Splošno

Definira lastnosti izbranega pogovornega okna ali kontrolnika. Katere lastnosti so na razpolago, je odvisno od vrste izbranega kontrolnika. Naslednje lastnosti zatorej niso zna razpolago za vsako vrsto kontrolnika.

Barva ozadja

Navedite barvo ozadja za tenutni kontrolnik.

Besedilo pomoči

Vnesite besedilo za pomoč, ki se prikazuje kot namig (pomoč v oblačku), če se z miško ustavite nad kontrolnikom.

Datum

Določa privzeti datum, prikazan v kontrolniku Datum.

Datum maks.

Določite zgornjo mejo za kontrolnik za datume.

Datum min.

Določite spodnjo mejo za kontrolnik za datume.

Decimalna natančnost

navedite število decimalnih mest, ki se jih kaže za numerični ali valutni kontrolnik.

Dosledna oblika

Izberite »Da«, če želite, da se v numerični, valutni, časovni in koledarski kontrolnik vnašajo samo dovoljeni znaki.

Drsna vrednost

Navedite začetno vrednost za kontrolnik drsnega traku. S tem je določena začetna lega drsnega traku.

Drsna vrednost maks.

Navedite maksimalno vrednost za kontrolnik drsnega traku.

Drsna vrednost min.

Navedite minimalno vrednost za kontrolnik drsnega traku.

Drsni trak

Doda vrsto drsnega traku, ki jo navedete v besedilnem polju.

Drsni trak

Doda vrsto drsnega traku, ki jo navedete v besedilnem polju.

Grafika

Navedite vir grafike za gumb ali slikovni kontrolnik. Kliknite »...« za izbiro datoteke.

Ime

Vstavite ime za trenutni kontrolnik. To ime se uporablja za identifikacijo kontrolnika.

Izbor

Navaja zaporedje izbranih elementov, pri čemer je prvi element označen z »0«. Če želite izbrati več kot en element, mora biti večkratni izbor aktiviran.

Kliknite gumb ..., da odprete pogovorno okno Izbor.

Kliknite element oziroma elemente, ki jih želite izbrati. Prepričajte se, da je možnost za večkratni izbor aktivirana, če želite, da se lahko izbere več kot en element.

Koren prikazan

Določa, ali naj bo korensko vozlišče drevesnega kontrolnika prikazano.

Če možnost Koren prikazan nastavite na FALSE, korensko vozlišče modela ni več veljavno vozlišče za drevesni kontrolnik in ga ni mogoče uporabiti z nobeno metodo XTreeControl.

Privzeta vrednost je TRUE.

Ločilo tisočic

Izberite »Da«, če želite v numeričnih in valutnih kontrolnikih kazati ločila za tisočice.

Majhna sprememba

Določite število enot za drsenje, ko uporabnik klikne puščico na drsnem traku.

Maks. čas

Navedite največjo vrednost časa za časovni kontrolnik.

Maska znakov

Navedite začetne vrednosti, ki naj jih kaže kontrolnik z vzorcem. To pomaga uporabniku prepoznati vrednosti, ki jih kontrolnik z vzorcem dopušča. Masko z literali omejuje oblika, navedena v maski za urejanje.

Merilo

Prilagodi velikost podobe, da ustreza velikosti kontrolnika.

Min. čas

Navedite najmanjšo vrednost časa za časovni kontrolnik.

Nabor znakov

Izberite pisavo za prikaz vsebine trenutnega kontrolnika.

Največja dolžina besedila

Navedite navečje dovoljeno število znakov,ki jih uporabnik lahko vnese.

Naslov

Navedite naslov pogovornega okna. Kliknite obrobo pogovornega okna, da ga izberete.

Naslovi se uporabljajo za označevanje pogovornih oken in lahko vsebujejo samo eno vrstico. Pri delu z makri ne pozabite, da se na kontrolnike sklicujejo zgolj prek njihove lastnosti Ime.

Natisni

Izberite »Da«, če želite, da se trenutni kontrolnik iztiska hkrati z dokumentom.

Oblika zapisa datuma

Določite obliko, ki jo želite za kontrolnik za datume. Kontrolnik za datume interpretira vnos uporabnika odvisno od te nastavitve za obliko.

Oblika zapisa časa

Izberite obliko, ki naj jo uporabljajo kontrolniki za čas.

Obroba

Navedite barvo obrobe za trenutni kontrolnik.

Omogočeno

Izberite »Da«, da kontrolnik aktivirate. Če je kontrolnik deaktiviran, se bo v pogovornem oknu kazal v sivi barvi.

Oznaka

Navaja nalepko za trenutni kontrolnik. Nalepka se prikazuje hkrati s kontrolnikom.

Če želite večvrstične nalepke, lahko novo vrstico v nalepko vnesete ročno tako, da pritisnete tipki dvigalka+vnašalka.

