Storitev SFDialogs.DialogControl

Storitev DialogControl upravlja s kontrolniki, ki pripadajo pogovornemu oknu, določenemu z Urejevalnikom pogovornih oken Basica. Vsaka instanca trenutne storitve predstavlja posamezen kontrolnik v pogovornem oknu.

Pozornost je nastavljena na pridobivanje in določanje vrednosti, prikazanih na kontrolnikih pogovornega okna. Oblikovanje je dostopno prek lastnosti XControlModel in XControlView.

Upoštevajte, da so enkratne vsebine lastnosti DialogControl.Value razlikujejo glede na vrsto kontrolnika.

Posebna pozornost velja za drevesne kontrolnike. Drevo je enostavno napolniti: vejo po vejo ali pa z množico vej naenkrat. Napolnjevanje drevesnega kontrolnika se lahko izvede statično ali dinamično.

tip

Storitev SFDialogs.DialogControl je sorodna s storitvijo SFDialogs.Dialog.


Priklic storitve

Storitev DialogControl prikličemo iz obstoječe instance storitve Dialog prek njene metode Controls(). Pogovorno okno mora biti inicializirano s storitvijo SFDialogs.Dialog.


   Dim myDialog As Object, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", myLibrary, DialogName)
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
   myControl.Value = "Pogovorno okno zagnano: " & Now()
   myDialog.Execute()
   ' ... obdelaj trenutne vrednosti kontrolnikov
   myDialog.Terminate()
  

   from time import localtime, strftime
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', lib_name, dlg_name)
   text = dlg.Controls('myTextBox')
   text.Value = "Pogovorno okno zagnano: " + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
   dlg.Execute()
   # ... obdelaj trenutne vrednosti kontrolnikov
   dlg.Terminate()
  

Instanco kontrolnika lahko pridobite tudi prek storitve SFDialogs.DialogEvent, če je pogovorno okno nastalo s storitvijo Dialog. DialogEvent vrne instanco razreda SFDialogs.DialogControl, ki je sprožila dogodek.


   Sub SomeEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     ' ...
   End Sub
  

   def some_event(event: uno):
     ctrl = CreateScriptService('SFDialogs.DialogEvent', event)
     # ...
  

V prejšnjih primerih ste morda opazili, da lahko predpono "SFDialogs." izpustite.

Vrste kontrolnikov

Storitev DialogControl je na voljo za naslednje vrste kontrolnikov:

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Uporabno za

Opis

Cancel

Ne

Boolean

Button

Določa, ali ima ukazni gumb vlogo gumba Prekliči.

Caption

Ne

String

Button, CheckBox, FixedLine, FixedText, GroupBox, RadioButton

Določa besedilo, povezano s kontrolnikom.

ControlType

Da

String

Vse

Ena od zgoraj navedenih vrst.

CurrentNode

Ne

Predmet
UNO

TreeControl

Trenutno najvišje izbrano vozlišče v drevesnem kontrolniku. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja (Application Programming Interface) XmutableTreeNode.

note

Ta lastnost je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


Default

Ne

Boolean

Button

Določa, ali je gumb za uka privzeti gumb (V redu oz. OK).

Enabled

Ne

Boolean

Vse

Določa, ali je kontrolnik dosegljiv s kazalko.

Format

Ne

String

DateField, TimeField, FormattedField

(samo za branje)

Določa obliko za prikaz datumov in časov. Možni so le naslednji nizi:

Za datume: "Standard (short)" (standardni kratki), "Standard (short YY)" (standardni kratki LL), "Standard (short YYYY)" (standardni kratki LLLL), "Standard (long)" (standardni dolgi), "DD/MM/YY" (DD/MM/LL), "MM/DD/YY" (MM/DD/LL), "YY/MM/DD" (LL/MM/DD), "DD/MM/YYYY" (DD/MM/LLLL), "MM/DD/YYYY" (MM/DD/LLLL), "YYYY/MM/DD" (LLLL/MM/DD), "YY-MM-DD" (LL-MM-DD), "YYYY-MM-DD" (LLLL-MM-DD).

Za čase: "24h short" (kratek 24-urni), "24h long" (dolgi 24-urni), "12h short" (kratki 12-urni), "12h long" (dolgi 12-urni).

ListCount

Da

Long

ComboBox, ListBox

Določa število vrstic v seznamskem polju ali kombiniranem polju.

ListIndex

Ne

Long

ComboBox, ListBox

Določa, kateri element je izbran v seznamskem ali kombiniranem polju.

Locked

Ne

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Določa, ali je kontrolnik samo za branje.

