Vložiť

Tento panel nástrojov obsahuje rôzne funkcie na vkladanie rámcov, obrázkov, tabuliek a ďalších objektov.

Je možné vybrať z nasledujúcich funkcií:

Tabuľka

Vloží tabuľku do dokumentu. Môžete tiež kliknúť na šípku, presunutím vybrať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky, a potom kliknúť na poslednú bunku.

Icon Insert Table

Insert Table

Sekcia

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Oblasť

Vložiť rámec ručne

Nakreslí rámec ťahaním v dokumente. Kliknite na šípku vedľa ikony, ak chcete určiť počet stĺpcov v rámci.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Plávajúci rámec

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

Icon Floating frame

Plávajúci rámec

Vložiť poznámku pod čiarou priamo

Vloží do dokumentu poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku. Kotva pre poznámku sa vloží na aktuálnu pozíciu kurzora. Môžete si vybrať medzi automatickým číslovaním alebo vlastným symbolom.

Icon Insert Footnote Directly

Vložiť poznámku pod čiarou priamo

Vložiť vysvetlivku priamo

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon Insert Endnote Directly

Vložiť vysvetlivku priamo

Poznámka

Vloží poznámku na aktuálnu pozíciu kurzora.

Záložka

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Súbor

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

Automatický text

Umožňuje vytvoriť, upraviť, alebo vložiť Automatický text. Ako automatický text môžete uložiť formátovaný text, text s grafikou, tabuľky a pole. Pre rýchle vloženie Automatického textu, napíšte začiatočné písmená Automatického textu a stlačte kláves F3.

Špeciálny znak

Umožňuje používateľovi vložiť znaky z rozsahu symbolov nájdených v nainštalovaných písmach.

Icon Special character

Špeciálny znak

Vložiť polia

Vloží pole na aktuálnu pozíciu ukazovateľa v dokumente.

Icon

Vložiť polia

Ovládacie prvky

Ikonka Ovládacie prvky otvorí panel nástrojov s funkciami na vytvorenie interaktívnych formulárov.

Icon Select

Ovládacie prvky formulára

Zo súboru

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Obrázok

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Vzorec

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Graf

Icon Chart

Graf

OLE objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Objekt OLE

Vložiť index

Na aktuálnu pozíciu ukazovateľa vloží index alebo obsah.

Položka

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Please support us!