Klávesové skratky pre LibreOffice Writer

Klávesovými skratkami môžete urýchliť vykonanie bežných úloh v produkte LibreOffice. Táto sekcia obsahuje zoznam základných klávesových skratiek pre LibreOffice Writer.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Môžete tiež použiť všeobecné klávesové skratky v LibreOffice.

Funkčné klávesy pre LibreOffice Writer

Klávesové skratky

Efekt

F2

Panel vzorcov

+F2

Vložiť polia

F3

Dokončiť Automatický Text

+F3

Upraviť automatický text

Shift+F4

Vybrať ďalší rámček

Ctrl+Shift+F4

Zobraziť zdroj dát

F5

Navigátor zap/vyp

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

Zapnúť navigátor, prejsť na stranu číslo

F6

Spelling

+F7

Slovník synoným

F8

Režim rozširovania

+F8

Tieňovania poľa zap / vyp

Shift F8

Režim ďalšieho výberu

Ctrl+Shift+F8

Blokový režim výberu

F9

Aktualizovať polia

+F9

Zobraziť polia

Shift F9

Spočítaj tabuľku

+Shift+F9

Aktualizovať Vstupné Polia a Vstupné Zoznamy

+F10

Riadiace znaky zap/vyp

Styles window on/off

Shift+F11

Vytvoriť štýl

+F11

Prejsť do poľa Použiť štýl

+Shift+F11

Aktualizovať štýl

F12

Toggle Ordered List

+F12

Vložiť alebo upraviť Tabuľku

Shift+F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


Klávesové skratky pre LibreOffice Writer

Klávesové skratky

Efekt

+A

Vybrať všetko

+J

Do bloku

+D

Dvojité podčiarknutie

+E

Na stred

+A

Nájsť a Nahradiť

+Shift+P

Horný index

+L

Zarovnať vľavo

+R

Zarovnať vpravo

+Shift+B

Dolný index

Znovu previesť poslednú akciu

+0 (nula)

Apply Body Text paragraph style

+1

Použiť štýl odseku Nadpis 1

+2

Použiť štýl odseku Nadpis 2

+3

Použiť štýl odseku Nadpis 3

+4

Použiť štýl odseku Nadpis 4

+5

Použiť štýl odseku Nadpis 5

+Plus (+)

Vypočíta výraz obsiahnutý v označenom texte a výsledok skopíruje do schránky

+Pomlčka (-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+Kláves Mínus(-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+hviezdička * (iba na numerickej klávesnici)

Spustiť pole makra

+Shift+Medzerník

Nerozdeliteľné medzery. Nerozdeliteľné medzery sa nepoužívajú na delenie slov a nie sú rozširované pri zarovnaní do bloku.

Shift + Enter

Zalomenie riadku bez zmeny odseku

+Enter

Ručné zalomenie strany

+Shift+Enter

Zalomenie stĺpca vo viac stĺpcových textoch

+Enter

Inserting a new paragraph without numbering inside a list. Does not work when the cursor is at the end of the list.

+Enter

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

Šípka Vľavo

Presunúť kurzor vľavo

Shift+Šípka Vľavo

Presunúť kurzor doľava a označiť

šípka

Prejsť na začiatok slova

+Shift+Šípka Vľavo

Označenie textu slovo za slovom smerom vľavo

Šípka vpravo

Presunúť kurzor vpravo

Shift+Šípka vpravo

Presunúť kurzor doprava a označiť

šípka

Go to start of next word

+Shift+Šípka Vľavo

Označenie textu slovo za slovom smerom vpravo

Šípka Hore

Presunúť kurzor o jeden riadok vyššie

Shift+Šípka Hore

Označenie riadkov smerom hore

Ctrl+Šípka Hore

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Shift+Šípka Vľavo

Select to beginning of paragraph. Next keystroke extends selection to beginning of previous paragraph

Šípka Dole

Presunúť kurzor o riadok nižšie

Shift+Šípka Dole

Označiť riadky smerom dole

šípka

Move cursor to beginning of next paragraph.