MultiSelect

Ne

Boolean

ListBox

Določa, ali lahko uporabnik v seznamskem polju izbere več možnosti.

Name

Da

String

Vse

Ime kontrolnika.

Page

Ne

Integer

Vse

Pogovorno okno ima lahko več strani, med katerimi uporabnik napreduje po korakih. Lastnost Page predmeta Dialog določa, katera stran pogovornega okna je aktivna.

Lastnost Page kontrolnika določa stran pogovornega okna, na kateri je kontrolnik viden.

Parent

Da

Storitev
Dialog

Vse

Nadrejena instanca predmeta razreda SFDialogs.Dialog.

Picture

Ne

String

Button, ImageControl

Določa ime datoteke, ki vsebuje bitno sliko ali drugo vrsto grafike, ki bo prikazana v navedenem kontrolniku. Ime datoteke mora biti skladno z atributom FileNaming storitve ScriptForge.FileSystem.

RootNode

Da

Predmet
UNO

TreeControl

Predmet, ki predstavlja najnižje korensko vozlišče (običajno obstaja le eno takšno korensko vozlišče). Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja (Application Programming Interface) XmutableTreeNode.

note

Ta lastnost je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


RowSource

Ne

Array of strings

ComboBox, ListBox

Določa podatke, vsebovane v kombiniranem ali seznamskem polju.

Text

Da

String

ComboBox, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField

Omogoča dostop do besedila, ki ga prikaže kontrolnik.

TipText

Ne

String

Vse

Določa besedilo, ki bo prikazano kot namig, ko s kazalcem miške postojite nad kontrolnikom.

TripleState

Ne

Boolean

CheckBox

Določa, ali se kontrolnik potrditvenega polja lahko izriše matirano (osivelo).

Value

Ne

Variant

Glejte lastnost Value

Visible

Ne

Boolean

Vse

Določa, ali je kontrolnik skrit ali viden.

XControlModel

Da

Predmet
UNO

Vse

Predmet UNO, ki predstavlja model kontrolnika. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XControlModel in UnoControlDialogModel.

XControlView

Da

Predmet
UNO

Vse

Predmet UNO, ki predstavlja pogled kontrolnika. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XControl in UnoControlDialog.

XTreeDataModel

Da

Predmet
UNO

TreeControl

Predmet UNO, ki predstavlja podatkovni model drevesnega kontrolnika. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XMutableTreeDataModel.

note

Ta lastnost je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.Lastnost Value

Vrsta kontrolnika

Vrsta

Opis

Button

Boolean

Samo za preklopne gumbe

CheckBox

Logična vrednost ali celo število

0, False: ni preverjeno
1, True: preverjeno
2: osivelo, ni znano

ComboBox

String

Izbrana vrednost. Lastnost ListIndex je alternativna možnost.

CurrencyField

Številska

DateField

Date

FileControl

String

Ime datoteke, oblikovano v skladu z lastnostjo FileNaming storitve ScriptForge.FileSystem.

FormattedField

Niz ali številska

ListBox

Niz ali polje nizov

Izbrane vrstice kot skalar ali polje, odvisno od atributa MultiSelect

NumericField

Številska

PatternField

String

ProgressBar

Številska

Mora biti v okviru vnaprej določenih meja

RadioButton

Boolean

Vsak gumb ima svoje ime. Povezani so, če so njihovi položaji tabulatorjev zvezni. Če je izbirni gumb nastavljen na True, se drugi povezani izbirni gumbi samodejno nastavijo na False

ScrollBar

Številska

Mora biti v okviru vnaprej določenih meja

TextField

String

Besedilo, ki se pojavi v polju

TimeField

Date


Lastnosti dogodka

Vrne niz URI s sklicem na skript, ki ga je dogodek sprožil. Preberite njegovo specifikacijo v specifikaciji URI ogrodja skriptanja.

