Storitev SFDialogs.Dialog

Storitev Dialog prispeva upravljanju pogovornih oken, ustvarjenih z Urejevalnikom pogovornih oken Basic ali izdelanih neposredno. Vsaka instanca trenutnega razreda predstavlja posamezno pogovorno okno, prikazano uporabniku.

tip

Pogovorno okno je lahko prikazano v modalnem ali ne modalnem načinu.


V modalnem načinu je okno prikazano in izvedba procesa makra je začasno ustavljena, dokler ni pritisnjen eden od gumbov V redu ali Prekliči. Medtem lahko dejanja uporabnika, izvedena v oknu, sprožijo določena dejanja.

V ne modalnem načinu pogovorno okno »plava« na namizju uporabnika in izvedba procesa makra se nemoteno nadaljuje. Ne modalno pogovorno okno se zapre, ko ga zaključite z metodo Terminate() ali ko se seja LibreOffice konča. Gumb za zapiranje okna v ne modalnih pogovornih oknih ni aktivno.

Po eksplicitni prekinitvi pogovorno okni izgine iz pomnilnika.

tip

Storitev SFDialogs.Dialog je tesno povezana s storitvijo SFDialogs.DialogControl.


Priklic storitve in raba

Pred uporabo storitve Dialog je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Storitev Dialog prikličete prek metode CreateScriptService. Zahteva tri dodatne položajne argumente, da določite pogovorno polje, ki ga želite aktivirati:

Container: "GlobalScope" za vnaprej nameščene knjižnice ali ime okna, kot je določeno s storitvijo ScriptForge.UI. Prazen niz "" privzeto predstavlja trenutni dokument.

Library: ime (razlikuje med velikimi in malimi črkami) knjižnice, vsebovane v hranilniku. Privzeta vrednost je "Standard".

DialogName: niz, ki opredeljuje ime pogovornega okna (razlikuje med velikimi in malimi črkami).

Spodnja primera v Basicu in Pythonu prikažeta pogovorno okno dlgConsole, ki pripada knjižnici ScriptForge v skupni rabi:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   '... inicializacija kontrolnikov sodi semkaj ...
   lButton = oDlg.Execute()
   'Privzeti način = modalni
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   '... Obdelaj kontrolnike in opravi, kar je tu potrebno
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Ali z uporabo Pythona:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  # ... inicializacija kontrolnikov sodi semkaj ...
  rc = dlg.Execute()
  # Privzeti način je modalni (Modal)
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    # ... Obdelaj kontrolnike in opravi, kar je tu potrebno
  dlg.Terminate()
 
note

Uporabite niz »GlobalScope« kot argument container, če je pogovorno okno shranjeno v Moji makri in pogovorna okna ali v Makri in pogovorna okna programa.


tip

Storitev dialog ponuja metode, ki dinamično ustvarjajo nove kontrolnike v obstoječem pogovornem oknu, vnaprej določenem z orodjem Urejevalnik pogovornih oken. Pogovorno okno se inicializira s kontrolniki v Urejevalniku pogovornih oken, nove kontrolnike pa lahko dodajate med izvajanjem pred ali po ukazu Execute() za pogovorno okno.


Storitev Dialog lahko prikličete tudi prek metode CreateScriptService, ko sproti ustvarjate pogovorna okna. Zahteva dva dodatna položajna argumenta po imenu ad-hoc storitve »NewDialog«:

DialogName: niz, ki opredeljuje ime pogovornega okna (razlikuje med velikimi in malimi črkami).

Place: mesto pogovornega okna, ki je lahko:

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.


  Sub newDialog()
    Dim oDlg As Object
    oDlg = CreateScriptService("NewDialog", "myDialog1", Array(100,200, 40, 110))
    ' ...
  End Sub
 

Ali z uporabo Pythona:


  def newDialog():
    dlg = CreateScriptService('NewDialog', 'mojeOkno1', (100,200, 40, 110))
    # ... Obdelaj kontrolnike in opravi, kar je potrebno
 

Za taka nova pogovorna okna so na voljo vse lastnosti in metode, ki veljajo za vnaprej določena pogovorna okna. Zlasti vrsta metod CreateXXX() za dodajanje novih kontrolnikov pogovornim oknom.