+Shift+Šípka Vľavo

Select to end of paragraph. Next keystroke extends selection to end of next paragraph

Prejsť na začiatok riadku

Označiť text od pôvodnej pozície k začiatku riadku

Prejsť na koniec riadku

Označiť text od pôvodnej pozície ku koncu riadku

Prejsť na začiatok dokumentu

Prejsť a označiť text od pôvodnej pozície k začiatku dokumentu

Prejsť na koniec dokumentu

Prejsť a označiť text od pôvodnej pozície po koniec dokumentu

+PageUp

Prepnúť kurzor medzi textom a záhlavím

+PageDown

Prepnúť kurzor medzi textom a pätou

Vložiť

Režim vkladania zap/vyp

PageUp

Posunúť náhľad obrazovky smerom hore

Shift+PageUp

Posunúť náhľad obrazovky smerom hore a označiť ako blok

PageDown

Posunúť náhľad obrazovky smerom dole

Shift+PageDown

Posunúť náhľad obrazovky smerom dole a označiť ako blok

Vymazanie textu po koniec slova

+Shift+Backspace

Vymazanie textu k začiatku slova

V zozname: odstránenie prázdneho odseku pred aktuálnym odsekom

Vymazanie textu po koniec vety

+Shift+Backspace

Vymazanie textu k začiatku vety

+Tab

Ďalší návrh s Automatickým Dokončovaním Slov

+Shift+Tabulátor

Použitie predchádzajúceho návrhu s Automatickým Dokončovaním Slov

+Shift+P

Vloží obsah schránky.

+ double-click or + Shift + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Klávesové skratky

Efekt

šípka

Premiestnenie aktuálneho odseku alebo označených odsekov o jeden odsek smerom hore

šípka

Premiestnenie aktuálneho odseku alebo označených odsekov o jeden odsek smerom dole

Tabulátor

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Shift + Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


Klávesové Skratky pre Tabuľky v programe LibreOffice Writer

Klávesové skratky

Efekt

+A

Ak je bunka prázdna: Označí celú tabuľku. Inak: Označí obsah aktuálnej bunky. Ďalším stlačením tejto kombinácie kláves označí celú tabuľku.

+Home

Ak je aktuálna bunka prázdna: Premiestni kurzor na začiatok tabuľky. Inak: Prvým stlačením kombinácie premiestni kurzor na začiatok aktuálnej bunky, druhým stlačením premiestni kurzor na začiatok aktuálnej tabuľky a po treťom stlačení sa kurzor premiestni na začiatok dokumentu.

+End

Ak je aktuálna bunka prázdna: Premiestni kurzor na koniec tabuľky. Inak: Prvým stlačením tejto kombinácie premiestni kurzor na koniec aktuálnej bunky, druhým stlačením premiestni kurzor na koniec aktuálnej tabuľky a po treťom stlačením sa kurzor premiestni na koniec dokumentu.

+Tab

Pre rýchle vloženie poľa zo zoznamu podržte a dvojkliknite na vybrané pole.

šípka

Zväčšuje/zmenšuje veľkosť stĺpca/riadku na pravej/dolnej hrane bunky

+Shift+Šípka Vľavo

Zväčšuje/zmenšuje veľkosť stĺpca/riadku na ľavej/hornej hrane bunky

šípka

click

+Shift+Šípka Vľavo

click

+Shift+T

Odstráni ochranu buniek vo všetkých označených tabuľkách. Ak nie je vybraná žiadna tabuľka, odstráni ochranu buniek vo všetkých tabuľkách dokumentu.

Shift++Delete

Ak nie je označená celá bunka, odstráni sa text od kurzoru po koniec aktuálnej vety. Ak je kurzor na konci bunky a nie je označená celá bunka, odstráni sa obsah nasledujúcej bunky.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

Ak je označená jedna alebo viac buniek, zmažú sa celé riadky s označenými bunkami. Ak sú označené úplne alebo čiastočne všetky riadky, odstráni sa celá tabuľka.


Shortcut Keys for Moving and Resizing Frames, Graphics and Objects

Klávesové skratky

Efekt

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 alebo Enter alebo ľubovoľná znaková klávesa

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

šípka

Presunúť objekt

šípka

Zmení veľkosť posunutím pravého dolného rohu

+Shift+Šípka Vľavo

Zmení veľkosť posunutím ľavého horného rohu

+Tab

Selects the anchor of an object (in Edit Points mode).


Please support us!