Storitev SFDocuments.Chart

Storitev Chart zagotavlja nabor lastnosti in metod za ravnanje z grafikoni v dokumentih Calc. Ta storitev omogoča:

Imena grafikonov

Grafikoni imajo lahko dve različni imeni:

note

Storitev Chart najprej uporabi uporabniško določeno ime za dostop do predmeta grafikona. Če to ne obstaja, uporabi interno ime.


Priklic storitve

Pred uporabo storitve Chart je potrebno naložiti ali uvoziti knjižnico ScriptForge:

note

• Za makre Basic mora biti naložena knjižnica ScriptForge z naslednjim ukazom:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Za skripte Python mora biti opravljen uvoz iz modula scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Storitev Chart je priklicana iz obstoječe instance storitve Calc prek njene metode Charts ali CreateChart.

V Basicu

Spodnji primer ustvari instanco storitve Chart, ki se nanaša na obstoječi grafikon v trenutno dejavnem dokumentu Calc:


  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

Naslednji primer ustvari instanco storitve Chart z ustvarjanjem novega predmeta grafikona glede na podatke iz obsega »Sheet1.A1:C10«.


  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 
tip

Glejte opis metode CreateChart, da izveste več o njenih argumentih.


V Pythonu

Zgornje primere lahko zapišemo v Pythonu na sledeč način:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 

Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

ChartType

Ne

String

Niz, ki določa vrsto grafikona in ima lahko eno od naslednjih vrednosti: »Pie« (tortni), »Bar« (stolpčni), »Donut« (kolobarski), »Column« (stolpčni), »Area« (ploščinski), »Line« (črtni), »XY« (razpršeni), »Bubble« (mehurčni), »Net« (mrežni).

Deep

Ne

Boolean

Če je True, določa, da je grafikon tridimenzionalen in da je vsak niz razporejen v z-smeri.

Če je False, so nizi razporejeni zgolj glede na dve dimenziji.

Dim3D

Ne

Boolean or String

Določa, ali je grafikon prikazan s 3D-elementi. Če je vrednost niz, mora imeti eno od naslednjih vrednosti: »Bar« (stolpec), »Cylinder« (valj), »Cone« (stožec) ali »Pyramid« (piramida).

Če je podana logična vrednost True, bo grafikon prikazan kot 3D-stolpčni.

Exploded

Ne

Numeric

Določa, koliko so rezine tortnega grafikona odmaknjene iz središča grafikona, v odstotkih polmera. Parameter velja le za tortne in kolobarske grafikone.

Filled

Ne

Boolean

Če je True, določa zapolnjen mrežni grafikon. Parameter velja le za mrežne grafikone.

Legend

Ne

Boolean

Določa, ali ima grafikon legendo.

Percent

Ne

Boolean

Če je True, so nizi grafikona zloženi in vsaka kategorija tvori skupaj 100 %. Parameter velja le za grafikone vrste Area (površinski), Bar (stolpčni), Bubble (mehurčni), Column (navpični stolpčni) in Net (mrežni).

Stacked

Ne

Boolean

Če je True, so nizi grafikona skladani. Ti parametri so primerni za grafikone Area (površinski), Bar (stolpčni), Bubble (mehurčni), Column (navpični stolpčni) in Net (mrežni).

Title

Ne

String

Določa glavni naslov grafikona.

XTitle

Ne

String

Določa naslov osi X.

YTitle

Ne

String

Določa naslov osi Y.

XChartObj

Da

Predmet UNO

Vrne predmet, ki predstavlja grafikon, ki je instanca razreda ScChartObj.

XDiagram

Da

Predmet UNO

Vrne predmet com.sun.star.chart.XDiagram, ki predstavlja diagram grafikona.

XShape

Da

Predmet UNO

Vrne predmet com.sun.star.drawing.XShape, ki predstavlja obliko grafikona.

XTableChart

Da

Predmet UNO

Vrne predmet com.sun.star.table.XTableChart, ki predstavlja podatke, ki so prikazani v grafikonu.


Ustvarjanje grafikona

Vzemimo za primer naslednje podatke v obsegu »A1:B6« delovnega lista z imenom »Report«.

A

B

1

Sample A

Sample B

2

36

40

3

39

43

4

45

40

5

52

48


Spodnja primera v Basicu in Pythonu kažeta, kako ustvarite črtni grafikon iz teh podatkov z legendami.

V Basicu

  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oChart = oDoc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  oChart.ChartType = "Line"
  oChart.Legend = True
  oChart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
V Pythonu

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  chart.ChartType = "Line"
  chart.Legend = True
  chart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
tip

Grafikona ni potrebno ustvariti na istem delovnem listu, na katerem se nahajajo podatki. Ustvarite ga lahko na poljubnem obstoječem delovnem listu v trenutni datoteki, tako da navedete ime delovnega lista kot drugi argument metode CreateChart.


Metode

Seznam metod v storitvi Chart

ExportToFile

Resize


ExportToFile

Shrani grafikon kot slikovno datoteko na navedenem mestu. Vrne True, če je bila slikovna datoteka uspešno ustvarjena.

Skladnja:

chart.ExportToFile(filename: str, imagetype: str = "png", overwrite: bool = False): bool

Parametri:

filename: določa pot in ime datoteke, kamor bo shranjena slika. Slediti mora zapisu SF_FileSystem.FileNaming.

imagetype: ime vrste slike, ki jo želite ustvariti. Dovoljene so naslednje vrednosti: "gif", "jpeg", "png" (privzeto), "svg" in "tiff".

overwrite: določa, ali je ciljno datoteko možno prepisati (privzeta vrednost je False).

Primer:

V Basicu

   oChart.ExportToFile("C:\Temp\myChart.svg", ImageType := "svg", Overwrite := True)
  
V Pythonu

   chart.ExportToFile(r"C:\Temp\myChart.svg", imagetype="svg", overwrite=True)
  

Resize

Spremeni položaj grafikona na trenutnem delovnem listu in spremeni njegovo širino in višino. Vrne True, če je spreminjanje velikosti uspelo.

Skladnja:

chart.Resize([xpos: int], [ypos: int], [width: int], [height: int]): bool

Parametri:

xpos, ypos: določite novi vrednosti položaja grafikona (koordinati X in Y). Če katera od teh vrednosti ni podana ali ima negativno vrednost, ostane položaj takšne koordinate nespremenjen.

width: določite novo širino grafikona. Če je ta argument izpuščen ali ima negativno vrednost, ostane širina grafikona nespremenjena.

height: določite novo višino grafikona. Če je ta argument izpuščen ali ima negativno vrednost, ostane višina grafikona nespremenjena.

note

Vsi argumenti so podani kot celoštevilske vrednosti, ki ustrezajo stotinki milimetra.


Primer:

V Basicu

   ' Spremeni le položaj X in Y
   oChart.Rezise(1000, 3000)
   ' Spremeni le širino in višino grafikona
   oChart.Resize(, , 25000, 12500)
   ' Imenovani argumenti so podprti
   oChart.Resize(Width := 25000, Height := 12500)
  
V Pythonu

   chart.Rezise(1000, 3000)
   chart.Resize(-1, -1, 20000, 20000)
   chart.Resize(width=25000, height=12500)
  
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!