Pridobivanje instance storitve Dialog, ki je sprožila dogodek pogovornega okna

Instanco storitve Dialog lahko pridobite tudi prek storitve SFDialogs.DialogEvent, če je pogovorno okno nastalo s storitvijo Dialog. V spodnjem primeru vsebuje oDlg instanco storitve ialog, ki je sprožila dogodek.


  Sub aDialogEventHander(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 

Ali z uporabo Pythona:


  def control_event_handler(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
    # ...
 

V prejšnjih primerih ste morda opazili, da lahko predpono "SFDialogs." izpustite, ko je to ustrezno.

Ravnanje z izjemami v krmilnikih dogodkov

Pri ustvarjanju krmilnika dogodkov za dogodke pogovornega okna je dobra praksa, da napake obravnavamo znotraj samega podprograma. Primer: predpostavimo, da se spodnji krmilnik dogodkov kliče, ko pritisnete gumb miške v oknu pogovornega okna.


  Sub OnMouseButtonPressed(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oDialog As Object
    oDialog = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' Obravnava dogodka
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

Kličite SF_Exception.Clear, če ne želite, da se napaka širi naprej, potem ko se je izvajanje pogovornega okna zaključilo.


V Pythonu uporabite domorodne bloke try/except za ravnanje z izjemami, kot je prikazano spodaj:


  def on_mouse_button_pressed(event=None):
    try:
      dlg = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # Obravnava dogodka
    except Exception as e:
      # Predmet »bas« je instanca storitve Basic
      bas.MsgBox(str(e))
 

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

OKBUTTON

Da

Integer

Vrednost = 1. Pritisnjen je bil gumb V redu.

CANCELBUTTON

Da

Integer

Vrednost = 0. Pritisnjen je bil gumb Prekliči.

Caption

Ne

String

Določite naslov pogovornega okna.

Height

Ne

Long

Določite višino pogovornega okna.

Modal

Da

Boolean

Določa, ali je pogovorno okno trenutno v izvedbi v modalnem načinu.

Name

Da

String

Ime pogovornega okna

Page

Ne

Integer

Pogovorno okno ima lahko več strani, med katerimi uporabnik napreduje po korakih. Lastnost Page predmeta Dialog določa, katera stran pogovornega okna je aktivna.

Visible

Ne

Boolean

Določa, ali je pogovorno okno vidno na namizju. Privzeto ni vidno, dokler ne izvedete metode Execute(); šele nato je vidno.

XDialogModel

Da

UNO
object

Predmet UNO, ki predstavlja model pogovornega okna. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za XControlModel in UnoControlDialogModel.

XDialogView

Da

UNO
object

Predmet UNO, ki predstavlja pogled pogovornega okna. Podrobnosti si oglejte v dokumentaciji API-ja za vmesnika XControl in UnoControlDialog.

Width

Ne

Long

Določite širino pogovornega okna.


Lastnosti dogodka

Lastnosti On… vrnejo niz URI s sklicem na skript, ki ga je dogodek sprožil. Lastnosti On… lahko nastavite programsko.
Preberite njegovo specifikacijo v specifikaciji URI ogrodja skriptanja (v angl.).

Ime

Branje/pisanje

Opis Basic IDE

OnFocusGained

Da

Ob pridobljeni pozornosti

OnFocusLost

Da

Ob izgubljeni pozornosti

OnKeyPressed

Da

Tipka pritisnjena

OnKeyReleased

Da

Tipka sproščena

OnMouseDragged

Da

Miška premaknjena ob pritisnjeni tipki

OnMouseEntered

Da

Kazalec miške znotraj

OnMouseExited

Da

Kazalec miške zunaj

OnMouseMoved

Da

Miška premaknjena

OnMousePressed

Da

Gumb miške pritisnjen

OnMouseReleased

Da

Gumb miške sproščen


warning

Dodeljevanje dogodkov prek Basic IDE in dodeljevanje dogodkov prek makrov je medsebojno izključujoče.


