Storitev ScriptForge.Array

Ponuja zbirko metod za ravnanje z in preoblikovanje enodimenzionalnih polj (vektorjev) in dvodimenzionalnih polj (matrik). To vključuje operacije nad množicami, razvrščanje ter uvažanje in izvažanje besedilnih datotek.

Polj z več kot dvema dimenzijama ni možno uporabljati z metodami te storitve, edina izjema je metoda CountDims, ki sprejema polja poljubnih dimenzij.

Elementi polja so lahko vrednosti poljubne vrste, vključno s (pod)polji.

Priklic storitve

Pred uporabo storitve Array je potrebno naložiti knjižnico ScriptForge:


  GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
 

Z nalaganjem knjižnice ustvarite predmet SF_Array, ki ga lahko uporabite za klicanje metod v storitvi Array.

Naslednji odlomki kode kažejo različne načina klica metod storitve Array (metoda Append služi kot primer):


  Dim arr : arr = Array(1, 2, 3)
  arr = SF_Array.Append(arr, 4)
 

  Dim arr : arr = Array(1, 2, 3)
  Dim svc : svc = SF_Array
  arr = svc.Append(arr, 4)
 

  Dim arr : arr = Array(1, 2, 3)
  Dim svc : svc = CreateScriptService("Array")
  arr = svc.Append(arr, 4)
 
warning

Python ima vgrajeno podporo za sezname in pare, zato je večina metod iz storitve Array na voljo le za skripte Basic. Edina izjema je ImportFromCSVFile, ki je podprta tako v Basicu kot Pythonu.


Seznam metod v storitvi Array

Append
AppendColumn
AppendRow
Contains
ConvertToDictionary
Copy
CountDims
Difference
ExportToTextFile
ExtractColumn
ExtractRow

Flatten
ImportFromCSVFile
IndexOf
Insert
InsertSorted
Intersection
Join2D
Prepend
PrependColumn
PrependRow
RangeInit

Reverse
Shuffle
Slice
Sort
SortColumns
SortRows
Transpose
TrimArray
Union
Unique


tip

Prvi argument večine metod je predmet polja, ki bo obravnavan. Vedno je podan s sklicem in se ne spreminja. Metode, kot so Append, Prepend itn. po izvedbi vrnejo nov predmet polja.


Append

Doda elemente, navedene kot argumente, na konec vhodnega polja.

Skladnja:

svc.Append(array_1d: any[0..*], arg0: any, [arg1: any] ...): any[0..*]

Parametri:

array_1d: predobstoječa matrika, lahko je prazna.

arg0, arg1, ...: seznam elementov, ki jih želite pripeti polju array_1d.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Append(Array(1, 2, 3), 4, 5)
    ' (1, 2, 3, 4, 5)
 

AppendColumn

Doda nov stolpec na desno stran dvodimenzionalnega polja. Končno polje ima enako spodnjo mejo kot začetno dvodimenzionalno polje.

Skladnja:

svc.AppendColumn(array_2d: any[0..*, 0..*], column: any[0..*]): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: predobstoječa matrika, lahko je prazna. Če ima to polje samo eno dimenzijo, velja kot prvi stolpec rezultatskega dvodimenzionalnega polja.

column: 1-dimenzionalno polje s toliko elementi, kolikor je vrstic v array_2d.

Primer:


  Dim a As Variant, b As variant
  a = SF_Array.AppendColumn(Array(1, 2, 3), Array(4, 5, 6))
    ' ((1, 4), (2, 5), (3, 6))
  b = SF_Array.AppendColumn(a, Array(7, 8, 9))
    ' ((1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9))
  c = SF_Array.AppendColumn(Array(), Array(1, 2, 3))
    ' ∀ i ∈ {0 ≤ i ≤ 2} : b(0, i) ≡ i
 

AppendRow

Doda novo vrstico na dno dvodimenzionalnega polja. Končno polje ima enako spodnjo mejo kot začetno dvodimenzionalno polje.

Skladnja:

svc.AppendRow(array_2d: any[0..*, 0..*], row: any[0..*]): any[0..*, 0..*])

Parametri:

array_2d: predobstoječa matrika, lahko je prazna. Če je to polje enodimenzionalno, šteje za prvo vrstico ciljnega dvodimenzionalnega polja.

row: 1-dimenzionalno polje s toliko elementi, kolikor je stolpcev v array_2d.

