Spárovať polia

Matches the logical field names of the layout dialog to the field names in your database when you create new address blocks or salutations.

Matches to field:

Vyberte názov poľa v databáze pre každý prvok adresy.

Address block preview

Zobrazí ukážku hodnôt prvého dátového záznamu.

Please support us!