Seznam metod v storitvi Dialog

Activate
Center
Controls
CloneControl
CreateButton
CreateCheckBox
CreateComboBox
CreateCurrencyField
CreateDateField
CreateFileControl
CreateFixedLine

CreateFixedText
CreateFormattedField
CreateGroupBox
CreateHyperlink
CreateImageControl
CreateListBox
CreateNumericField
CreatePatternField
CreateProgressBar
CreateRadioButton
CreateScrollBar

CreateTableControl
CreateTextField
CreateTimeField
CreateTreeControl
EndExecute
Execute
GetTextsFromL10N
Resize
OrderTabs
SetPageManager
Terminate


note

Določanje mer pogovornega okna poteka v enotah Map AppFont. Tudi model pogovornega okna in kontrolnika uporablja enote AppFont. Njihove pojavne oblike pa za ogled uporabljajo slikovne točke.


Activate

Pozornost nastavi na trenutno instanco Dialog. Vrne True, če je bilo določanje pozornosti uspešno.

To metodo kliče dogodek pogovornega okna ali kontrolnika oz. ko je pogovorno okno prikazano v ne modalnem načinu.

Skladnja:

svc.Activate(): bool

Primer:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

Primeri v Pythonu in LibreOffice Basicu predvidevajo, da je pogovorno okno shranjeno v knjižnici Standardno trenutnega dokumenta.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Center

Osredini instanco trenutnega pogovornega okna na sredo nadrejenega okna. Metoda brez argumentov osredini pogovorno okno na sredo trenutnega okna.

Vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.Center(opt Parent: obj): bool

Parametri:

Parent: neobvezni predmet, ki je lahko ...

Primer:

V Basicu

   Sub TriggerEvent(oEvent As Object)
     Dim oDialog1 As Object, oDialog2 As Object, lExec As Long
     Set oDialog1 = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent) ' Pogovorno okno, ki je povzročilo dogodek
     Set oDialog2 = CreateScriptService("Dialog", ...) ' Odpre drugo pogovorno okno
     oDialog2.Center(oDialog1)
     lExec = oDialog2.Execute()
     Select Case lExec
       ...
   End Sub
 
V Pythonu

   def triggerEvent(event: uno):
    dlg1 = CreateScriptService('DialogEvent.Dialog', event) # Pogovorno okno, ki je povzročilo dogodek
    dlg2 = CreateScriptService('Dialog', ...) # Odpre drugo pogovorno okno
    dlg2.Center(dlg1)
    rc = dlg2.Execute()
    if rc is False:
     # ...
  

CloneControl

Podvoji obstoječi kontrolnik poljubne vrste v dejanskem pogovornem oknu. Podvojeni kontrolnik ostane nespremenjen in ga je moč premestiti.

Skladnja:

svc.CloneControl(SourceName: str, ControlName: str, Left: num, Top: num): svc

Parametri:

SourceName: ime kontrolnika, ki naj bo podvojen.

ControlName: ime veljavnega kontrolnika kot niz, razlikuje med velikimi in malimi črkami. Ne sme še obstajati.

Left, Top: koordinate novega kontrolnika, izražene v enotah Map AppFont.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myButton2 = oDlg.CloneControl("Button1", "Button2", 30, 30)
  
V Pythonu

   dlg = dlg.CloneControl('Button1', 'Button2', 30, 30)
  

Controls

Vrne lahko:

Skladnja:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametri:

ControlName: ime veljavnega kontrolnika kot niz, razlikuje med velikimi in malimi črkami. Če ni podano, vrne seznam imen kontrolnikov kot ničelno polje.

Primer:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

CreateButton

Ustvari nov kontrolnik vrste Button (gumb) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateButton(ControlName: str, Place: any, Toggle: bool = False, Push: str = ""): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Toggle: če je True, se ustvari preklopni gumb (Toggle) (privzeto je False).