Primer:


  Dim a As Variant, b As variant
  a = SF_Array.AppendRow(Array(1, 2, 3), Array(4, 5, 6))
    ' ((1, 2, 3), (4, 5, 6))
  b = SF_Array..AppendRow(Array(), Array(1, 2, 3))
    ' ∀ i ∈ {0 ≤ i ≤ 2} : b(i, 0) ≡ i
 

Contains

Preveri, če enodimenzionalno polje vsebuje določeno število, besedilo ali datum. Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.
Vhodna razvrščena polja morajo biti zapolnjena homogeno, kar pomeni, da morajo biti vsi njihovi elementi skalarji iste vrste (elementa Empty in Null sta prepovedana).
Rezultat metode je nepredvidljiv, če je polje razglašeno za razvrščeno, pa dejansko ni.
Dvojiško iskanje se izvee, ko je polje razvrščeno, sicer se preprosto preišče od vrha do dna, elementi Empty in Null pa so prezrti.

Skladnja:

svc.Contains(array_1d: any[0..*], tofind: any, casesensitive: bool = False, sortorder: str = ""): bool

Parametri:

array_1d: polje za pregled.

tofind: iskano število, datum ali niz.

casesensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami, le za primerjavo nizov (privzeta vrednost je False).

sortorder: vrstni red razvrščanja, možne vrednosti so "ASC" (naraščajoče), "DESC" (padajoče) in "" (nerazvrščeno, privzeta vrednost).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Contains(Array("A","B","c","D"), "C", SortOrder := "ASC") ' True
  SF_Array.Contains(Array("A","B","c","D"), "C", CaseSensitive := True) ' False
 

ConvertToDictionary

Shrani vsebino dvostolpčnega polja v predmet ScriptForge.Dictionary.
Ključ bo izluščen iz prvega stolpca, element iz drugega.

Skladnja:

svc.ConvertToDictionary(array_2d: any[0..*, 0..1]): obj

Parametri:

array_2d: podatki, ki bodo pretvorjeni v predmet ScriptForge.Dictionary.

Primer:


  Dim a As Variant, b As Variant
  a = SF_Array.AppendColumn(Array("a", "b", "c"), Array(1, 2, 3))
  b = SF_Array.ConvertToDictionary(a)
  MsgBox b.Item("c") ' 3
 

Copy

Ustvari kopijo eno- ali dvodimenzionalnega polja.

Skladnja:

svc.Copy(array_nd: any[0..*]): any[0..*]

svc.Copy(array_nd: any[0..*, 0..*]): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_nd: eno- ali dvodimenzionalno polje, ki ga želite kopirati.

Primer:

Enostavna dodelitev predmeta Array kopira njegov sklic namesto ustvarjanja kopije vsebine predmeta. Glejte spodnji primer:


  Dim a as Variant, b as Variant
  a = Array(1, 2, 3)
  ' Spodnja dodelitev se opravi s sklicem
  b = a
  ' Zato sprememba vrednosti v "b" povzroči spremembo tudi v "a"
  b(0) = 10
  MsgBox a(0) ' 10
 

Z rabo metode Copy se izdela kopija celotnega predmeta Array. V spodnjem primeru sta a in b različna predmeta; sprememba vrednosti v b ne vpliva na vrednosti v a.


  Dim a as Variant, b as Variant
  a = Array(1, 2, 3)
  ' Ustvari kopijo "a" z metodo "Copy"
  b = SF_Array.Copy(a)
  b(0) = 10
  MsgBox a(0) ' 1
 

CountDims

Preštej število dimenzij matrike. Rezultat je lahko večji od dva.
Če argument ni matrika, vrne -1.
Če matrika ni inicializirana, vrne 0.

Skladnja:

svc.CountDims(array_nd: any): int

Parametri:

array_nd: polje za preučevanje.

