Knjižnica ScriptForge

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite Orodja – Makri – LibreOffice Basic – Uredi in nato izberite vsebnik Makri LibreOffice.


Knjižnica ScriptForge je tvorijo razširljivo zbirko virov za skripte makrov za LibreOffice, ki jih prikličete iz makrov BASIC ali skriptov Python.

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


tip

Če želite izvedeti več o ustvarjanju in izvajanju skriptov Python s knjižnico ScriptForge, glejte stran pomoči Izdelava skriptov Python s knjižnico ScriptForge.


Opisani moduli in razredi se iz uporabniških skriptov kličejo kot storitve (Service). Za ta namen je izdelan generični konstruktor teh storitev za vsak jezik:


   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
   
  
note

Knjižnica ScriptForge Basic je na voljo od LibreOffice 7.1 naprej.
Modul Python scriptforge je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


Storitve, ki jih zagotavlja knjižnica ScriptForge

Kategorija

Storitve

LibreOffice Basic

Array
Dictionary
Exception

FileSystem
String
TextStream

Vsebina dokumenta

Base
Calc

Database
Document

Uporabniški vmesnik

Dialog
DialogControl
UI

Form
FormControl

Pripomočki

Basic
L10N
Platform

Services
Session
Timer


Storitev ScriptForge.Array

Ponuja zbirko metod za ravnanje z in preoblikovanje enodimenzionalnih polj (vektorjev) in dvodimenzionalnih polj (matrik). To vključuje operacije nad množicami, razvrščanje ter uvažanje in izvažanje besedilnih datotek.

Polj z več kot dvema dimenzijama ni možno uporabljati z metodami te storitve, edina izjema je metoda CountDims, ki sprejema polja poljubnih dimenzij.

Storitev SFDocuments.Base

Storitev Base ponuja številne metode in lastnosti, ki lajšajo upravljanje in ravnanje z dokumenti LibreOffice Base.

Ta storitev je tesno povezana s storitvijo Document, ki ponuja splošne metode za ravnanje z dokumenti LibreOffice, vključno z dokumenti programa Base. Zatorej storitev Base razširja storitev Document in ponuja dodatne metode, ki so specifične za dokumente programa Base, saj uporabnikom omogoča:

note

Ta storitev je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


Storitev ScriptForge.Basic

Storitev ScriptForge.Basic ponuja zbirko metod LibreOffice Basic, ki jih je moč izvajati v kontekstu Pythona. Metode storitve Basic imajo isto skladnjo in vedenje kot vgrajene funkcije Basica.

note

Ta storitev je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


Storitev SFDocuments.Calc

Knjižnica SFDocuments vsebuje metode in lastnosti, ki pomagajo pri upravljanju in ravnanju z dokumenti LibreOffice Calc.

Nekatere metode so generične za vse vrste dokumentov in se dedujejo iz storitve Document, medtem ko so druge metode specifične za modul SF_Calc.

Modul SF_Calc se osredotoča na:

Storitev SFDatabases.Database

Storitev Database zagotavlja dostop do zbirk podatkov, ki so vdelane ali opisane v dokumentih Base. Ta storitev zagotavlja metode za:

Storitev SFDialogs.Dialog

Storitev Dialog prispeva upravljanju pogovornih oken, ustvarjenih z Basicovim Urejevalnikom pogovornih oken. Vsaka instanca trenutnega razreda predstavlja posamezno pogovorno okno, prikazano uporabniku.

Storitev SFDialogs.DialogControl

Storitev DialogControl upravlja s kontrolniki, ki pripadajo pogovornemu oknu, določenemu z Urejevalnikom pogovornih oken Basica. Vsaka instanca trenutne storitve predstavlja posamezen kontrolnik v pogovornem oknu.

Pozornost je nastavljena na pridobivanje in določanje vrednosti, prikazanih na kontrolnikih pogovornega okna. Oblikovanje je dostopno prek lastnosti XControlModel in XControlView.