Push: "OK" (V redu), "CANCEL" (Prekliči) ali "" (privzeto).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myButton = oDlg.CreateButton("Button1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myButton = dlg.CreateButton('Button1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateCheckBox

Ustvari nov kontrolnik vrste CheckBox (potrditveno polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateCheckBox(ControlName: str, Place: any, Multiline: bool = False): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

MultiLine: če je True (privzeta vrednost je False), je napis lahko prikazan v več kot eni vrstici.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myCheckBox = oDlg.CreateCheckBox("CheckBox1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myCheckBox = dlg.CreateCheckBox('CheckBox1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateComboBox

Ustvari nov kontrolnik vrste ComboBox (kombinirano polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateComboBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

DropDown: če je True (privzeta vrednost), je prikazan spustni gumb.

LineCount: določa največje število vrstic, prikazanih v spustnem polju (privzeto = 5).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myComboBox = oDlg.CreateComboBox("ComboBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
V Pythonu

   myComboBox = dlg.CreateComboBox('ComboBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateCurrencyField

Ustvari nov kontrolnik vrste CurrencyField (valutno polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateCurrencyField(ControlName: str, Place: any, Border ="3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

SpinDown: če je True (privzeta vrednost je False), je prikazan vrtilni gumb.

MinValue: najmanjša vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = -1000000).

MaxValue: največja vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = +1000000).

Increment: korak, ko je pritisnjen vrtilni gumb (privzeto = 1).

Accuracy: določa natančnost v decimalkah. Privzeta vrednost je 2 decimalni mesti.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myCurrencyField = oDlg.CreateCurrencyField("CurrencyField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
V Pythonu

   myCurrencyField = dlg.CreateCurrencyField('CurrencyField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateDateField

Ustvari nov kontrolnik vrste DateField (datumsko polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateDateField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = False, opt MinDate: datetime, opt MaxDate: datetime): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

DropDown: če je True (privzeta vrednost je False), je prikazan spustni gumb.

MinDate: najmanjši datum, ki ga je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 1900-01-01).

MaxDate: največji datum, ki ga je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 2200-12-31).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myDateField = oDlg.CreateDateField("DateField1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
V Pythonu

   myDateField = dlg.CreateDateField('DateField1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateFileControl

Ustvari nov kontrolnik vrste FileControl (kontrolnik datotek) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateFileControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D"): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myFileControl = oDlg.CreateFileControl("FileControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myFileControl = dlg.CreateFileControl('FileControl1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateFixedLine

Ustvari nov kontrolnik vrste FixedLine (nespremenljiva črta) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateFixedLine(ControlName: str, Place: any, Orientation: str): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Orientation: usmerjenosti, možni vrednosti sta H[orizontal] (vodoravno oz. pokončno) in V[ertical] (navpično oz. ležeče).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myFixedLine = oDlg.CreateFixedLine("FixedLine1", Array(20, 20, 60, 15), Orientation := "vertical")
  
V Pythonu

   myFixedLine = dlg.CreateFixedLine('FixedLine1', (20, 20, 60, 15), Orientation = 'vertical')
  

CreateFixedText

Ustvari nov kontrolnik vrste FixedText (nespremenljivo besedilo) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateFixedText(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, Align: str = "LEFT", VerticalAlign: str = "TOP"): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "NONE" (privzeto), "FLAT" ali "3D".

MultiLine: če je True (privzeta vrednost je False), je napis lahko prikazan v več kot eni vrstici.

Align: vodoravna poravnava, možne vrednosti so "LEFT" (privzeta vrednost, levo), "CENTER" (sredina) ali "RIGHT" (desno).

VerticalAlign: navpična poravnava, možne vrednosti so "TOP" (privzeto, vrh), "MIDDLE" (sredina) in "BOTTOM" (dno).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myFixedText = oDlg.CreateFixedText("FixedText1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myFixedText = dlg.CreateFixedText('FixedText1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateFormattedField

Ustvari nov kontrolnik vrste FormattedField (oblikovano polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateFormattedField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

SpinDown: če je True (privzeta vrednost je False), je prikazan vrtilni gumb.

MinValue: najmanjša vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = -1000000).