note

Te lastnosti dogodka so na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


Ime

Samo za branje

Opis, kot je označen v Basic IDE

OnActionPerformed

Da

Izvrši dejanje

OnAdjustmentValueChanged

Da

Med prilagajanjem

OnFocusGained

Da

Ob pridobljeni pozornosti

OnFocusLost

Da

Ob izgubljeni pozornosti

OnItemStateChanged

Da

Stanje elementa spremenjeno

OnKeyPressed

Da

Tipka pritisnjena

OnKeyReleased

Da

Tipka sproščena

OnMouseDragged

Da

Miška premaknjena ob pritisnjeni tipki

OnMouseEntered

Da

Miška znotraj

OnMouseExited

Da

Miška zunaj

OnMouseMoved

Da

Miška premaknjena

OnMousePressed

Da

Gumb miške pritisnjen

OnMouseReleased

Da

Gumb miške sproščen

OnNodeExpanded

Ne

(Ni v Basic IDE) ko je pritisnjen gumb razpostiranja v drevesnem kontrolniku

OnNodeSelected

Ne

(Ni v Basic IDE) ko je vozlišče v drevesnem kontrolniku izbrano

OnTextChanged

Da

Besedilo spremenjeno


Metode

Seznam metod storitve DialogControl

AddSubNode
AddSubTree

CreateRoot
FindNode

SetFocus
WriteLine


note

Te metode so na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


AddSubNode

Ustvari in vrne novo vozlišče kontrolnika drevesa kot podrejenega predmeta UNO nadrejenemu vozlišču+. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XMutableTreeNode.

To metodo lahko pokličete pred prikazom pogovornega okna, da zgradite začetno drevo. Pokličete jo lahko tudi iz pogovornega okna ali dogodka kontrolnika z uporabo dogodka OnNodeExpanded, da dinamično dokončate drevo.

Skladnja:

svc.AddSubNode(parentnode: uno, displayvalue: str, opt datavalue: any): uno

Parametri:

parentnode: predmet vozlišč UNO vrste com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode.

displayvalue: besedilo, ki se pojavi v polju kontrolnika drevesa.

datavalue: poljubna vrednost, povezana z novim vozliščem. datavalue je lahko niz, število ali datum. Argument lahko izpustite, če ni relevanten.

Primer:

Primera LibreOffice Basic in Python prevzameta pogovorno okno trenutnega dokumenta myDialog iz knjižnice Standard.


   Dim oDlg As Object, myTree As Object, myNode As Object, theRoot As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("Dialog",,, "myDialog")
   Set myTree = oDlg.Controls("myTreeControl")
   Set theRoot = myTree.CreateRoot("Tree top")
   Set myNode = myTree.AddSubNode(theRoot, "A branch ...")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', None, None, 'myDialog')
   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   root = tree.CreateRoot('Tree top')
   node = tree.AddSubNode(root, 'A branch ...')
  

AddSubTree

Vrne True, če je poddrevo, podrejeno nadrejenemu vozlišču, uspešno vstavljeno v drevesni kontrolnik. Če je imelo nadrejeno vozlišče že podrejena vozlišča pred klicem te metode, se podrejena vozlišča izbrišejo.

To metodo lahko pokličete pred prikazom pogovornega okna, da zgradite začetno drevo. Pokličete jo lahko tudi iz pogovornega okna ali dogodka kontrolnika z uporabo dogodka OnNodeExpanded, da dinamično dokončate drevo.

Skladnja:

svc.AddSubTree(parentnode: uno, flattree: any, opt withdatavalue: bool): bool

Parametri:

parentnode: predmet vozlišč UNO vrste com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode.

flattree: dvodimenzionalno polje, razvrščeno po stolpcih, ki vsebujejo prikazane vrednosti. Tako polje lahko izdela metoda GetRows, uporabljena na storitviSFDatabases.Database. Če je element polja, ki vsebuje besedilo za izpis, enak Empty ali Null, novo vozlišče ni ustvarjeno in preostanek vrstice je preskočen.


   Plosko drevo  >>>>  Končno poddrevo
   A1	B1	C1       |__  A1	
   A1	B1	C2          |__  B1
   A1	B2	C3             |__ C1
   A2	B3	C4             |__ C2
   A2	B3	C5          |__  B2
   A3	B4	C6             |__ C3
               |__  A2
                  |__  B3
                     |__ C4
                     |__ C5
               |__  A3
                  |__  B4
                     |__ C6
  

withdatavalue: če je False, je uporabljena privzeta vrednost, vsak stolpec flattree vsebuje besedilo, ki bo prikazano v kontrolniku drevesa. Če je True, so besedila, ki bodo prikazana (displayvalue), v stolpcih 0, 2, 4, ..., podatkovne vrednosti (datavalue) pa v stolpcih 1, 3, 5, ...