Primer:


  Dim a(1 To 10, -3 To 12, 5)
  MsgBox SF_Array.CountDims(a) ' 3
 

Difference

Tvori množico, kot ničelno polje, tako da izvede operacijo razlike na obeh vhodnih poljih. Elementi rezultata izvirajo iz prvega polja, ne iz drugega.
Polje rezultata je razvrščeno v naraščajočem vrstnem redu.
Obe vhodni polji morata biti homogeno zapolnjeni, kar pomeni, da morajo biti vsi njuni elementi skalarji iste vrste. Elementa Empty in Null sta prepovedana.
Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.

Skladnja:

svc.Difference(array1_1d: any[0..*], array2_1d: any[0..*], casesensitive: bool = False): any[0..*]

Parametri:

array1_1d: enodimenzionalno referenčno polje, katerega elemente pregledujemo za odstranitev.

array2_1d: enodimenzionalno polje, katerega elementi se odštevajo od prvega vhodnega polja.

casesensitive: ta argument bo upoštevan samo takrat, ko so polja izpolnjena z nizi (privzeta vrednost je False).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Difference(Array("A", "C", "A", "b", "B"), Array("C", "Z", "b"), True)
    ' ("A", "B")
 

ExportToTextFile

Zapiši vse elemente polja zaporedno v besedilno datoteko. Če datoteka že obstaja, bo prepisana brez opozorila.

Skladnja:

svc.ExportToTextFile(array_1d: any[0..*], filename: str, [encoding: str]): bool

Parametri:

array_1d: matrika za izvoz. Vsebovati mora zgolj nize.

filename: ime besedilne datoteke, kamor želite pisati podatke. Ime mora biti izraženo v skladu s trenutno lastnostjo FileNaming storitve SF_FileSystem.

encoding: nabor znakov, ki naj bo uporabljen. Uporabi eno od imen, navedenih v naborih znakov IANA (v angl. jeziku). Upoštevajte, da LibreOffice morda ne podpira vseh obstoječih naborov znakov (privzeta vrednost je »UTF-8«).

Primer:


  SF_Array.ExportToTextFile(Array("A","B","C","D"), "C:\Temp\A short file.txt")
 

ExtractColumn

Izveleč določen stolpec iz dvodimenzionalnega polja kot novo polje.
Njeni spodnja meja LBound in zgornja meja UBound sta identični mejam prve razsežnosti vhodnega polja.

Skladnja:

svc.ExtractColumn(array_2d: any[0..*, 0..*], columnindex: int): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: polje, iz katerega želite izvleči podatke.

columnindex: številka stolpca, ki ga želite izvleči – mora biti v intervalu [LBound, UBound].

Primer:


  'Ustvari polje 3x3: |1, 2, 3|
  '           |4, 5, 6|
  '           |7, 8, 9|
  Dim mat as Variant, col as Variant
  mat = SF_Array.AppendRow(Array(), Array(1, 2, 3))
  mat = SF_Array.AppendRow(mat, Array(4, 5, 6))
  mat = SF_Array.AppendRow(mat, Array(7, 8, 9))
  'Izvleče tretji stolpec: |3, 6, 9|
  col = SF_Array.ExtractColumn(mat, 2)
 

ExtractRow

Izloči določeno vrstico iz dvodimenzionalnega polja kot novo polje.
Njeni spodnja meja LBound in zgornja meja UBound sta identični mejam druge razsežnosti vhodnega polja.

Skladnja:

svc.ExtractRow(array_2d: any[0..*, 0..*], rowindex: int): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: polje, iz katerega želite izvleči podatke.

rowindex: številka vrstice, ki jo želite izvleči – mora biti v intervalu [LBound, UBound].

Primer:


  'Ustvari polje 3x3: |1, 2, 3|
  '           |4, 5, 6|
  '           |7, 8, 9|
  Dim mat as Variant, row as Variant
  mat = SF_Array.AppendRow(Array(), Array(1, 2, 3))
  mat = SF_Array.AppendRow(mat, Array(4, 5, 6))
  mat = SF_Array.AppendRow(mat, Array(7, 8, 9))
  'Izvleče prvo vrstico: |1, 2, 3|
  row = SF_Array.ExtractRow(mat, 0)
 

Flatten

Zloži vse posamezne elemente polja in vse elemente njenih podpolj v eno samo novo polje brez podpolj. Prazna podpolja so prezrta in podpolja več kot ene dimenzije niso sploščena.

