Storitev SFDatabases.Database

Storitev Database zagotavlja dostop do zbirk podatkov, ki so vdelane ali opisane v dokumentih Base. Ta storitev zagotavlja metode za:

Vsaka instanca storitve Database predstavlja posamezno zbirko podatkov in ponuja dostop do njenih tabel, poizvedb in podatkov.

Ta storitev ne ponuja dostopa do obrazcev ali poročil v dokumentih Base, ki vsebujejo zbirko podatkov. Če želite dostopati do obrazcev v dokumentu programa Base, glejte metodo FormDocuments storitve Base.

note

Vse izmenjave med to storitvijo in zbirko podatkov se izvedejo zgolj z uporabo SQL.


Izjave oz. ukaze SQL lahko izvedete neposredno ali posredno. V neposrednem načinu je izjava prenesena v pogon zbirke podatkov brez preverjanja skladnje ali pregleda.

Podani vmesniki vključujejo enostavne sezname tabel in poizvedb, kot tudi dostop do podatkov zbirke podatkov.

tip

Da bi bile izjave SQL lažje berljive, lahko uporabite neobvezne oglate oklepaje »[ ]« za podajanje imen tabel, poizvedb in polj namesto uporabe drugih znakov za navajanje, ki so morda ekskluzivni za določene sisteme upravljanja relacijskih zbirk podatkov (RDBMS). Vendar ne pozabite, da so znaki zaobjetja podatkov v tem kontekstu obvezni.


Priklic storitve

Pred uporabo storitve Database je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Skladnja:

Instanco storitve Database lahko tvorite tudi z metodo CreateScriptService:

CreateScriptService("SFDatabases.Database", [filename: str], [registrationname], [readonly], [user, [password]]): svc

note

Z zgoraj opisano skladnjo lahko za prvi argument metode CreateScriptService uporabite »SFDatabases.Database« ali enostavno »Database«.


Parametri:

filename: ime datoteke programa Base. Izraženo mora biti v zapisu SF_FileSystem.FileNaming.

registrationname: ime registrirane zbirke podatkov. Če je podano ime datoteke filename, tega argumenta ne uporabljajte.

Ravno nasprotno, če je določen parameter registrationname, potem parameter filename ne sme biti določen.

readonly: določa, ali bo zbirka podatkov odprta samo za branje (privzeta vrednost je True).

user, password: parametra prijave (uporabniško ime in geslo) za strežnik zbirke podatkov.

Primer:

V Basicu

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDatabase as Object
   Set myDatabase = CreateScriptService("Database", "/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
   myDatabase.CloseDatabase()
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   myDatabase = CreateScriptService("Database", "/home/user/Documents/myDB.odb")
   # Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
   myDatabase.CloseDatabase()
  

Dostop do zbirk podatkov s storitvijo UI

Do zbirke podatkov, povezane z dokumentom programa Base, lahko dostopate tudi s storitvijo ScriptForge.UI, kar prikazuje spodnji primeri:

V Basicu

   Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Uporabnik in geslo sta navedena spodaj, če jih potrebujete
   Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
   ' Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
   myDatabase.CloseDatabase()
   myDoc.CloseDocument()
  
V Pythonu

   ui = CreateScriptService("UI")
   doc = ui.OpenBaseDocument("/home/user/Documents/myDB.odb")
   # Uporabnik in geslo sta navedena spodaj, če jih potrebujete
   myDatabase = doc.GetDatabase()
   # Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
   myDatabase.CloseDatabase()
   doc.CloseDocument()
  
tip

V zgornjem primeru uporabljena metoda GetDatabase je del storitve ScriptForge Base.


Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

Queries

Da

Polje nizov

Seznam shranjenih poizvedb.

Tables

Da

Polje nizov

Seznam shranjenih tabel.

XConnection

Da

XConnection

Predmet UNO, ki predstavlja povezavo s trenutno zbirko podatkov.

XMetaData

Da

XDatabaseMetaData

Predmet UNO, ki predstavlja metapodatke, ki opisujejo sistemske atribute zbirke podatkov.


Seznam metod v storitvi Database

CloseDatabase
DAvg
DCount

DMin
DMax
DSum

DLookup
GetRows
RunSql


CloseDatabase

Zapre trenutno povezavo zbirke podatkov.

Skladnja:

db.CloseDatabase()

Primer:


  myDatabase.CloseDatabase() ' Basic
 

  myDatabase.CloseDatabase() # Python
 

DAvg, DCount, DMin, DMax, DSum

Izračuna dano agregatno funkcijo na polju ali izrazu, ki pripada tabeli.

Po potrebi lahko določite stavek SQL WHERE kot filter, ki bo uporabljen pred agregatno funkcijo.

