Vzorec

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Vzorec sa zobraz√≠ vo vstupnom riadku. Ak chcete urńćiŇ• rozsah buniek v tabuńĺke, oznańćte poŇĺadovan√© bunky myŇ°ou. Adresy buniek sa tieŇĺ zobrazia vo vstupnom riadku. Podńĺa potreby doplŇąte ńŹalŇ°ie parametre a kliknut√≠m na PouŇĺiŇ• potvrńŹte vzorec. Pokiańĺ pozn√°te zodpovedaj√ļcu syntax, m√īŇĺete vzorec zadaŇ• priamo. To je nutn√© napr. v dial√≥gu VloŇĺiŇ• pole alebo UpraviŇ• pole.

Pre prístup k tomuto príkazu...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Vzorec


Prehńĺad moŇĺnost√≠ pre vzorce

Z√°kladn√© v√Ĺpońćty

Operation

Name

Example

Sńć√≠tanie

+

Vypońć√≠ta s√ļńćet.

Príklad: + 8

Odńć√≠tanie

-

Vypońć√≠ta rozdiel

Príklad: 10 -

N√°sobenie

MUL alebo *

Vypońć√≠ta s√ļńćin.

Príklad: 7 MUL 9

Delenie

DIV alebo /

Vypońć√≠ta podiel

Príklad: 100 DIV 15


Základné funkcie v podmenu

Function

Name

Example

Celkom

SUM

Vypońć√≠ta s√ļńćet vybran√Ĺch buniek.

Pr√≠klad: SUM zobraz√≠ s√ļńćet hodn√īt v bunk√°ch A2 aŇĺ C2

Zaokr√ļhlenie

ROUND

Zaokr√ļhli ńć√≠slo na zadan√Ĺ pońćet desatinn√Ĺch miest.

Príklad: 15.678 ROUND 2 zobrazí 15.68

Percento

PHD

Vypońć√≠ta percento

Príklad: 10 + 15 PHD zobrazí 10.15

Druh√° odmocnina

SQRT

Vypońć√≠ta druh√ļ odmocninu.

Príklad: SQRT 25 zobrazí 5.00

Exponent

POW

Vypońć√≠ta mocninu ńć√≠sla.

Príklad: 2 POW 8 zobrazí 256.00


Oper√°tory

Do vzorca m√īŇĺete vloŇĺiŇ• r√īzne oper√°tory. Vyberte si z nasleduj√ļcich funkci√≠:

Operator

Name

Example

Oddeńĺovańć v zozname

|

Oddeńĺuje prvky v zozname.

Pr√≠klad pouŇĺitia zoznamu:

MIN 10|20|50|||20

Rovno

EQ alebo ==

Skontroluje, ńći s√ļ vybran√© hodnoty rovnak√©. Ak s√ļ r√īzne, v√Ĺsledok je nula, inak sa zobraz√≠ 1 (true).

Pr√≠klad: EQ 2 zobraz√≠ 1 pokiańĺ bunka A1 obsahuje ńć√≠slo 2.

Nie je rovné

NEQ alebo !=

Testy nerovnosti medzi vybran√Ĺmi hodnotami.

Pr√≠klad: NEQ 2 zobraz√≠ 0 (nepravda), ak je obsah A1 rovn√Ĺ 2.

MenŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ

LEQ

Testuje hodnoty menŇ°ie alebo rovn√© zadanej hodnote.

Pr√≠klad: LEQ 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 menŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ 2.

V√§ńćŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ

GEQ

Testuje hodnoty v√§ńćŇ°ie alebo rovn√© zadanej hodnote

Pr√≠klad: GEQ 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 v√§ńćŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ 2.

Menej

L

Testuje hodnoty menŇ°ie ako zadan√° hodnota

Pr√≠klad: L 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 menŇ°√≠ ako 2.

V√§ńćŇ°√≠

G

Testuje hodnoty v√§ńćŇ°ie ako zadan√° hodnota

Pr√≠klad: G 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 v√§ńćŇ°√≠ ako 2.

Booleovské Or

OR

Testy na hodnoty zodpovedaj√ļce logick√©mu oper√°toru OR

Pr√≠klad: 0 OR 0 zobraz√≠ 0 (nepravda), vŇ°etko ostatn√© skonńć√≠ v√Ĺsledkom 1 (pravda)

Booleovské XOR

XOR

Testy na hodnoty zodpovedaj√ļce logick√©mu oper√°toru XOR

Príklad: 1 XOR 0 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské And

AND

Testy na hodnoty zodpovedaj√ļce logick√©mu oper√°toru AND

Príklad: 1 AND 2 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské Not

NOT

Testy na hodnoty zodpovedaj√ļce logick√©mu oper√°toru NOT

Príklad: NOT 1 (pravda) zobrazí 0 (nepravda)


҆tatistick√© funkcie

M√īŇĺete si vybraŇ• z nasleduj√ļcich Ň°tatistick√Ĺch funkci√≠:

Function

Name

Example

stredn√Ĺ

MEAN

Vypońć√≠ta aritmetick√Ĺ priemer hodn√īt v oblasti alebo zozname.

Príklad: MEAN 10|30|20 zobrazí 20

NajmenŇ°ia hodnota

MIN

Vypońć√≠ta minim√°lnu hodnotu pre oblasŇ• alebo zoznam.

Príklad: MIN 10|30|20 zobrazí 10

Najv√§ńćŇ°ia hodnota

MAX

Vypońć√≠ta maxim√°lnu hodnotu pre oblasŇ• alebo zoznam.

Príklad: MAX 10|30|20 zobrazí 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Sínus

SIN

Vypońć√≠ta s√≠nus argumentu v radi√°noch

Príklad: SIN (PI/2)

Kosínus

COS

Vypońć√≠ta kos√≠nus argumentu v radi√°noch.

Príklad: COS 1

Tangenta

TAN

Vypońć√≠ta tangens argumentu v radi√°noch.

Príklad: TAN

Arc Sínus

ASIN

Vypońć√≠ta arkus s√≠nus v radi√°noch.

Príklad: ASIN 1

Arc Kosínus

ACOS

Vypońć√≠ta arkus kos√≠nus v radi√°noch.

Príklad: ACOS 1

Arc Tangens

ATAN

Vypońć√≠ta arkus tangens v radi√°noch.

Príklad: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Premenné pre vlastnosti dokumentu

Nasleduj√ļce vlastnosti dokumentu n√°jdete aj v menu S√ļbor - Vlastnosti - ҆tatistika.

Name

Description

CHAR

Pońćet znakov v dokumente

WORD

Pońćet slov v dokumente

PARA

Pońćet odsekov v dokumente

GRAPH

Pońćet obr√°zkov v dokumente

TABLES

Pońćet tabuliek v dokumente

OLE

Pońćet OLE objektov v dokumente

PAGE

Celkov√Ĺ pońćet str√°nok v dokumente


ńéalŇ°ie preddefinovan√© hodnoty

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Eulerova konŇ°tanta

E

2.71828...

Pravda

TRUE

nerovn√° sa 0

Nepravda

FALSE

0


Please support us!