Používateľsky definované ohraničenia v textových dokumentoch

Vybraným bunkám alebo celým tabuľkám môžete v aplikáciách Writer priradiť veľa rôznych druhov ohraničenia. Iné objekty v textových dokumentoch môžu mať taktiež používateľsky definované ohraničenie. Môžete napríklad priradiť ohraničenia štýlom stránky, rámcom alebo vloženým obrázkom a grafom.

  1. V tabuľke aplikácie Writer vyberte bunku alebo blok buniek.

  2. Choose Table - Properties.

  3. V dialógu kliknite na záložku Ohraničenie.

  4. Zvoľte možnosti ohraničenia, ktoré chcete použiť a kliknite na OK.

Možnosť Usporiadanie čiar je možné využiť na priradenie niekoľkých štýlov ohraničenia.

Výber buniek

V závislosti na označených bunkách vyzerá táto oblasť rôzne.

Výber

Oblasť usporiadania čiar

Vybraná jedna bunka v tabuľke s viac než jednou bunkou alebo kurzor vo vnútri tabuľky so žiadnou vybranou bunkou

one cell border

Jedna bunka v tabuľke, bunka je vybraná

one selected cell border

Bunky vybrané v stĺpci

column selected border

Bunky vybrané v riadku

row selected border

Celá tabuľka o 2x2 alebo viac bunkách je vybraná

block selected border


Východzie nastavenia

Pre nastavenie alebo východzie nastavenie viacerých ohraničení kliknite na jednu z ikon Východzie.

Príklady

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

default icons for borders

Teraz môžete zisťovať, ktoré čiary odstránia či nastavia ďalšie ikony.

Používateľom definované nastavenia

V oblasti Používateľom definované môžete kliknutím nastaviť či odstrániť jednotlivé čiary. Náhľad zobrazuje čiary v troch rôznych stavoch.

Opakovaným kliknutím na čiaru či roh prepínate medzi týmito troma stavmi.

Druhy čiar

Obrázok

Význam

Čierna čiara

solid line for border

Čierna čiara nastaví zodpovedajúce čiary vybraných buniek. Pri výbere štýlu čiary 0,05 pt sa čiara zobrazí bodkovane. Pri výbere štýlu dvojitej čiary sa zobrazia dvojité čiary.

Šedá čiara

gray line for border

Šedá čiara sa zobrazuje na čiarach, ktoré nebudú zmenené. Na danej pozícii nebude odstránená ani nastavená žiadna čiara.

Biela čiara

white line for border

Biela čiara sa zobrazuje na čiarach, ktoré budú odstránené.


Príklady

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Vyberte silný štýl čiary.

  3. Pre nastavenie spodného ohraničenia opakovane klikajte na spodnú hranu dokiaľ sa neobjaví silná čiara.

setting thick lower border

note

Všetky bunky v tabuľkách aplikácie Writer majú aspoň ľavé a dolné ohraničenie. Väčšina buniek na obvodu tabuľky má vo východzom stave priradené ohraničenie z viacerých strán.


warning

Ohraničenie, ktoré je v náhľade zobrazené biele, bude bunke odobrané.


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/border_character.xhp#border_character not found).

Definícia ohraničenia pre stránky

Definícia okrajov pre odseky

Please support us!