MaxValue: največja vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = +1000000).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myFormattedField = oDlg.CreateFormattedField("FormattedField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
V Pythonu

   myFormattedField = dlg.CreateFormattedField('FormattedField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateGroupBox

Ustvari nov kontrolnik vrste GroupBox (skupinsko polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateGroupBox(ControlName: str, Place: any): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myGroupBox = oDlg.CreateGroupBox("GroupBox1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myGroupBox = dlg.CreateGroupBox('GroupBox1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateHyperlink

Ustvari nov kontrolnik vrste Hyperlink (hiperpovezava) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "NONE" (privzeto), "FLAT" ali "3D".

MultiLine: če je True (privzeta vrednost je False), je napis lahko prikazan v več kot eni vrstici.

Align: vodoravna poravnava, možne vrednosti so "LEFT" (privzeta vrednost, levo), "CENTER" (sredina) ali "RIGHT" (desno).

VerticalAlign: navpična poravnava, možne vrednosti so "TOP" (privzeto, vrh), "MIDDLE" (sredina) in "BOTTOM" (dno).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myHyperlink = oDlg.CreateHyperlink("Hyperlink1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myHyperlink = dlg.CreateHyperlink('Hyperlink1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateImageControl

Ustvari nov kontrolnik vrste ImageControl (kontrolnik slik) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateImageControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", Scale: str = "FITTOSIZE"): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

Scale: merilo, z eno od naslednjih vrednosti: "FITTOSIZE" (privzeto, prilagodi velikosti), "KEEPRATIO" (ohrani razmerje stranic) ali "NO" (ne).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myImageControl = oDlg.CreateImageControl("ImageControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

    myImageControl = dlg.CreateImageControl('ImageControl1", (20, 20, 60, 15))
  

CreateListBox

Ustvari nov kontrolnik vrste ListBox (seznamsko polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateListBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5, MultiSelect: bool = False): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

DropDown: če je True (privzeta vrednost), je prikazan spustni gumb.

LineCount: določa največje število vrstic, prikazanih v spustnem polju (privzeto = 5).

MultiSelect: če je True, je možno izbrati več kot en vnos. Privzeta vrednost je False.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myListBox = oDlg.CreateListBox("ListBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True, MultiSelect := True)
  
V Pythonu

   myListBox = dlg.CreateListBox('ListBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True, MultiSelect = True)
  

CreateNumericField

Ustvari nov kontrolnik vrste NumericField (številsko polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateNumericField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = 1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

SpinDown: če je True (privzeta vrednost je False), je prikazan vrtilni gumb.

MinValue: najmanjša vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = -1000000).

MaxValue: največja vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = +1000000).

Increment: korak, ko je pritisnjen vrtilni gumb (privzeto = 1).

Accuracy: določa natančnost v decimalkah. Privzeta vrednost je 2 decimalni mesti.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myNumericField = oDlg.CreateNumericField("NumericField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
V Pythonu

   myNumericField = dlg.CreateNumericField('NumericField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreatePatternField

Ustvari nov kontrolnik vrste PatternField (polje vzorca) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreatePatternField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", EditMask: str, opt LiteralMax: str): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

EditMask: znakovna koda, ki določa, kaj lahko uporabnik vnese.
Za več informacij glejte Pattern_Field na wikiju (v angl.).

LiteralMask: vsebuje začetne vrednosti, ki so prikazane v polju vzorca.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myPatternField = oDlg.CreatePatternField("PatternField1", Array(20, 20, 60, 15), EditMask := "NNLNNLLLLL", LiteralMask := "__.__.2002")
  
V Pythonu

   myPatternField = dlg.CreatePatternField('PatternField1', (20, 20, 60, 15), EditMask = 'NNLNNLLLLL', LiteralMask = '__.__.2002')
  

CreateProgressBar

Ustvari nov kontrolnik vrste ProgressBar (vrstica napredka) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateProgressBar(ControlName: str, opt Place: any, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

MinValue: najmanjša vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 0).

