Spremljanje dogodkov dokumenta

Poleg dodeljevanja makrov dogodkom lahko spremljamo dogodke, ki jih prožijo dokumenti LibreOffice. Oddajniki API (Application Programming Interface) so odgovorni za klicanje skriptov dogodkov. Za razliko od poslušalcev, ki zahtevajo določitev vseh podprtih metod, tudi če ostanejo neuporabljene, zahtevajo spremljevalniki dokumentov le dve metodi poleg skriptov, vezanih na dogodke.

Poslušanje dogodkov dokumenta

Spremljanje je tu ilustrirano z jezikoma Basic in Python z uporabo objektnega programiranja. Za dodeljevanje skripta OnLoad dogodku Open Document zadostuje, da iniciirate in zaključite spremljanje dogodka dokumenta. Prek menijskega ukaza Orodja – Prilagodi in zavihka Dogodki lahko dodelite posamične skripte.

Prestrezanje dogodkov pomaga pri nastavljanju pred- in po-pogojev skriptov, kot je nalaganje in odlaganje knjižnic ali sledenje obdelovanja skripta v ozadju. Uporaba modula Access2Base Trace ilustrira ta drugi kontekst.

S Pythonom

Sledenje dogodkom se prične z instanciranjem predmeta in se konča, ko Python predmet sprosti. Poročanje o povzročenih dogodkih poteka prek konzole Access2Base.

note

Dogodke OnLoad in OnUnload lahko uporabimo za določitev oz. oddoločitev poti programov Python. Opisani sta kot Dokument odprt (ang. Open document) in Dokument zaprt (ang. Document closed).     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Spremljaj dogodke dokumenta """
       '''
       prilagojeno iz »Skript Python za spremljanje dogodka OnSave« v
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Spremljevalnik dogodkov dokumenta """
         ''' poročaj z uporabo konzole Access2Base.Trace ALI
         poročaj v 1. delovnem listu, 1. stolpcu v dokumentih Calc '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # odstrani znak komentarja le za dokumente Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Začni spremljati dogodke dokumenta
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Dogodki dokumenta se izpišejo v 1. stolpec preglednice Calc """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # Čimprej OnLoad/OnNew
         """ Začni spremljati dogodke dokumenta """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dogodki dokumenta se beležijo", True)
       
       def sleep(self, *args): # Čim kasneje OnUnload (neobvezno)
         """ Prenehaj spremljati dogodke dokumenta """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dogodki dokumenta so zabeleženi", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Prestrezi vse dogodke dokumenta """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # samo za dokumente Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Sprosti vse dejavnosti """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Dogodek »Odpri dokument«
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # Dogodek »Dokument se je zaprl«
       pass # (neobvezno) izvršeno, ko je zavržen
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       konzola v ospredju/ozadju za poročanje/beleženje izvajanja programa.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Izpiši seznam prostih elementov v konzoli """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Pripni sporočilo dnevnika v konzolo, neobvezno pobaraj uporabnika """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Določi spodnjo mejo beleženja sporočil """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Prikaži vsebino/pogovorno okno konzole """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Bodite pozorni na napačno črkovanje metode documentEventOccured, ki deduje tipkarsko napako iz vmesnika API LibreOffice.


Ikona namiga

Dogodka Zaženi program (angl. Start application) in Zapri program (angl. Close application) lahko uporabljamo za določitev oz. preklic poti Python za skripte uporabnika ali LibreOffice. Na analogen način lahko knjižnice ali module Python na temelju dokumenta naložimo in sprostimo z uporabo dogodkov Odpri dokument (angl. Open document) in Zapri dokument (angl. Document closed). Za podrobnosti glejte Uvažanje modulov Python.


Z LibreOffice Basicom

Skript Onload je dodeljen dogodku Open document prek menijskega ukaza Orodja – Prilagodi, zavihka Dogodki. Spremljanje dogodkov se prične s trenutkom, ko je inicializiran predmet ConsoleLogger, in se povsem konča, ko ga pogon Basic sprosti. Dogodek OnLoad naloži potrebne knjižnice Basic, medtem ko o ujetih dogodkih poroča z uporabo modula Access2Base.Trace.


     REM Modul controller.Events
     Option Explicit
     Private _obj As Object ' instanca controller.ConsoleLogger
       
     	Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Odpri dokument <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM Modul razredov controller.ConsoleLogger
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' predmet vzorca oblikovanja ADAPTER, ki bo instanciran v dogodku »Odpri dokument«
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' KONSTRUKTOR/DESTRUKTOR
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' ČLANI
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Sistemsko-odvisno ime datoteke '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODE
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Spremljaj dogodke dokumenta '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Inicializiraj beleženje dogodkov dokumenta '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dogodki dokumenta se beležijo", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Zaključi beleženje dogodkov dokumenta '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dogodki dokumenta so zabeleženi", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Tukaj sledi vaša koda za obravnavane dogodke
   
warning

Bodite pozorni na napačno črkovanje metode documentEventOccured, ki deduje tipkarsko napako iz vmesnika API LibreOffice.


Odkrivanje dogodkov dokumentov

Predmet oddajalnika API ponuja seznam dogodkov, za katere je odgovoren:

S Pythonom


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Pokaži dogodke dokumenta """
       '''
       prirejeno po DisplayAvailableEvents(), ki ga je napisal A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Razširitev APSO (Alternative Python Script Organizer) se uporablja za upodobitev podatkov o dogodkih na zaslonu.


Z LibreOffice Basicom


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Pokaži dogodke dokumenta '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Podprite nas!