Prepoznavanje operacijskega sistema

Prepoznavanje operacijskega sistema lahko izvedete z jezikom Python ali Basic.

note

LibreOffice Basicu manjka domorodno prepoznavanje macOS, medtem ko je lastnost ComputerName na voljo le v okoljih Windows. Klici Basica na makre Python pomagajo pri premoščanju takšnih omejitev.


Z uporabo razreda Python:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Uporaba razrednega modula Basic:

tip

LibreOffice Basic ne prepozna sistema macOS. Identifikacija platforme je tako možna z uporabo programskega vmesnika API LibreOffice (angl. Application Programming Interface).    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Vrni ime platforme kot "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Sklepanje po funkciji "Tools.UCB.ShowHelperDialog"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Primeri:

S Pythonom

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # lastnost predmeta

True

>>> input(Platform().OSName) # lastnost predmeta

Darwin

Izberite Orodja – Makri – Zaženi makro.


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Z LibreOffice Basicom


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ‘ instanca razreda Platform
      MsgBox p.isLinux ‘ lastnost predmeta
      Print p.isWindows, p.OSName ‘ lastnosti predmeta
    End Sub ' Platform_example
  

Podprite nas!