Upoštevajte, da so enkratne vsebine lastnosti DialogControl.Value razlikujejo glede na vrsto kontrolnika.

Posebna pozornost velja za drevesne kontrolnike. Drevo je enostavno napolniti: vejo po vejo ali pa z množico vej naenkrat. Napolnjevanje drevesnega kontrolnika se lahko izvede statično ali dinamično.

Storitev ScriptForge.Dictionary

Slovar je zbirka parov ključ-element

Storitev SFDocuments.Document

Knjižnica SFDocuments vsebuje metode in lastnosti, ki lajšajo upravljanje in ravnanje z dokumenti LibreOffice.

Metode, ki veljajo za vse vrste dokumentov (besedilne dokumente, preglednice, predstavitve itn.) so vključene v storitev SFDocuments.Document. Nekaj primerov:

Storitev ScriptForge.Exception

Storitev Exception je nabor metod za razhroščevanje kode skriptov Basic in Python ter za ravnanje ob napakah v skriptih Basic.

V primeru napake v skriptih Basic ob izvajanju lastnosti in metode storitve Exception pomagajo identificirati kontekst napake in omogočajo ravnanje z njo.

Storitev ScriptForge.FileSystem service

Storitev FileSystem vključuje metode za ravnanje z datotekami in mapami. Sledi nekaj primerov funkcionalnosti, ki jih zagotavlja ta storitev:

Storitev SFDocuments.Form

Storitev Form ponuja metode in lastnosti za upravljanje z obrazci v dokumentih LibreOffice. Storitev podpira obrazce v dokumentih programov Base, Calc in Writer ter omogoča, da:

Storitev SFDocuments.FormControl

Storitev FormControl omogoča dostop do kontrolnikov, ki pripadajo obrazcu, podobrazcu ali kontrolniku tabele FormDocument. Vsaka instanca storitve FormControl se nanaša na posamezen kontrolnik v obrazcu. Ta storitev omogoča uporabnikom:

Storitev ScriptForge.L10N

Ta storitev zagotavlja številne metode, ki se nanašajo na prevod nizov z minimalnim vplivom na izvorno kodo programa. Metode, ki jih zagotavlja storitev L10N, lahko predvsem uporabite za:

Storitev ScriptForge.Platform

Storitev Platform ponuja zbirko lastnosti o trenutnem izvajalnem okolju in kontekstu, kot so:

Storitev ScriptForge.Services

Knjižnica ScriptForge je zgrajena nad razširljivo zbirko t.i. storitev, "Services".
Ta zbirka je implementirana kot kategorije knjižnic Basic ali modulov Python:

 1. standardna knjižnica ScriptForge, ki je del paketa LibreOffice;

 2. številne "povezane" knjižnice, ki so tudi del paketa LibreOffice;

 3. poljubna uporabniška razširitev LibreOffice, ki želi ustrezati istemu ogrodju.

Storitev ScriptForge.Session

Storitev Session obsega različne splošne metode glede:

Storitev ScriptForge.String

Storitev String ponuja zbirko metod za obdelavo nizov. S temi metodami lahko:

Storitev ScriptForge.TextStream

Storitev TextStream se uporablja za zaporedno branje in pisanje v datoteke, odprte ali ustvarjene s storitvijo ScriptForge.FileSystem.

Metodi OpenTextFile in CreateTextFile iz storitve FileSystem vrneta instanco storitve TextStream.

Storitev ScriptForge.Timer

Storitev Timer meri pretečeni čas ob izvajanju uporabniških skriptov.

Timer meri trajanje. Lahko je:

Storitev ScriptForge.UI

Storitev UI (User Interface, angl. za uporabniški vmesnik) poenostavlja identifikacijo in ravnanje z različnimi okni, ki tvorijo celoten program LibreOffice:

Opomba: drugi, neopisani moduli ScriptForge so rezervirani za interno uporabo. Njihova vsebina se lahko spremeni brez opozorila.

warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic niso namenjeni.


Podprite nas!