Skladnja:

svc.Flatten(array_1d: any[0..*]): any[0..*]

Parametri:

array_1d: predobstoječa matrika, lahko je prazna.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Flatten(Array(Array(1, 2, 3), 4, 5))
    ' (1, 2, 3, 4, 5)
 
tip

Metodo Flatten lahko uporabite z drugimi metodami, kot sta Append in Prepend, da spojite množico enodimenzionalnih polj v eno samo enodimenzionalno polje.


Primer:

Sledi primer, kako lahko kombinirate metodi Flatten in Append, da spojite tri polja.


  'Ustvari tri polja za ta primer
  Dim a as Variant, b as Variant, c as Variant
  a = Array(1, 2, 3)
  b = Array(4, 5)
  c = Array(6, 7, 8, 9)
  'Poveže oz. spoji tri polja v eno samo enodimenzionalno polje
  Dim arr as Variant
  arr = SF_Array.Flatten(SF_Array.Append(a, b, c))
  '(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 

ImportFromCSVFile

Uvozi podatke, vsebovane v datoteki, ločeni z vejicami (CSV). Vejico lahko zamenja poljuben znak.

Uporabljeni zapis CSV je podrobno opisan na strani IETF Common Format and MIME Type for CSV Files (v angl.).

Vsaka vrstica v datoteki vsebuje poln zapis (deljenje vrstic ni dovoljeno).
Zaporedja \n, \t itn. pa ostanejo nespremenjena. Uporabite metodo SF_String.Unescape() za njihovo upravljanje.

Metoda vrne dvodimenzionalno polje, katerega vrstice ustrezajo posameznim zapisom, prebranim iz datoteke, in katerega stolpci ustrezajo poljem v zapisih. Pri tem se ne izvede preverjanje o koherentnosti vrst polj po stolpcih. Opravljena bo presoja za identifikacijo številskih in datumskih vrst.

Če vrstica vsebuje manj ali več polj kot prva vrstica v datoteki, prikliče izjemo. Prazne vrstice pa so enostavno prezrte. Če velikost datoteke presega mejno število elementov (glejte kodo), javi napako in polje je okrajšano.

Skladnja:

svc.ImportFromCSVFile(filename: str, delimiter: str = ',', dateformat: str = ''): any[0..*]

Parametri:

filename: ime besedilne datoteke, ki vsebuje podatke. Ime je izraženo skladno s trenutno lastnostjo FileNaming storitve SF_FileSystem.

delimiter: posamezen znak kot ločilo, običajno vejica, podpičje ali tabulator (privzeto je ",").

dateformat: datume obravnava poseben mehanizem, ko je oblika datuma dateformat ena od vrednosti "YYYY-MM-DD", "DD-MM-YYYY" ali "MM-DD-YYYY". Pomišljaj (-) lahko zamenjate s piko (.), poševnico (/) ali presledkom. Druge oblike datuma bodo prezrte. Datumi s privzeto vrednostjo praznega niza ("") veljajo za navadno besedilo.

Primer:

Vzemimo besedilno datoteko »myFile.csv« z naslednjo vsebino:

Ime,DatumRojstva,Naslov,Kraj

Anna,2002/03/31,"Rue de l'église, 21",Toulouse

Fred,1998/05/04,"Rue Albert Einstein, 113A",Carcassonne

Spodnja primera v Basicu in Pythonu prebereta vsebino datoteko CSV v predmet Array.

V Basicu

  Dim arr As Variant
  arr = SF_Array.ImportFromCSVFile("C:\Temp\mojaDatoteka.csv", DateFormat := "YYYY/MM/DD")
  MsgBox arr(0, 3) ' Kraj
  MsgBox arr(1, 2) ' Rue de l'église, 21
  MsgBox arr(1, 3) ' Toulouse
 
V Pythonu

  from scriptforge import CreateScriptService
  svc = CreateScriptService("Array")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  arr = svc.ImportFromCSVFile(r"C:\Temp\mojaDatoteka.csv", dateformat = "YYYY/MM/DD")
  bas.MsgBox(arr[0][3]) # Kraj
  bas.MsgBox(arr[1][2]) # Rue de l'église, 21
  bas.MsgBox(arr[1][3]) # Toulouse
 