Primer:


   Dim myTree As Object, theRoot As Object, oDb As Object, vData As Variant
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set theRoot = myTree.CreateRoot("By product category")
   Set oDb = CreateScriptService("SFDatabases.Database", "/home/.../mydatabase.odb")
   vData = oDb.GetRows("SELECT [Category].[Name], [Category].[ID], [Product].[Name], [Product].[ID] " _
     & "FROM [Category], [Product] WHERE [Product].[CategoryID] = [Category].[ID] " _
     & "ORDER BY [Category].[Name], [Product].[Name]")
   myTree.AddSubTree(theRoot, vData, WithDataValue := True)
  

   SQL_STMT = "SELECT [Category].[Name], [Category].[ID], [Product].[Name], [Product].[ID] \
     FROM [Category], [Product] WHERE [Product].[CategoryID] = [Category].[ID] \
     ORDER BY [Category].[Name], [Product].[Name]"
   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   root = tree.CreateRoot('By Product category')
   db = CreateScriptService('SFDatabases.Database', '/home/.../mydatabase.odb')
   sub_tree = db.GetRows(SQL_STMT)
   tree.AddSubTree(root, sub_tree, withdatavalue=True)
  

CreateRoot

Vrne novo korensko vozlišče drevesnega kontrolnika kot UNO-predmet vozlišča vrste com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode. Nov koren drevesa je vstavljen pod predobstoječe korene dreves. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XMutableTreeNode.

To metodo lahko pokličete pred prikazom pogovornega okna, da zgradite začetno drevo. Pokličete jo lahko tudi iz pogovornega okna ali dogodka kontrolnika, da dinamično dokončate drevo.

Skladnja:

svc.CreateRoot(displayvalue: str, opt datavalue: any): uno

Parametri:

displayvalue: besedilo, ki se pojavi v polju kontrolnika drevesa.

datavalue: poljubna vrednost, povezana z novim vozliščem. datavalue je lahko niz, število ali datum. Argument lahko izpustite, če ni relevanten.

Primer:


   Dim myTree As Object, myNode As Object
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set myNode = myTree.CreateRoot("Tree starts here ...")
  

   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   node = tree.CreateRoot('Tree starts here ...')
  

FindNode

Preči drevo in rekurzivno, z začetkom v korenu, najde vozlišče, ki ustreza pogojem. Lahko se - 1 zadetek zadostuje - prikazana vrednost ujema z vzorcem displayvalue ali pa je njegova podatkovna vrednost enaka datavalue. Primerjava lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne. Prvi zadetek je vrnjen kot predmet vozlišča UNO vrste com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XMutableTreeNode.

Če ne najde zadetka, metoda vrne Nothing, kar lahko preverite z vgrajeno funkcijo IsNull().

To metodo lahko pokličete pred prikazom pogovornega okna, da zgradite začetno drevo. Pokličete jo lahko tudi iz pogovornega okna ali dogodka kontrolnika.

Skladnja:

svc.FindNode(displayvalue: str = '', opt datavalue: any, casesensitive = False): uno

Parametri:

Določen mora biti eden izmed argumentov displayvalue in datavalue. Če sta prisotna oba, je dovolj en zadetek, da bo vozlišče izbrano.

displayvalue: vzorec, ki ga želimo najti. Glejte metodo SF_String.IsLike(), kjer najdete seznam možnih nadomestnih znakov. Če je enak nizu ničelne dolžine (privzeto), te prikazane vrednosti ne išče.

datavalue: poljubna vrednost, povezana z novim vozliščem. datavalue je lahko niz, število ali datum. Argument lahko izpustite, če ni relevanten.

casesensitive: privzeta vrednost je False.

Primer:


   Dim myTree As Object, myNode As Object
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set myNode = myTree.FindNode("*Sophie*", CaseSensitive := True)
  

   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   node = FindNode('*Sophie*', casesensitive=True)
   if node is None:
     # ...
  

SetFocus

Določite pozornost na kontrolnik. Vrne True, če je bilo določanje pozornosti uspešno.

To metodo pogosto kličejo pogovorna okna ali dogodki kontrolnika.

Skladnja:

svc.SetFocus(): bool

Primer:


   Dim oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.SetFocus()
  

   dlg = CreateScriptService('Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctrl.SetFocus()
  

WriteLine

Doda novo vrstico na konec večvrstičnega besedilnega polja. Znak nove vrstice bo vstavljen po potrebi. Metoda vrne True, če uspe.

Če dejanski kontrolnik ni vrste TextField ali ni večvrstičen, prikliče napako.

Skladnja:

svc.WriteLine(opt line: str): bool


   oControl.WriteLine([Line As String]) As Boolean
  

Parametri:

Line: niz, ki ga želite vstaviti. Privzeto je prazna vrstica.

Primer:


   Dim oDlg As Object, oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.WriteLine("a new line")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctr.WriteLine("a new line")
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic niso namenjeni.


Podprite nas!