Vloženie obrázka zo súboru

  1. Choose Insert - Image.

  2. Vyberte súbor. V poli Typ súboru môžete zobrazenie obmedziť na určitý typ súboru.

  3. Kliknite na pole Odkaz ak chcete vytvoriť odkaz na pôvodný súbor.

    Ak je pole Odkaz zaškrtnuté, obrázok sa načíta pri každej aktualizácii a načítaní dokumentu. Vykonajú sa úpravy, ktoré ste určili pre miestnu kópiu obrázku v dokumente a obrázok sa zobrazí.

    Ak nie je pole Odkaz zaškrtnuté, vždy pracujete s kópiou, ktorá bola vytvorená pri prvom vložení obrázka.

    To embed graphics that were first inserted as links, go to Edit - Links and click the Break Link button.

  4. Ak chcete vložiť obrázok, kliknite na Otvoriť.

Vo východzom stave je vložený obrázok zarovnaný stred nad odsekom, do ktorého ste klikli.

Please support us!