IndexOf

V enodimenzionalnem polju poiščite število, niz ali datum. Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.
Če je polje razvrščeno, mora biti zapolnjeno homogeno, kar pomeni, da morajo biti vsi njegovi elementi skalarji iste vrste (elementa Empty in Null sta prepovedana).
Rezultat metode je nepredvidljiv, če je polje razglašeno za razvrščeno, pa dejansko ni.
V razvrščenih poljih se izvede dvojiško iskanje. Sicer se polja enostavno pregleda od vrha do dna in elementi Empty in Null so prezrti.

Ta metoda vrne LBound(input array) - 1, če iskanje ni bilo uspešno.

Skladnja:

svc.IndexOf(array_1d: any[0..*], tofind: any, casesensitive: bool = False, sortorder: str = ''): int

Parametri:

array_1d: polje za pregled.

tofind: iskano število, datum ali niz.

casesensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami, le za primerjavo nizov (privzeta vrednost je False).

sortorder: vrstni red razvrščanja, možne vrednosti so "ASC" (naraščajoče), "DESC" (padajoče) in "" (nerazvrščeno, privzeta vrednost).

Primer:


  MsgBox SF_Array.IndexOf(Array("A","B","c","D"), "C", SortOrder := "ASC") ' 2
  MsgBox SF_Array.IndexOf(Array("A","B","c","D"), "C", CaseSensitive := True) ' -1
 

Insert

Elemente, nanizane kot argumente, vstavi v vhodno polje pred danim indeksom.
Argumenti so naključno vstavljeni. Vsak izmed njih je lahko skalar ali poljubna vrsta podpolja.

Skladnja:

svc.Insert(array_1d: any[0..*], before: int, arg0: any, [arg1: any] ...): any[0..*]

Parametri:

array_1d: predobstoječa matrika, lahko je prazna.

before: indeks elementa, pred katerim želimo vstavljati; mora biti v intervalu [LBound, UBound + 1].

arg0, arg2, ...: seznam elementov za vstavljanje v polje array_1d.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Insert(Array(1, 2, 3), 2, "a", "b")
    ' (1, 2, "a", "b", 3)
 

InsertSorted

Na njemu ustrezno mesto v razvrščeno polje vstavi nov element.
Polje mora biti homogeno zapolnjeno, kar pomeni, da morajo biti vsi njegovi elementi skalarji iste vrste.
Elementa Empty in Null sta prepovedana.

Skladnja:

svc.InsertSorted(array_1d: any[0..*], item: any, sortorder: str = 'ASC', casesensitive: bool = False): any[0..*]

Parametri:

array_1d: polje, v katerega bo vstavljena vrednost.

item: skalarna vrednost za vstavljanje, iste vrste kot obstoječi elementi polja.

sortorder: vrstni red razvrščanja, možni vrednosti sta "ASC" (naraščajoče, privzeto) in "DESC" (padajoče).

casesensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami, le za primerjavo nizov (privzeta vrednost je False).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.InsertSorted(Array("A", "C", "a", "b"), "B", CaseSensitive := True)
    ' ("A", "B", "C", "a", "b")
 

Intersection

Tvori množico, kot ničelno polje, tako da izvede operacijo preseka na obeh vhodnih poljih. Elementi rezultata se nahajajo v obeh poljih.
Polje rezultata je razvrščeno v naraščajočem vrstnem redu.
Obe vhodni polji morata biti homogeno zapolnjeni, kar pomeni, da morajo biti vsi njuni elementi skalarji iste vrste. Elementa Empty in Null sta prepovedana.
Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.

Skladnja:

svc.Intersection(array1_1d: any[0..*], array2_1d: any[0..*], casesensitive: bool = False): any[0..*]

Parametri:

array1_1d: prvo vhodno polje.

array2_1d: drugo vhodno polje.

CaseSensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami; velja za polja, zapolnjena z besedilnimi elementi (privzeta vrednost je False).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Intersection(Array("A", "C", "A", "b", "B"), Array("C", "Z", "b"), True)
    ' ("C", "b")
 

Join2D

Združi dvodimenzionalno polje z dvema ločiloma: prvim za stolpce, drugim za vrstice.

