Storitev SFDatabases.Database

Storitev Database zagotavlja dostop do zbirk podatkov, ki so vdelane ali opisane v dokumentih Base. Ta storitev zagotavlja metode za:

Vsaka instanca storitve Database predstavlja posamezno zbirko podatkov in ponuja dostop do njenih tabel, poizvedb in podatkov. Ta storitev ne ponuja dostopa do obrazcev ali poročil v dokumentih Base.

note

Vse izmenjave med to storitvijo in zbirko podatkov se izvedejo zgolj z uporabo SQL.


Izjave oz. ukaze SQL lahko izvedete neposredno ali posredno. V neposrednem načinu je izjava prenesena v pogon zbirke podatkov brez preverjanja skladnje ali pregleda.

Podani vmesniki vključujejo enostavne sezname tabel in poizvedb, kot tudi dostop do podatkov zbirke podatkov.

tip

Da bi bile izjave SQL lažje berljive, lahko uporabite neobvezne oglate oklepaje za podajanje imen tabel, poizvedb in polj namesto uporabe drugih znakov za navajanje, ki so morda ekskluzivni za določene sisteme upravljanja relacijskih zbirk podatkov (RDBMS).


Priklic storitve

Skladnja:

Spodnji odlomek kode prikazuje, kako dostopate do poljubne zbirke podatkov s storitvijo Database.


    Dim myDatabase As Object
    Set myDatabase = CreateScriptService("SFDatabases.Database", [FileName], [RegistrationName], [ReadOnly], [User, [Password]])
    '  ... Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
    myDatabase.CloseDatabase()
  

Parametri:

FileName: ime datoteke programa Base. Izraženo mora biti v zapisu SF_FileSystem.FileNaming.

RegistrationName: ime registrirane zbirke podatkov. Če je podano ime datoteke, tega argumenta ne uporabljajte.

Ravno nasprotno, če je določen parameter RegistrationName, potem parameter FileName ne sme biti določen.

ReadOnly: določa, ali bo zbirka podatkov odprta samo za branje (privzeto = True).

User, Password: parametra prijave (uporabniško ime in geslo) za strežnik zbirke podatkov.

note

Ta storitev je v celoti podprta v jezikih Basic in Python. Vsi primeri so zapisani v programskem jeziku Basic in jih lahko enostavno pretvorite v Python.


Dostop do zbirk podatkov s storitvijo UI

Do zbirke podatkov, povezane z dokumentom programa Base, lahko dostopate s storitvijo ScriptForge.UI, kar prikazuje spodnji primer:


    Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
    Set ui = CreateScriptService("UI")
    Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("myDb.odb")
    ' Uporabnik in geslo sta navedena spodaj, če jih potrebujete
    Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
    '  ... Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
    myDoc.CloseDocument()
  
tip

V zgornjem primeru uporabljena metoda GetDatabase je del storitve ScriptForge Base.


Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

Queries

Da

Polje nizov

Seznam shranjenih poizvedb.

Tables

Da

Polje nizov

Seznam shranjenih tabel.

XConnection

Da

XConnection

Predmet UNO, ki predstavlja povezavo s trenutno zbirko podatkov.

XMetaData

Da

XDatabaseMetaData

Predmet UNO, ki predstavlja metapodatke, ki opisujejo sistemske atribute zbirke podatkov.


Seznam metod v storitvi Database

CloseDatabase
DAvg
DCount

DMin
DMax
DSum

DLookup
GetRows
RunSql


CloseDatabase

Zapre trenutno povezavo zbirke podatkov.

Skladnja:


    myDatabase.CloseDatabase()
   

DAvg, DCount, DMin, DMax, DSum

Izračuna dano agregatno funkcijo na polju ali izrazu, ki pripada tabeli.

Po potrebi lahko določite stavek SQL WHERE kot filter, ki bo uporabljen pred agregatno funkcijo.

Skladnja:


    myDatabase.DAvg(Expression As String, TableName As String, [Criteria As String]) As Variant
  

Parametri:

Expression: izraz SQL z imeni polj v oglatih oklepajih.

TableName: ime tabele (brez oglatih oklepajev).

Criteria: stavek WHERE brez ključne besede "WHERE", v kateri so imena polj v oglatih oklepajih.

