Klicanje skriptov Python iz Basica

Skripte Python lahko kličete iz makrov LibreOffice Basic, s čimer pridobite pomembne funkcionalnosti, kot so:

tip

Priporočljivo je, da se dobro spoznate z jezikom LibreOffice Basic in vmesnikom Application Programming Interface (API), preden se iz skripte v Basicu sklicujete na Python, JavaScript ali drug skriptni mehanizem.


Pridobivanje skriptov v jeziku Python

Skripti Python so lahko zasebni, v skupni rabi ali vdelani v dokumente. Da bi jih izvajali, mora LibreOffice Basic poznati lokacije skriptov Python. Izvajanje skriptov Python omogočite z iskanjem predmetov UNO, ki so skladni z vmesnikom com.sun.star.script.provider.XScript:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Zagrabi predmet skripta Python pred izvajanjem
       ' Argumenti:
       '  macro/makro  : kot "library/module.py$macro" ali "module.py$macro"
       '  location/mesto: kot "document", "share", "user" ali ENUM(eration/oštevilčenje)
       ' Rezultat:
       '  locirana UNO-storitev com.sun.star.script.provider.XScript'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' Združljivo s com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Izvajanje skriptov Python

Ogrodje skriptov vmesnika programiranja LibreOffice API (angl. Application Programming Interface) podpira izvajanje skriptov med Pythonom in Basicom ter drugimi podprtimi programskimi jeziki. Argumente lahko podajate skozi klice, če gre za primitivne vrste podatkov, ki jih prepoznata oba jezika, in če jih ogrodje API ustrezno pretvori.

Skladnja

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

imeOpSistema = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_outs je matrika

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Primeri vdelanih skriptov

Spodnji rutini ComputerName in GetFilelen kličeta svoja ekvivalenta v Pythonu z uporabo prej omenjene funkcije GetPythonScript. Izjeme niso podrobno obravnavane.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Lastnosti so podprte
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Ime delovne postaje'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Velikost datoteke v bajtih'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' skript iz dokumenta
       ISPERSONAL As String ' skript uporabnika
       ISSHARED As String ' Makro LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED As String ' skript iz dokumenta
         .ISPERSONAL = "user" ' skripti uporabnika
         .ISSHARED = "share" ' Makro LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Klicana sta dva različna modula Python. Lahko sta vdelana v trenutni dokument ali shranjena v datotečnem sistemu. Preverjanje vrste argumentov je zavoljo jasnosti preskočeno:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Primeri osebnih skriptov in skriptov v skupni rabi

Mehanizem za klicanje zasebnih ali skupnih skriptov Python je identičen tistemu za vdelane skripte. Imena knjižnic se preslikajo v mape. Izračun uporabniškega profila LibreOffice in datotečnih poti do modulov v skupni rabi je možno opraviti po navodilih Pridobivanje informacij o seji. Spodnji podprogrami OSName, HelloWorld in NormalizePath kličejo svoje ekvivalente v Pythonu z uporabo prej omenjene funkcije GetPythonScript. Izjeme niso podrobno obravnavane.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Lastnosti so podprte
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Ime platforme kot »Linux«, »Darwin« ali »Windows«'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Vzorec LibreOffice Python v skupni rabi'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Odstrani odvečne '\..' v poti'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Standardni moduli Python

V LibreOffice vdelani Python vsebuje številne standardne knjižnice, ki so vam lahko v pomoč, saj obsegajo bogat nabor funkcij, kot so:

Podprite nas!