjena v trenutnem dokumentu programa Base.

Vsak obrazec ima svojo povezavo z zbirko podatkov, razen dokumentov programa Base, kjer si vsi delijo isto povezavo.

Skladnja:

svc.GetDatabase(opt user: str, opt password: str): svc

Parametri:

user, password: parametra prijave (uporabniško ime in geslo; privzeto = "").

Primer:


   Dim myDb As Object ' SFDatabases.Database
   Set myDb = oForm.GetDatabase()
  
V Pythonu

   db = form.GetDatabase() # SFDatabases.Database
  

MoveFirst

Kazalec obrazca je postavljen v prvi zapis. Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.MoveFirst(): bool

Primer:


   myForm.MoveFirst() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveFirst() # Python
  

MoveLast

Kazalec obrazca je postavljen v zadnji zapis. Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.MoveLast(): bool

Primer:


   myForm.MoveLast() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveLast() # Python
  

MoveNew

Kazalec obrazca je postavljen v področje novega zapisa. Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.MoveNew(): bool

Primer:


   myForm.MoveNew() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveNew() # Python
  

MoveNext

Kazalec obrazca je postavljen v naslednji zapis. Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.MoveNext(opt offset: int): bool

Parametri:

offset: število zapisov, za kolikor se želite pomakniti naprej (privzeto = 1).

Primer:


   myForm.MoveNext() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveNext() # Python
  

MovePrevious

Kazalec obrazca je postavljen v prejšnji zapis. Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.MovePrevious(opt offset: int): bool

Parametri:

offset: število zapisov, za kolikor se želite pomakniti nazaj (privzeto = 1).

Primer:


   myForm.MovePrevious() ' Basic
  

   form.MovePrevious() # Python
  

Requery

Ponovno naloži trenutne podatke iz zbirke podatkov in osveži obrazec. Kazalka je postavljena v prvi zapis. Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.Requery(): bool

Primer:


   myForm.Requery() ' Basic
  
V Pythonu

   form.Requery() # Python
  

Subforms

Vrednost, ki jo vrne metoda Subforms, je odvisna od podanih argumentov:

Skladnja:

svc.Subforms(): str[0..*]

svc.Subforms(subform: str): svc

svc.Subforms(subform: int): svc

Parametri:

subform: podobrazec, shranjen v trenutni instanci razreda Form, podan z imenom ali indeksom.

Če ta argument ni prisoten, metoda vrne seznam prisotnih podobrazcev kot ničelno polje. Če ima obrazec en sam podobrazec, lahko za dostop do njega določite subform = 0.

Primer:


   Dim myForm As Object, myList As Variant, mySubform As Object
   myList = myform.Subforms()
   Set mySubform = myForm.Subforms("mySubform") ' SFDocuments.Form
  
V Pythonu

   subform_names = form.Subforms()
   subform = form.Subforms('mySubform') # SFDocuments.Form
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!