Skladnja:

svc.Join2D(array_2d: any [0..*, 0..*], [columndelimiter: str], [rowdelimiter: str], [quote: str]): str

Parametri:

array_2d: dvodimenzionalno polje, vsak njegov element mora biti besedilo, število, datum ali logična vrednost.
Datumi se pretvorijo v obliko LLLL-MM-DD uu:mm:ss.
Neveljavne elemente zamenja niz ničelne dolžine.

columndelimiter: ločilo med stolpci (privzeta vrednost je tabulator/Chr(9)).

rowdelimiter: ločilo med vrsticami (privzeta vrednost je LineFeed/Chr(10))

quote: če je True, zaščiti nize z dvojnimi narekovaji. Privzeta vrednost je False.

Primer:


  ' arr = | 1, 2, "A", [2020-02-29], 51, 2, "A", [2020-02-29], 5      |
  '    | 6, 7, "this is a string", 9, 106, 7, "this is a string", 9, 10 |
  Dim arr as Variant : arr = Array()
  arr = SF_Array.AppendRow(arr, Array(1, 2, "A", [2020-02-29], 51, 2, "A", [2020-02-29], 5))
  arr = SF_Array.AppendRow(arr, Array(6, 7, "this is a string", 9, 106, 7, "this is a string", 9, 10))
  Dim arrText as String
  arrText = SF_Array.Join2D(arr, ",", "/", False)
  ' 1,2,A,,51,2,A,,5/6,7,this is a string,9,106,7,this is a string,9,10
 

Prepend

Elemente, nanizane kot argumente, vstavi na začetek vhodnega polja.

Skladnja:

svc.Prepend(array_1d: any[0..*], arg0: any, [arg1: any] ...): any[0..*]

Parametri:

array_1d: predobstoječa matrika, lahko je prazna.

arg0, arg1, ...: seznam elementov, ki jih želite pripeti na začetek polja array_1d.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Prepend(Array(1, 2, 3), 4, 5)
    ' (4, 5, 1, 2, 3)
 

PrependColumn

Pripne nov stolpec na levo stran dvodimenzionalnega polja. Končno polje ima enako spodnjo mejo kot začetno dvodimenzionalno polje.

Skladnja:

svc.PrependColumn(array_2d: any[0..*, 0..*], column: any[0..*]): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: predobstoječa matrika, lahko je prazna. Če je to polje enodimenzionalno, šteje za zadnji stolpec ciljnega dvodimenzionalnega polja.

column: 1-dimenzionalno polje s toliko elementi, kolikor je vrstic v array_2d.

Primer:


  Dim a As Variant, b As variant
  a = SF_Array.PrependColumn(Array(1, 2, 3), Array(4, 5, 6))
    ' ((4, 1), (5, 2), (6, 3))
  b = SF_Array.PrependColumn(Array(), Array(1, 2, 3))
    ' ∀ i ∈ {0 ≤ i ≤ 2} : b(0, i) ≡ i
 

PrependRow

Doda novo vrstico na začetek dvodimenzionalnega polja. Končno polje ima enako spodnjo mejo kot začetno dvodimenzionalno polje.

Skladnja:

svc.PrependRow(array_2d: any[0..*, 0..*], row: any[0..*]): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: predobstoječa matrika, lahko je prazna. Če je to polje enodimenzionalno, šteje za zadnjo vrstico ciljnega dvodimenzionalnega polja.

row: enodimenzionalno polje s toliko elementi, kolikor je vrstic v array_2d.

Primer:


  Dim a As Variant, b As variant
  a = SF_Array.PrependRow(Array(1, 2, 3), Array(4, 5, 6))
    ' ((4, 5, 6), (1, 2, 3))
  b = SF_Array.PrependRow(Array(), Array(1, 2, 3))
    ' ∀ i ∈ {0 ≤ i ≤ 2} : b(i, 0) ≡ i
 

RangeInit

Inicializira novo ničelno polje s številskimi vrednostmi.