MaxValue: največja vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 100).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myProgressBar = oDlg.CreateProgressBar("ProgressBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
V Pythonu

   myProgressBar = dlg.CreateProgressBar('ProgressBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateRadioButton

Ustvari nov kontrolnik vrste RadioButton (izbirni gumb) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateRadioButton(ControlName: str, Place: any, MultiLine: bool = False): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

MultiLine: če je True (privzeta vrednost je False), je napis lahko prikazan v več kot eni vrstici.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myRadioButton = oDlg.CreateRadioButton("RadioButton1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myRadioButton = dlg.CreateRadioButton('RadioButton1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateScrollBar

Ustvari nov kontrolnik vrste ScrollBar (drsnik) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateScrollBar(ControlName: str, Place, Orientation: str, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Orientation: usmerjenosti, možni vrednosti sta H[orizontal] (vodoravno oz. pokončno) in V[ertical] (navpično oz. ležeče).

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

MinValue: najmanjša vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 0).

MaxValue: največja vrednost, ki jo je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 100).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myScrollBar = oDlg.CreateScrollBar("ScrollBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
V Pythonu

   myScrollBar = dialog.CreateScrollBar('ScrollBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateTableControl

Ustvari nov kontrolnik vrste TableControl (kontrolnik tabele) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateTableControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", RowHeaders: bool = True, ColumnHeaders: bool = True, ScrollBars: str = "N", GridLines: bool = False): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

RowHeaders: če je True (privzeta vrednost), so prikazane glave vrstic.

ColumnHeaders: če je True (privzeta vrednost), so prikazane glave stolpcev.

ScrollBars: H[orizontal] (vodoravno), V[ertical] (navpično), B[oth] (oboje) ali N[one] (brez, privzeto). Drsniki se pojavijo dinamično po potrebi.

GridLines: če je True (privzeta vrednost je False), so med celicami mreže izrisane vodoravne in navpične črte.

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myTableControl = oDlg.CreateTableControl("TableControl1", Array(20, 20, 60, 15), ScrollBars := "B")
  
V Pythonu

   myTableControl = dlg.CreateTableControl('TableControl1', (20, 20, 60, 15), ScrollBars = 'B')
  

CreateTextField

Ustvari nov kontrolnik vrste TextField (besedilno polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateTextField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, MaximumLength: num = 0, PasswordCharacter: str = ""): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

MultiLine: če je True (privzeta vrednost je False), je napis lahko prikazan v več kot eni vrstici.

MaximumLength: največje število znakov (privzeta vrednost je 0 in pomeni neomejeno).

PasswordCharacter: posamezen znak, ki označuje odziv za besedilno polje gesla (privzeto je "").

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu
Set myTextField = oDlg.CreateTextField("TextField1", Array(20, 20, 120, 50), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myTextField = dlg.CreateTextField('TextField1', (20, 20, 120, 50), MultiLine = True)
  

CreateTimeField

Ustvari nov kontrolnik vrste TimeField (časovno polje) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateTimeField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MinTime: num = 0, MaxTime: num = 24): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

MinTime: najmanjši čas, ki ga je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 0).

MaxTime: največji čas, ki ga je moč vnesti v kontrolnik (privzeto = 24h).

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myTimeField = oDlg.CreateTimeField("TimeField1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myTimeField = dlog.CreateTimeField('TimeField1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateTreeControl

Ustvari nov kontrolnik vrste TreeControl (drevesni kontrolnik) v trenutnem pogovornem oknu.

Skladnja:

svc.CreateTreeControl(ControlName: str, Place: any, Border = "3D"): svc

Parametri:

ControlName: ime novega kontrolnika. Ne sme še obstajati.

Place: lahko je ...

Vsi elementi so izraženi v enotah Map AppFont.

Border: "3D" (privzeto), "FLAT" ali "NONE".

Vrnjena vrednost:

Instanca storitve SFDialogs.DialogControl ali Nothing.

