Výpočty cez viac tabuliek

Výpočet v textovom dokumente môžete previesť aj s bunkami z viac než jednej tabuľky.

  1. Otvorte textový dokument, vložte doňho dve tabuľky a do niekoľkých buniek oboch tabuliek vpíšte číselné hodnoty.

  2. Kurzor umiestnite do prázdnej bunky jednej z tabuliek.

  3. Stlačte F2.

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. Kliknite do niektorej bunky obsahujúcej číselnú hodnotu, stlačte klávesu plus (+) a potom kliknite do inej bunky s číselnou hodnotou.

  6. Stačte Enter.

Panel vzorcov

Výpočty v textových dokumentoch

Výpočet zložitých vzorcov v textových dokumentoch

Výpočet a vloženie výsledku vzorca do textového dokumentu

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

Please support us!