Skladnja:

db.DAvg(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DCount(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DMin(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DMax(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DSum(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

Parametri:

expression: izraz SQL z imeni polj v oglatih oklepajih.

tablename: ime tabele (brez oglatih oklepajev).

criteria: stavek WHERE brez ključne besede "WHERE", v katerem so imena polj v oglatih oklepajih.

Primer:

Spodnji primer predvideva, da ima datoteka Employees.odb tabelo z imenom EmployeeData.

V Basicu

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDB as Variant
   Set myDB = CreateScriptService("Database", "/home/user/Databases/Employees.odb")
   ' Prešteje zaposlene v tabeli
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData")
   ' Vrne vsoto vseh plač v tabeli
   MsgBox myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData")
   ' Sledi nekaj primerov, kako lahko filtrirate tabele
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'")
  
V Pythonu

   myDB = CreateScriptService("Database", "/home/user/Databases/Employees.odb")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData"))
   bas.MsgBox(myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'"))
  

DLookup

Izračuna izraz SQL na posameznem zapisu, ki jih vrne stavek WHERE, določen s parametrom Criteria.

Če poizvedba vrne več zapisov, se uporabi le prvi. Uporabite parameter OrderClause, da ugotovite, kako so razvrščeni rezultati poizvedbe.

Skladnja:

db.DLookup(expression: str, tablename: str, [criteria:str], [orderclause: str]): any

Parametri:

expression: izraz SQL z imeni polj v oglatih oklepajih.

tablename: ime tabele (brez oglatih oklepajev).

criteria: stavek WHERE brez ključne besede "WHERE", v katerem so imena polj v oglatih oklepajih.

orderclause: stavek ORDER BY brez ključnih besed "ORDER BY". Imena polj morajo biti v oglatih oklepajih.

Primer:

V Basicu

   MsgBox myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", Criteria := "[LastName] LIKE 'Smith'", OrderClause := "[FirstName] DESC")
   MsgBox myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", Criteria := "[ID] = '3'")
   MsgBox myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", Criteria := "[SaleID] = '5014'")
  
V Pythonu

   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", criteria = "[LastName] LIKE 'Smith'", orderclause = "[FirstName] DESC"))
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", criteria = "[ID] = '3'"))
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", criteria = "[SaleID] = '5014'"))
  

GetRows

Shrani vsebino tabele ali rezultate poizvedbe SELECT ali izjave SQL v dvodimenzionalno polje. Prvi indeks tabele ustreza vrsticam, drugi indeks pa se nanaša na stolpce.

Določite lahko zgornjo mejo števila vrnjenih vrstic. Imena stolpcev lahko po želji vstavite v prvo vrstico polja.

Vrnjeno polje bo prazno, če ne vrne nobenih vrstic in glave stolpcev niso zahtevane.

Skladnja:

db.GetRows(sqlcommand: str, directsql: bool = False, header: bool = False, maxrows: int = 0): any

Parametri:

sqlcommand: ime tabele ali poizvedbe (brez oglatih oklepajev) ali SQL-izjava SELECT.

directsql: ko je True, pošlje ukaz SQL pogonu zbirke podatkov brez predhodne analize. Privzeta vrednost je False. Ta argument je pri tabelah prezrt. Za poizvedbe je uporabljena tista možnost, ki je veljala ob določitvi poizvedbe.

header: če je True, prva vrstica vrnjenega polja vsebuje glave stolpca.

maxrows: največje število vrnjenih vrstic. Privzeta vrednost je nič, kar pomeni, da število vrnjenih vrstic ni omejeno.

Primer:

Spodaj je nekaj primerov rabe metode GetRows:

V Basicu

   Dim queryResults as Variant
   ' Vrne vse vrstice v tabeli z glavami stolpcev
   queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", Header := True)
   ' Vrne prvih 50 zapisov zaposlenih, razvrščenih po polju 'FirstName'
   queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", MaxRows := 50)
  
V Pythonu

   queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", header = True)
   queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", maxrows = 50)
  

RunSql

Izvede poizvedbo z dejanjem izjave SQL, kot je ustvarjanje tabele, pa tudi vstavljanje, posodabljanje in brisanje zapisov.

Metoda vrne True, če uspe.

tip

Metoda RunSql je zavrnjena s sporočilom o napaki, če je bila zbirka podatkov prej odprta v načinu samo za branje.


Skladnja:

db.RunSql(sqlcommand: str, directsql: bool = False): bool

Parametri:

sqlcommand: ime poizvedbe (brez oglatih oklepajev) ali ukaz SQL.

directsql: ko je True, pošlje ukaz SQL pogonu zbirke podatkov brez predhodne analize (privzeta vrednost je False). Za poizvedbe je uporabljena tista možnost, ki je veljala ob določitvi poizvedbe.

Primer:

V Basicu

   myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", DirectSQL := True)
  
V Pythonu

   myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", directsql = True)
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!