PoložajX

Navedite razdaljo trenutnega kontrolnika od levega roba pogovornega okna.

PoložajY

Navedite razdaljo trenutnega kontrolnika od zgornjega roba pogovornega okna.

Pomikalnik

Izberite »Da«, da dodate pomikalnike numeričnim, valutnim, časovnim in koledarskim kontrolnikom, s čimer omogočite, da se vnesene vrednosti veča ali manjša s pomočjo gumbov s puščicami.

Ponovi

Ponovi sprožene dogodke, če uporabnik na kontrolniku, kot je pomikalnik ali drsni trak, pritiska na gumb miške.

Poravnava

Navedite poravnavo za izbrani kontrolnik.

Povečaj/zmanjšaj vrednost

Navedite vrednost za povečanje in zmanšanje pri pomikalnikih.

Prikaži korenske ročice

Določa, ali naj bodo ročice vozlišč prikazane tudi na ravni korena.

Privzeta vrednost je TRUE.

Prikaži ročice

Določa, ali naj bodo ročice vozlišč prikazane.

Ročice so črtkane črte, ki podajajo hierarhijo drevesnega kontrolnika.

Privzeta vrednost je TRUE.

Prikliče urejanje vozlišča ustavitve

Določa, kaj se zgodi, ko je urejanje prekinjeno z izborom drugega vozlišča v drevesu, spremembo podatkov drevesa ali na kak drug način.

Če to lastnost nastavite na TRUE, bodo spremembe samodejno shranjene ob prekinitvi urejanja. FALSE pomeni, da bo urejanje preklicano in vse spremembe izgubljene.

Privzeta vrednost je FALSE.

Privzeti gumb

Izberite »Da«, če želite trenutni gumb – kontrolnik kot privzeto izbiro za okno. Kadar pritisnete na vračalko v pogovornem oknu, se aktivira privzeti gumb.

Razvrsti

Navedite vrstni red, po katerem bodo kontrolniki prejeli pozornost, kadar se v pogovornem oknu uporabi tabulator. Kadar vstopite v pogovorno okno, bo pozornost dobil kontrolnik z najnižjo zapovrstno vrednostjo (0). Z vsakim ponovnim pritiskom na tabulator prestavite pozornost na drugi kontrolnik, po vrsti, kot je navedeno z njihovim vrstnim redom.

Ob začetku dobijo kontrolniki številke v zaporednem vrstnem redu, kot jih dodajate pogovorni strani. Vrstni red kontrolnikov pa lahko spremenite. LibreOffice Basic samodejno preverja vrstne številke, tako da ne prihaja do dvojnikov. Kontrolniki, ki ne morejo prejeti pozornosti, ravno tako dobijo svojo zaporedno številko, vendar jih tipka tabulator preskoči.

Ročni prelom vrstice

Izberite »Da«, če hočete znotraj mnogovrstičnih kontroilnikov dovoliti ročni prelom vrstice.

Samo za branje

Izberite »Da«, če hočete preprečiti, da bi uporabnik spreminjal vrednost v trenutnem kontrolniku. Kontrolnik je aktiviran in lahko prevzame pozornost, ne pa ga mogoče spremeniti.

Samozapolni

Izberite »Da«, če želite za izbrani kontrolnik funkcijo samozapolni.

Skriti znaki

Vnesite znak, ki naj se kaže namesto znakov, ki jih tipka uporabnik. Uporablja se za vnašanje gesel v kontrolnike z besedilom.

Spustno polje

Izberite »Da«, če hočete za seznamska ali kombinirana polja aktivirati spustno možnost. Kontrolnik v obliki spustnega polja ima gumb s puščico, s katero lahko, če nanj kliknete, odprete seznam z obstoječimi vnosi v kontrolnik.

Stanje

Izberite izbirni stanje za trenutni kontrolnik.

Stran (korak)

Navedite številko strani v pogovorni strani, za katero je trenutni kontrolnik namenjen, oziroma številko pogovorne strani, ki jo želite urejati. Če ima pogovorno okno eno samo stran, postavite vrednost za Stran (korak) na 0.

NastaviteStran (korak) = 0, če želite, da je kontrolnik viden na vseh straneh pogovornega okna.

Če želite med izvajanjem programa zamenjati strani v pogovornem oknu, morate sestaviti makro, ki spreminja vrednost Stran (Korak).

Tabulatorsko mesto

Izberite vedenje trenutnega kontrolnika, kar se uporabe Tabulatorjatiče.

Privzeto

Z uporabo tabulatorja dobivajo pozornost samo kontrolniki za vnos. Kontrolniki brez vnosa, kot so npr. naslovi, so izpuščeni.

Ne

Med uporabo tabulatorja pozornost kontrolnik preskoči.

Da

Kontrolnik je mogoče izbrati s tabulatorko.