Primer:

V Basicu

   Set myTreeControl = oDlg.CreateTreeControl("TreeControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myTreeControl = dlg.CreateTreeControl('TreeControl1', (20, 20, 60, 15))
  

EndExecute

Vrne prikaz modalnega pogovornega okna in vrne argument kot vrnjeno vrednost trenutne izvedenega dejanja Execute().

EndExecute() je običajno vsebovana v obdelavi makra, ki jo proži dogodek pogovornega okna ali kontrolnika.

Skladnja:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parametri:

returnvalue: vrednost, podana izvajani metodi Execute().

Primer:

V Basicu

   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  
V Pythonu

   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Zgornje omembe com.sun.star.lang.EventObject so neobvezne. Takšni zaznamki so v pomoč pri identificiranju API-ja LibreOffice.


Execute

Prikaže pogovorno okno in, če je podrejeno oz. modalno, počaka na njegovo zaprtje na strani uporabnika. Vrnjena vrednost je lahko le:

Za ne modalna pogovorna okna metoda vedno vrne 0, izvajanje makra pa se nadaljuje.

Skladnja:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parametri:

modal: False, če gre za glavno oz. ne-modalno okno. Privzeto = True.

Primer:

Ta primer PogovornoOkno1 v Basicu je shranjen v knjižnici Standardno trenutnega dokumenta.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Ta koda Python prikaže modalno pogovorno okno DlgConvert iz knjižnice Basic Euro, ki je v skupni rabi.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

GetTextsFromL10N

Zamenja vse nespremenljive nize besedila v pogovornem oknu z njihovimi prevedenimi različicami glede na instanco storitve L10N. Ta metoda prevede naslednje nize:

Ta metoda vrne True, če uspe.

Če želite ustvariti seznam nizov, ki jih je mogoče v pogovornem oknu prevesti, uporabite metodo AddTextsFromDialog iz storitev L10N.

Skladnja:

svc.GetTextsFromL10N(l10n: svc): bool

Parametri:

l10n: instanca storitve L10N, iz katere bodo pridobljeni prevedeni nizi.

Primer:

Naslednji primer naloži prevedene nize in jih uporabi v pogovornem oknu »MyDialog«.

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   oDlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   oDlg.Execute()
  
V Pythonu

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   dlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   dlg.Execute()
  
tip

Preverite stran pomoči storitve L10N, da izveste več o ravnanju z datotekami PO in POT.


OrderTabs

Določite indeks tabulatorke nizu kontrolnikov. Zaporedje kontrolnikov je podano kot polje imen kontrolnikov od prvega do zadnjega.

warning

Kontrolniki z indeksom >= 1 niso dostopni s tabulatorko, če:
- so izpušeni iz danega seznama
- če so vrste FixedLine, GroupBox ali ProgressBar
- če so onemogočeni.


Skladnja:

svc.TabsList(TabsList: num, Start: num = 1, Increment: num = 1): bool

Parametri:

TabsList: polje veljavnih imen kontrolnikov v zaporedju tabulatorjev.

Start: indeks tabulatorke, dodeljen prvemu kontrolniku na seznamu. Privzeta vrednost je 1.

Increment: razlika med dvema zaporednima indeksoma tabulatorke (privzeto = 1).

Vrnjena vrednost:

Vrne True, če uspe.

Primer:

V Basicu

   oDlg.OrderTabs(Array("myListBox", "myTextField", "myNumericField"), Start := 10)
  
V Pythonu

   dlg.OrderTabs(('myListBox', 'myTextField', 'myNumericField'), Start = 10)
  

Resize

Premakne levi vrhnji kot pogovornega okna na nove koordinate in/ali spremeni njegove mere. Vse razdalje so izražene v enotah AppFont. Metoda brez argumentov ponastavi začetne mere. Vrne True, če je sprememba velikosti uspela.

Skladnja:

svc.Resize(opt Left: num, opt Top: num, opt Width: num, opt Height: num): bool

Parametri:

Left: vodoravna razdalja do levega zgornjega kota.

Top: navpična razdalja do levega zgornjega kota.

Width: širina pravokotnika, ki vsebuje pogovorno okno.

Height: višina pravokotnika, ki vsebuje pogovorno okno.

