Ustvarjanje poslušalcev dogodkov

Dogodki, ki jih prožijo pogovorna okna, dokumenti, obrazci ali grafični kontrolniki, so lahko povezani z makri, kar imenujemo programiranje na podlagi dogodkov. Najpogostejša načina za povezovanje dogodkov z makri sta prek zavihka Dogodki v meniju Orodja – Prilagodi in prek podokna Lastnosti kontrolnika v Urejevalniku pogovornih oken v meniju Orodja – Makri – Organiziraj pogovorna okna.

Grafični artefakti, vnosi prek tipkovnice, poteze miške in druge interakcije med človekom in strojem je mogoče nadzorovati z uporabo poslušalcev UNO, ki sledijo vedenju uporabnika. Poslušalci so alternativa dinamični programski kodi za dodelitev makrom. Eden lahko ustvari toliko poslušalcev UNO, kot je dogodkov, ki jih želi spremljati. En poslušalec lahko obravnava tudi več kontrolnikov uporabniškega vmesnika.

Ustvarjanje poslušalca dogodkov

Poslušalci so priloženi kontrolnikom v pogovornih oknih, kot tudi dogodkom dokumentov ali obrazcev. Poslušalci se uporabljajo tudi pri ustvarjanju izvajalnih pogovornih oken ali pri sprotnem dodajanju kontrolnikov v pogovorno okno.

Ta primer ustvari poslušalca za kontrolnik Gumb1 pogovornega okna PogovornoOkno1 iz knjižnice Standardno.

S Pythonom


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python je prisluhnil ...'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Uporabnik je potrdil pogovorno okno.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Uporabnik je preklical pogovorno okno.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Ustvari pogovorno okno iz njegovega mesta """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Poslušanje in štetje klikov gumbov """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # obvezna rutina
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgBox.py in mapa {namestitev}/program/ vsebujeta nekaj primerov poslušalcev gumbov.

Z LibreOffice Basicom


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic je prisluhnil ...«
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Uporabnik je potrdil pogovorno okno.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Uporabnik je preklical pogovorno okno.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Poslušanje in štetje klikov gumbov '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' vaša koda sodi sem
     End Sub ' awt_disposing
   

Drugi poslušalci dogodkov

Poslušalci so običajno kodirani skupaj z odpiranjem pogovornega okna. Možni so številni pristopi glede poslušalca, kot so obravnalniki dogodkov za pogovorna okna ali spremljevalci dogodkov za dokumente in obrazce.

Podprite nas!