Primer:

Spodnji primer predvideva, da ima datoteka Employees.odb tabelo z imenom EmployeeData.


   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDB as Variant
   Set myDB = CreateScriptService("Database", "~/Databases/Employees.odb")
   ' Prešteje zaposlene v tabeli
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData")
   ' Vrne vsoto vseh plač v tabeli
   MsgBox myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData")
   ' Sledi nekaj primerov, kako lahko filtrirate tabele
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'")
  

DLookup

Izračuna izraz SQL na posameznem zapisu, ki jih vrne stavek WHERE, določen s parametrom Criteria.

Če poizvedba vrne več zapisov, se uporabi le prvi. Uporabite parameter OrderClause, da ugotovite, kako so razvrščeni rezultati poizvedbe.

Skladnja:


    myDatabase.DLookup(Expression As String, TableName As String, [Criteria As String], [OrderClause As String]) As Variant
  

Parametri:

Expression: izraz SQL z imeni polj v oglatih oklepajih.

TableName: ime tabele (brez oglatih oklepajev).

Criteria: stavek WHERE brez ključne besede "WHERE", v kateri so imena polj v oglatih oklepajih.

OrderClause: stavek ORDER BY brez ključnih besed "ORDER BY". Imena polj morajo biti v oglatih oklepajih.

Primer:


    MsgBox myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", Criteria := "[LastName] LIKE 'Smith'", OrderClause := "[FirstName] DESC")
    MsgBox myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", Criteria := "[ID] = '3'")
    MsgBox myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", Criteria := "[SaleID] = '5014'")
  

GetRows

Shrani vsebino tabele ali rezultate poizvedbe SELECT ali izjave SQL v dvodimenzionalno polje. Prvi indeks tabele ustreza vrsticam, drugi indeks pa se nanaša na stolpce.

Določite lahko zgornjo mejo števila vrnjenih vrstic. Imena stolpcev lahko po želji vstavite v prvo vrstico polja.

Vrnjeno polje bo prazno, če ne vrne nobenih vrstic in glave stolpcev niso zahtevane.

Skladnja:


    myDatabase.GetRows(SQLCommand As String, [DirectSQL As Boolean], [Header As Boolean], [MaxRows As Long]) As Variant
  

Parametri:

SQLCommand: ime tabele ali poizvedbe (brez oglatih oklepajev) ali SQL-izjava SELECT.

DirectSQL: ko je True, pošlje ukaz SQL pogonu zbirke podatkov brez predhodne analize. Privzeta vrednost je False. Ta argument je pri tabelah prezrt. Za poizvedbe je uporabljena tista možnost, ki je veljala ob določitvi poizvedbe.

Header: če je True, prva vrstica vrnjenega polja vsebuje glave stolpca.

MaxRows: največje število vrnjenih vrstic. Privzeta vrednost je nič, kar pomeni, da število vrnjenih vrstic ni omejeno.

Primer:

Spodaj je nekaj primerov rabe metode GetRows:


    Dim queryResults as Variant
    ' Vrne vse vrstice v tabeli z glavami stolpcev
    queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", Header := True)
    ' Vrne prvih 50 zapisov zaposlenih, razvrščenih po polju 'FirstName'
    queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", MaxRows := 50)
  

RunSql

Izvede poizvedbo z dejanjem izjave SQL, kot je ustvarjanje tabele, pa tudi vstavljanje, posodabljanje in brisanje zapisov.

Metoda vrne True, če uspe.

tip

Metoda RunSql je zavrnjena s sporočilom o napaki, če je bila zbirka podatkov prej odprta v načinu samo za branje.


Skladnja:


    myDatabase.RunSql(SQLCommand As String, [DirectSQL As Boolean]) As Boolean
  

Parametri:

SQLCommand: ime poizvedbe (brez oglatih oklepajev) ali ukaz SQL.

DirectSQL: ko je True, pošlje ukaz SQL pogonu zbirke podatkov brez predhodne analize. (privzeta vrednost je False). Za poizvedbe je uporabljena tista možnost, ki je veljala ob določitvi poizvedbe.

Primer:


    myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", DirectSQL := True)
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic niso namenjeni.


Podprite nas!