Skladnja:

svc.RangeInit(from: num, upto: num, [bystep: num]): num[0..*]

Parametri:

from: vrednost prvega elementa.

upto: zadnji element naj ne presega vrednosti UpTo.

bystep: razlika med dvema zaporednima elementoma (privzeto = 1).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.RangeInit(10, 1, -1)
    ' (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
 

Reverse

Vrne preobrnjeno enodimenzionalno vhodno matriko.

Skladnja:

svc.Reverse(array_1d: any[0..*]): any[0..*]

Parametri:

array_1d: polje, ki ga želimo preobrniti.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Reverse(Array("a", 2, 3, 4))
    ' (4, 3, 2, "a")
 

Shuffle

Vrne poljubno permutacijo enodimenzionalnega polja.

Skladnja:

svc.Shuffle(array_1d: any[0..*]): any[0..*]

Parametri:

array_1d: polje, ki ga želimo premešati.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Shuffle(Array(1, 2, 3, 4))
    ' Polje "a" je zdaj v naključnem zaporedju, npr. (2, 3, 1, 4)
 

Slice

Vrne podmnožico enodimenzionalnega polja.

Skladnja:

svc.Slice(array_1d: any[0..*], from: int, [upto: int]): any[0..*]

Parametri:

array_1d: polje, ki ga želite razrezati.

from: spodnji indeks v array_1d podpolja za izvlečenje (vključno s from).

upto: zgornji indeks array_1d podpolja za izvlečenje (vključno z upto). Privzeta vrednost je zgornja meja array_1d. Če je upto < from, bo vrnjeno polje prazno.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Slice(Array(1, 2, 3, 4, 5), 1, 3) ' (2, 3, 4)
 

Sort

Razvrsti enodimenzionalno polje po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu. Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.
Polje mora biti homogeno zapolnjeno, kar pomeni, da morajo biti vsi njegovi elementi skalarji iste vrste.
Elementa Empty in Null sta dovoljena. Običajno velja: Empty < Null < poljubna druga skalarna vrednost.

Skladnja:

svc.Sort(array_1d: any[0..*], sortorder: str, casesensitive: bool = False): any[0..*]

Parametri:

array_1d: polje za razvrščanje.

sortorder: vrstni red razvrščanja, možni vrednosti sta "ASC" (naraščajoče, privzeto) in "DESC" (padajoče).

casesensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami, le za primerjavo nizov (privzeta vrednost je False).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Sort(Array("a", "A", "b", "B", "C"), CaseSensitive := True)
    ' ("A", "B", "C", "a", "b")
 

SortColumns

Vrne permutacijo stolpcev v dvodimenzionalnem polju, razvščenih po vrednostih v podani vrstici.
Vrstica mora biti homogeno zapolnjena, kar pomeni, da morajo biti vsi njeni elementi skalarji iste vrste.
Elementa Empty in Null sta dovoljena. Običajno velja: Empty < Null < poljubna druga skalarna vrednost.

Skladnja:

svc.SortColumns(array_2d: any[0..*, 0..*], rowindex: int, sortorder: str, casesensitive: bool = False): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: dvodimenzionalno polje za razvrščanje.

rowindex: indeks vrstice, glede na katero bodo razvrščeni stolpci.

sortorder: vrstni red razvrščanja, možni vrednosti sta "ASC" (naraščajoče, privzeto) in "DESC" (padajoče).

casesensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami, le za primerjavo nizov (privzeta vrednost je False).

Primer:


  ' arr = | 5, 7, 3 |
  '    | 1, 9, 5 |
  '    | 6, 1, 8 |
  Dim arr as Variant : arr = Array(5, 7, 3)
  arr = SF_Array.AppendRow(arr, Array(1, 9, 5))
  arr = SF_Array.AppendRow(arr, Array(6, 1, 8))
  arr = SF_Array.SortColumns(arr, 2, "ASC")
  ' arr = | 7, 5, 3 |
  '    | 9, 1, 5 |
  '    | 1, 6, 8 |
 

SortRows

Vrne permutacijo vrstic v dvodimenzionalnem polju, razvščenih po vrednostih v podanem stolpcu.
Stolpec mora biti homogeno zapolnjen, kar pomeni, da morajo biti vsi njegovi elementi skalarji iste vrste.
Elementa Empty in Null sta dovoljena. Običajno velja: Empty < Null < poljubna druga skalarna vrednost.