Manjkajoči argumenti ostanejo nespremenjeni

Primer:

V Basicu

   oDlg.Resize(1000, 2000, Height := 6000) ' Širina je nespremenjena
  
V Pythonu

   dlg.Resize(1000, 2000, Height = 6000) # Širina je nespremenjena
  

SetPageManager

Določa, kateri kontrolniki v pogovornem oknu so odgovorni za preklapljanje med stranmi, zaradi česar je enostavneje upravljati lastnost Page pogovornega okna in njegovih kontrolnikov.

Pogovorna okna imajo lahko več strani in trenutno vidno stran določa lastnost pogovornega okna Page. Če ostane lastnost Page nespremenjena, je privzeta vidna stran enaka 0 (nič), kar pomeni, da nobena posamična stran ni določena in da so vsi vidni kontrolniki prikazani, ne glede na vrednost, nastavljeno z njihovo posamično lastnostjo Page.

Če je lastnost Page pogovornega okna spremenjena v neko drugo vrednost, ko so 1, 2, 3 itn., se prikažejo samo kontrolniki, katerih lastnost Page se ujema s trenutno stranjo pogovornega okna.

Z uporabo metode SetPageManager je možno določiti štiri vrste upraviteljev strani:

tip

Možno je uporabiti več kot en mehanizem upravljanja strani naenkrat.


To metodo naj bi klicali le enkrat pred klicem metode Execute. Nadaljnji klici so prezrti.

Ta metoda vrne True, če uspe.

Skladnja:

svc.SetPageManager(pilotcontrols: str = "", tabcontrols: str = "", wizardcontrols: str = "", opt lastpage: int): bool

Parametri:

pilotcontrols: z vejicami ločen seznam imen kontrolnikov ListBox (seznamsko polje), ComboBox (kombinirano polje) in RadioButton (izbirni gumb), ki bodo uporabljeni kot upravitelji strani. Za kontrolnike izbirnih gumbov RadioButton določite ime prvega kontrolnika v skupini, ki bo uporabljen.

tabcontrols: z vejico ločen seznam imen gumbov, ki bodo uporabljeni kot upravitelji strani. Mesto v zaporedju, v katerem so navedeni v tem argumentu, ustreza številki strani, s katero so povezani.

wizardcontrols: z vejicami ločen seznam z imeni dveh gumbov, ki bosta uporabljena kot gumba Prejšnji/Naslednji.

lastpage: številka nazadnje razpoložljive strani. To vrednost je priporočljivo navesti, če uporabljate upravitelja strani Prejšnji/Naslednji.

Primer:

Zamislimo si pogovorno okno s tremi stranmi. Pogovorno okno ima kontrolnik seznamskega polja ListBox z imenom »aPageList«, ki bo uporabljen za nadzor vidne strani. Poleg tega sta še dva gumba z imenoma »btnPrevious« in »btnNext«, ki bosta v pogovornem oknu služila kot gumba Prejšnji/Naslednji.

V Basicu

  oDlg.SetPageManager(PilotControls := "aPageList", _
              WizardControls := "btnPrevious,btnNext", _
              LastPage := 3)
  oDlg.Execute()
 
V Pythonu

  dlg.SetPageManager(pilotcontrols="aPageList",
            wizardcontrols="btnPrevious,btnNext",
            lastpage=3)
  dlg.Execute()
 

Terminate

Zaključi izvajanje storitve Dialog za trenutno instanco. Vrne True, če je končanje izvajanja uspelo.

Skladnja:

svc.Terminate(): bool

Primer:

Spodnja primera v Basicu in Pythonu odpreta ne modalni pogovorni okni DlgConsole in dlgTrace. Slednji sta shranjeni v knjižnicah skupne rabe, in sicer prvi v ScriptForge, drugi pa v Access2Base. Gumbi za zapiranje pogovornega okna so onemogočeni in izrecen zaključek se izvrši ob koncu procesa, ki je v teku.

V tem primeru gumb v DlgConsole nadomešča inhibirano zapiranje okna:

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  
V Pythonu

   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!