Trojno stanje

Izberite »Da« za potrditveno polje, če želite, da ima tri stanja na razpolago (potrjeno, nepotrjeno, obarvano sivo) namesto dveh (potrjeno in nepotrjeno).

URL pomoči

Navedite URL za pomoč, ki jo pokličete, če pritisnete F1 s pozornostjo na konkretnem kontrolniku. Uporabite npr. obliko HID:1234, da pokličete pomoč z ID 1234.

Okoljsko spremenljivko HELP_DEBUG nastavite na vrednost 1, če želite namesto razširjenih namigov videti številke pomoči Help-ID.

Uredi masko

Določite obliko, ki ga želite za kontrolnik z vzorcem. Gre za kodo iz znakov, s katero se definira vhodna oblika za kontrolnik.

Za vsak znak, ki ga vnese uporabnik, morate v urejevalni maski navesti maskirni znak, da vnesene vrednosti omejite na vrednosti v spodnjem seznamu:

Znak

Pomen

L

Konstantno besedilo. Tega znaka uporabnik ne more spremeniti.

a

Na tem mestu je mogoče vnesti znake a-z. Če je vtipkana velika črka, jo samodejno spremeni v malo črko.

A

Na tem mestu je mogoče vnesti znake A-Z. Male črke se ob vnosu samodejno spreminjajo v velike črke.

c

Na tem mestu je mogoče vnesti znake a-z in 0-9. Če je vtipkana velika črka, jo samodejno spremeni v malo črko.

C

Na tem mestu je mogoče vnesti znake a-z in 0-9. Male črke se samodejno spreminjajo v velike črke.

N

Dovoljen je samo vnos znakov od 0 do 9.

x

Vnesti je dovoljeno le natisljive znake.

X

Vnesti je dovoljeno le natisljive znake. Male črke so samodejno pretvorjene v velike črke.


Usmerjenost

Navedite usmerjenost za drsni trak.

Valutni simbol

Vnesite simbol za valuto, ki naj se uporablja v kontrolnikih za valute.

Valutni simbol

Izberite »Da«, če želite v valutnih kontrolnikih pred številom kazati znak za valuto.

Velika sprememba

Določa število enot za drsenje, ko uporabnik klikne območje med drsnikom in puščicami na drsniku.

Večkratni izbor

Izberite »Da«, če hočete dovoliti izbiro več vnosov v seznamskemu kontrolniku.

Večvrstični vnos

Izberite »Da«, če hočete dovoliti vnos več vrstic v kontrolnik. Pri vnosu uporabljajte vnašalko za ročni prelom vrstice v kontrolniku.

Vidna velikost

Navedite dolžino drsnika na drsnem traku.

Višina

Navedite višino trenutnega kontrolnika ali pogovornega okna.

Višina vrstice

Določa višino sleherne vrstice v drevesnem kontrolniku v slikovnih točkah.

Če je navedena vrednost manjša ali enaka nič, je višina vrstice enaka višini najvišje vrstice.

Privzeta vrednost je 0.

Vnosi na seznam

Navedite vnose za seznamski kontrolnik. En vnos v seznam zaseda eno vrstico. Za novo vrstico pritisnite tipki dvigalka+vnašalka.

Vrednost

Navedite vrednost za trenutni kontrolnik.

Vrednost maks.

Navedite maksimalno vrednost za trenutni kontrolnik.

Vrednost min.

Navedite minimalno vrednost za trenutni kontrolnik.

Vrednost napredka

Navedite vrednost za napredek v kontrolniku za vrstico napredka.

Vrednost napredka maks.

Navedite maksimalno vrednost za napredek v kontrolniku za vrstico napredka.

Vrednost napredka min.

Navedite minimalno vrednost za napredek v kontrolniku za vrstico napredka.

Vrsta gumba

Izberite vrsto gumba. Vrsta gumba odloča o tem, za kakšno akcijo bo pri gumbu šlo.

Vrsta izbora

Določa izbirni način, ki je vključen za ta drevesni kontrolnik.

Za urejanje

Določa, ali je vozlišča drevesnega kontrolnika dovoljeno urejati.

Privzeta vrednost je FALSE.

Zakasnitev

Navaja zakasnitev v milisekundah med dogodki, ki jih sproža drsni trak. Dogodek se sproži, če kliknete na puščico na drsnem traku ali pa če kliknete na njegovo ozadje. Sproženi dogodek se ponavlja, če med tem, ko ste kliknili na puščico na drsnem traku ali pa na njegovo ozadje, držite gumb na miški pritisnjen. Če želite, lahko vnesete skupaj s številko tudi veljavno enoto za čas, npr. 2 s ali 500 ms.

Širina

Navedite širino trenutnega kontrolnika ali pogovornega okna.

Število vrstic

Vnesite število vrstic, ki naj se kažejo v seznamskem kontrolniku. Za kombinirana polja je nastavitev veljavna le v primeru, če je spustna opcija aktivirana.

Podprite nas!