Skladnja:

svc.SortRows(array_2d: any[0..*, 0..*], columnindex: int, sortorder: str, casesensitive: bool = False): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: polje za razvrščanje.

columnindex: indeks stolpca, glede na katerega bodo razvrščene vrstice.

sortorder: vrstni red razvrščanja, možni vrednosti sta "ASC" (naraščajoče, privzeto) in "DESC" (padajoče).

casesensitive: razločevanje med malimi in velikimi črkami, le za primerjavo nizov (privzeta vrednost je False).

Primer:


  ' arr = | 5, 7, 3 |
  '    | 1, 9, 5 |
  '    | 6, 1, 8 |
  Dim arr as Variant : arr = Array(5, 7, 3)
  arr = SF_Array.AppendRow(arr, Array(1, 9, 5))
  arr = SF_Array.AppendRow(arr, Array(6, 1, 8))
  arr = SF_Array.SortRows(arr, 0, "ASC")
  ' arr = | 1, 9, 5 |
  '    | 5, 7, 3 |
  '    | 6, 1, 8 |
 

Transpose

Zamenja vrstice in stolpce v dvodimenzionalnem polju.

Skladnja:

svc.Transpose(array_2d: any[0..*, 0..*]): any[0..*, 0..*]

Parametri:

array_2d: dvodimenzionalno polje za transponiranje.

Primer:


  ' arr1 = | 1, 2 |
  '    | 3, 4 |
  '    | 5, 6 |
  arr1 = Array(1, 2)
  arr1 = SF_Array.AppendRow(arr1, Array(3, 4))
  arr1 = SF_Array.AppendRow(arr1, Array(5, 6))
  arr2 = SF_Array.Transpose(arr1)
  ' arr2 = | 1, 3, 5 |
  '    | 2, 4, 6 |
  MsgBox arr2(0, 2) ' 5
 

TrimArray

Iz enodimenzionalnega polja odstrani vse vnose Null in Empty ter vnose ničelne dolžine.
Nizi so okrajšani s funkcijo LibreOffice Basic Trim().

Skladnja:

svc.TrimArray(array_1d: any[0..*]): any[0..*]

Parametri:

array_1d: polje za obrezavo.

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.TrimArray(Array("A", "B", Null, " D "))
    ' ("A", "B", "D")
 

Union

Tvori množico, kot ničelno polje, tako da izvede operacijo unije na obeh vhodnih poljih. Elementi rezultata izvirajo iz poljubnega od obeh polj.
Polje rezultata je razvrščeno v naraščajočem vrstnem redu.
Obe vhodni polji morata biti homogeno zapolnjeni, kar pomeni, da morajo biti vsi njuni elementi skalarji iste vrste. Elementa Empty in Null sta prepovedana.
Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.

Skladnja:

svc.Union(array1_1d: any[0..*], array2_1d: any[0..*], casesensitive: bool = False): any[0..*]

Parametri:

array1_1d: prvo vhodno polje.

array2_1d: drugo vhodno polje.

casesensitive: samo če so polja izpolnjena z nizi (privzeta vrednost je False).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Union(Array("A", "C", "A", "b", "B"), Array("C", "Z", "b"), True)
    ' ("A", "B", "C", "Z", "b")
 

Unique

Sestavite množico enkratnih vrednosti, ki izhajajo iz vhodnega polja.
Vhodno polje mora biti homogeno zapolnjeno, kar pomeni, da morajo biti vsi njegovi elementi skalarji iste vrste. Elementa Empty in Null sta prepovedana.
Primerjava besedil lahko razlikuje med velikimi in malimi črkami ali pa ne.

Skladnja:

svc.Unique(array_1d: any[0..*], casesensitive: bool = False): any[0..*]

Parametri:

array_1d: vhodna matrika.

casesensitive: samo če so polja izpolnjena z nizi (privzeta vrednost je False).

Primer:


  Dim a As Variant
  a = SF_Array.Unique(Array("A", "C", "A", "b", "B"), CaseSensitive := True)
    ' ("A", "B", "C", "b")
 
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic ali skriptih Python niso namenjeni.


Podprite nas!