Panel tabuľky

Panel Tabuľka obsahuje funkcie, potrebné pre prácu s tabuľkou. Objaví sa, pokiaľ umiestnite kurzor do tabuľky.

Insert Table

Vloží tabuľku do dokumentu. Môžete tiež kliknúť na šípku, presunutím vybrať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky, a potom kliknúť na poslednú bunku.

Ikonka

Tabuľka

Zo súboru

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Ikonka

Štýl čiary

Body

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Ikonka

Farba čiary (okrajov)

Body

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Ikonka

Okraje

Farba pozadia

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Farba pozadia

Zlúčiť bunky

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

Ikonka

Zlúčiť bunky

Text

Rozdelí bunku alebo skupinu buniek vodorovne alebo zvisle na počet, ktorý zadáte.

Ikonka

Rozdeliť bunky

Otočiť

Otvorí panel nástrojov, ktorý obsahuje funkcie na optimalizáciu riadkov a stĺpcov tabuľky.

Ikonka

Optimalizovať veľkosť

Zoskupiť

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Na stred

Zarovná obsah bunky na stred medzi horným a dolným okrajom bunky.

Text

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Vložiť riadky

Vloží do tabuľky jeden či viac riadkov pod umiestnenie kurzoru. Viac ako jeden riadok je možné vložiť pomocou zodpovedajúceho dialógu (vyberte Formát - Riadok - Vložiť) alebo pokiaľ pred kliknutím na ikonku označíte viac ako jeden riadok. Pri druhom spôsobe budú mať vložené riadky rovnakú výšku ako označené riadky.

Ikonka

Vložiť riadok

Vložiť stĺpec

Vloží do tabuľky jeden či viac stĺpcov za umiestnenie kurzoru. Viac ako jeden stĺpec je možné vložiť pomocou zodpovedajúceho dialógu (vyberte Formát - Stĺpec - Vložiť) alebo pokiaľ pred kliknutím na ikonku označíte viac ako jeden stĺpec. Pri druhom spôsobe budú mať vložené stĺpce rovnakú šírku ako označené stĺpce.

Ikonka

Vložiť stĺpec

Zmazať riadok

Zmazanie vybraného(ých) riadka(ov) z tabuľky.

Ikonka

Zmazať riadok

Zmazať stĺpec

Vymazanie vybraného(ých) stĺpca(ov) z tabuľky.

Ikonka

Zmazať stĺpec

Automatické formátovanie

Automaticky na aktuálnu tabuľku použije formáty vrátane písma, tieňovania a ohraničenia.

Vlastnosti tabuľky

Určuje vlastnosti vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, medzery, šírku stĺpca, okraje a pozadie.

Zoradiť

Zoradí vybrané odseky alebo riadky tabuľky abecedne alebo číselne. Môžete definovať až tri zoraďovacie kľúče a kombinovať alfanumerické a číselné zoraďovacie kľúče.

Celkom

Prevedie súčet hodnôt. Poznámka: ukazovateľ musí byť v bunke, v ktorej sa má súčet zobraziť.

Icon

Celkom

Please support us!